Now showing items 6685-6704 of 13986

  • Ja takk begge deler - ikke enten eller. En oppgave om fagutdanning og yrkesidentitet 

   Hestsveen, Unni (MAYP;2016, Master thesis, 2016)
   Det er et økende behov for fagarbeidere i helse- og oppvekstsektoren i samfunnet men det er relativt få elever som velger å fullføre en påbegynt fagutdanning innen Helse- og oppvekstfaget. Hvilket forhold er det mellom hva ...
  • Jakten på de gode modeller 

   Gamperiene, Migle; Bull, Helga (AFI Notat 2006:4, rapport, 2006)
   Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet er en sentral politisk målsetting i de fleste europeiske land. I Norge adresseres dette problemområdet til blant annet IA-avtalens delmål 2. ”Flexicurity” ...
  • Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten 

   Ellingsen, Dag; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea; Grimsmo, Asbjørn; Ingelsrud, Mari Holm (AFI FoU-resultat 2016:08, rapport, 2016)
   Denne rapporten oppsummerer to års arbeid med å forstå bemanningsbransjen i lys av det utfordrende begrepet “bærekraftig fleksibilitet”. Vi har brukt en blanding av kvalitative intervjuer med ansatte i bransjen, og en ...
  • Jakten på den gode styringsmodellen 

   Saxi, Hans Petter; Stigen, Inger Marie (NIBR-rapport 2006:19, Rapport, 2006)
   Evalueringen viser at det er svært delte meninger om hvor vellykket innføring av parlamentarisme i Hedmark fylkeskommune har vært. Posisjonen er positiv, mens opposisjonen og særlig de ansatte i fagavdelingene i ...
  • Jammen hjalp det ikke! 

   Pålshaugen, Øyvind; Borg, Elin (AFI FoU-resultat 2018:08, rapport, 2018)
   Prosjektet «Skolen som arena for barn og unges psykiske helse» er gjennomført på oppdrag av Helsedirektoratet (Hdir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) i perioden mai 2013–juni 2018. Direktoratene ønsket å iverksette et ...
  • The janus face of VEGF in stroke 

   Geiseler, Samuel; Morland, Cecilie (International Journal of Molecular Sciences;Volume 19, Issue 5, Journal article; Peer reviewed, 2018-05-04)
   The family of vascular endothelial growth factors (VEGFs) are known for their regulation ofvascularization. Inthebrain,VEGFsareimportantregulatorsofangiogenesis,neuroprotectionand neurogenesis. Dysregulation of VEGFs is ...
  • Japanese community-living older adults’ perceptions and solutions regarding their physical home environments 

   Nakamura-Thomas, Hiromi; Kyougoku, Makoto; Bonsaksen, Tore (Home Health Care Management & Practice;, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-09-26)
   This study examined perceived causes of accidental falls, the solutions implemented, and differences in scores on the Falls Efficacy Scale (FES) based on experiences of accidental falls, implementation of solutions, and ...
  • Jeans, levetid & kropp: AVA-Shop - din digitale mannekeng 

   Olsen, Emilie Sofie Bohlin (MAPD;2021, Master thesis, 2021)
   This master thesis is about the garment jeans, as well as longevity and consumers’ thoughts and opinions about this. More specifically, this thesis will address consumers’ behavior and experiences towards this garment ...
  • ”Jeg bar ham i magen og hun bar ham i hjertet” - En studie av reproduksjons- og foreldreskapsforhandlinger når to kvinner ønsker barn sammen 

   Arnøy, Synne Hall; Olsen, Elin Margrethe (Master thesis, 2016)
   ”Jeg bar ham i magen og hun bar ham i hjertet”. En studie av reproduksjons- og foreldreskapsforhandlinger når to kvinner ønsker barn sammen er en kvalitativ studie der følgende problemstilling belyses: hvordan kan ...
  • "Jeg er en flekk". Om menstruasjon og jentepubertet i nyere norsk barne- og ungdomslitteratur 

   Vold, Tonje (Barnboken;Volume 40, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   In recent years, we have seen a vigorous exploration of the phenomenon of menstruation in the Scandinavian public sphere and within Scandinavian literature, to the extent that it has been coined a “menstrual revolution”. ...
  • Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk 

   Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Første del av probl emstillingen omhandler hva styrere mener er årsaker til at barnehagelærere anvender faglige begreper og teori i liten grad i det pedagogiske arbeidet. Problemstillingens andre del tar opp hva ...
  • Jeg er en sånn hverdagspedagog! Barnehagestyreres profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk 

   Larsen, Ann Kristin; Slåtten, Mette Vaagan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Første del av problemstillingen omhandler hva styrere mener er årsaker til at barnehagelærere anvender faglige begreper og teori i liten grad i det pedagogiske arbeidet. Problemstillingens andre del tar opp hva styrerne ...
  • "Jeg er i verden på nytt". Fra passiv tilpasning til egen lidelse, til aktiv deltakelse i eget liv. 

   Berglund, Lisa (Master thesis, 2017)
   Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med min master i psykisk helsearbeid, Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Det er en kvalitativ studie med et utforskende design. Datamaterialet er ...
  • «Jeg er ikke lenger den samme»; betydningen av autonomi, stigma og kroppslig erfaring hos personer med KOLS 

   Blom-Stokstad, Liv (Master thesis, 2015)
   Formål: Studiens formål er å oppnå økt forståelse for hvordan personer med kols erfarer å leve med sykdommen. Teori: Tidligere forskning har vist at personer med kols ofte opplever å føle seg stigmatisert i et samfunn som ...
  • ”Jeg er venn fra 8 – 16” : vennskap i sykepleie - pasient relasjoner som varer over lang tid? 

   Haug, Kari (Vård i Norden;27 (3), Journal article; Peer reviewed, 2007)
   This developmental project outlines reflections regarding the therapeutic potentials of the dimension of friendship in extended nurse-client relationships. Four nurses were interviewed about the milieu on a ...
  • «Jeg fikk blankpusset håpet om at jeg hadde en framtid» Opplevelser av god hjelp i møter med Nav 

   Natland, Sidsel; Bjerke, Erik; Torstensen, Tom Byberg (Fontene forskning;12(1), Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Artikkelen presenterer funn fra brukerstyrte dialogseminarer med tjenestemottakere i Nav om deres gode erfaringer med Nav. Et sentralt utgangspunkt er oppfatningen av at mennesker med behov for langvarig oppfølging fra ...
  • Jeg forener? Organisasjonsevaluering av UNiO 

   Bergene, Ann Cecilie; Hansen, Per Bonde (AFI Rapport 2015:7, rapport, 2015)
   AFI har på oppdrag fra organisasjonsutvalget i Unio gjennomført en organisasjonsevaluering som innebefatter både en evaluering av Unios nåværende organisering og hvordan denne kan videreutvikles. Rapporten kombinerer ...
  • «Jeg gikk i ingen Skole, havde min Frihed hele Dagen og Nøglen til hans Bogskab» - kvinners lesning på 1700-tallet 

   Byberg, Lis (Historisk tidsskrift;90 (2), Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Oftest var det mannen som representerte familiens boksamling i møte med offentligheten. Noen ganger trer imidlertid også kvinner frem, både som kjøpere og som selgere på bokauksjoner, eller fordi de skrev om egen lesning. ...
  • «Jeg gleder meg til torsdag» 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 7/09, Rapport, 2009)
   The senior centers are important for the preventive health work for elders. They are localized in local communities and this makes them open (accessible) to many elderly people. Still there are few elders with migrant ...
  • «Jeg gleder meg til torsdag» 

   Moen, Bjørg (NOVA Rapport 7/09, Rapport, 2009)
   Rapporten er et delprosjekt som inngår i prosjektet «Eldre innvandrere - tilpasning av pleie og omsorgstilbudet», som er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Delprosjektet har hatt som målsetting å se nærmere ...