Now showing items 8837-8856 of 17098

  • Kunnskap og forebygging; hvordan kan kunnskap bidra til at sykepleiere hindrer smittespredning av MRSA? 

   Moksnes, Alise; Nguyen, Kati (Bachelor thesis, 2020)
   Bakgrunn Det er viktig å hindre at MRSA etablerer seg i norske helseinstitusjoner. Høyere forekomst av MRSA vil kunne påvirke antibiotikabruk ved mulige infeksjoner med gule stafylokokker. Dette kan påvirke resistensu ...
  • Kunnskap og informasjon om alderspensjon 

   Breit, Eric; Salomon, Robert (AFI Rapport 2015:9, Report, 2015)
   Ett av hovedformålene i det nye alderspensjonssystemet er at det skal være enkelt og forståelig for borgerne. Denne rapporten er basert på en undersøkelse av i hvilken grad informasjonen fra det offentlige har gitt borgerne ...
  • Kunnskap og kontakt 

   Gundersen, Tonje (NOVA Notat 2/11, Notat, 2011)
   Å få et barn med en sjelden tilstand oppleves ofte som vanskelig for foreldre fordi de ikke har kjennskap til diagnosen fra før og ikke vet hva som kan være konsekvensene av den. I tillegg opplever foreldrene at hjelpeapparatet ...
  • Kunnskap og kontakt 

   Gundersen, Tonje (NOVA Notat 2/11, Notat, 2011)
   Å få et barn med en sjelden tilstand oppleves ofte som vanskelig for foreldre fordi de ikke har kjennskap til diagnosen fra før og ikke vet hva som kan være konsekvensene av den. I tillegg opplever foreldrene at hjelpeapparatet ...
  • Kunnskap om personlig økonomi 

   Bakkeli, Nan Zou (SIFO Rapport;2020:10, Research report, 2020-09-14)
   Denne rapporten handler om å identifisere kunnskap som er avgjørende for å oppnå en trygg og bærekraftig økonomisk situasjon for folk i Norge. Vi undersøker hvor denne kunnskapen kommer fra, og hvilke kunnskapskanaler som ...
  • Kunnskap om reklamasjon og garanti - bestemmelser blant forbrukere og næringsdrivende 

   Lavik, Randi; Stø, Eivind (Arbeidsnotat 4-1998, Notat, 1998)
   Store deler av forbrukerne blander sammen kjøpslovcns reklamasjonsbestemmclser og frivillige garantiordninger og kjenner heller ikke til tidsfristene for reklamasjoner. Dette gjør det vanskelig for store forbrukergrupper ...
  • Kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse blant Nordlands befolkning 

   Sara Blåka (NIBR-notat 2013:103, Notat, 2013)
   Last ned gratis Status i forkant av en informasjonskampanje   Notatet gir en oversikt over status i Nordlandsbefolkningens kunnskap, atferd og holdninger til sammenhengen mellom livsstil og helse – i form av kosthold, ...
  • Kunnskap, regime og kunnskapsregime. Om bruken av omgrepet kunnskapsregime 

   Aven, Håvard Brede (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 2, nr. 5-2018, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-11-05)
   Omgrepet kunnskapsregimer fekk stor merksemd i skandinavisk akademisk og offentleg debatt frå og med utgjevinga av Rune Slagstad si bok De nasjonale strateger i 1998, og blei etablert som eit sentralt omgrep i skandinavisk ...
  • Kunnskapsbasert planlegging og forvaltning av kystsonen 

   Stokke, Knut Bjørn; Lund-Iversen, Martin; Rinde, Eli; Moy, Frithjof; Havnen, Eli (Report, 2012)
   Kystsonen er utsatt for økende press fra utbygging og andre tiltak, og ofte fattes beslutninger om arealbruk «bit for bit» uten å vite hvilke konsekvenser tiltakene har totalt sett. Utbyggingen i kystsonen har fått mye ...
  • Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell: En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» 

   Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 22, nr.3-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-10-11)
   I denne artikkelen diskuterer vi utfordringer med å utvikle en kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell, der egen oppgaveløsning er avhengig av samarbeidet med andre. Vi gjør det gjennom en analyse av satsingen ...
  • Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell: En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» 

   Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (Tidsskrift for velferdsforskning; Årgang 22, nr. 3-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen diskuterer vi utfordringer med å utvikle en kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell, der egen oppgaveløsning er avhengig av samarbeidet med andre. Vi gjør det gjennom en analyse av satsingen ...
  • Kunnskapsbasert praksis og bruk av telleprosedyre blant operasjonssykepleiere 

   Haram, Kristin Merete (Master thesis, 2019)
   Bakgrunn: Helsetjenesten skal benytte kunnskapsbasert praksis i pasientbehandlingen for å sikre god og trygg behandling. En tydelig prosedyre og standardisert metode for kontrolltelling av utstyr bidrar til økt sikkerhet ...
  • Kunnskapsbasert praksis: operasjonssykepleieres erfaringer og holdninger 

   Hjelen, Wenke; Sagbakken, Mette (Sykepleien Forskning;13, Journal article; Peer reviewed, 2018-03)
   Bakgrunn: Medisinskteknisk utstyr og medisinsk behandling er i stadig utvikling. Det medfører bedre og ere behandlingstilbud og behandlingsmetoder, som derved stiller særegne krav til faglig oppdatering og bevissthet for ...
  • Kunnskapsbyen Oslo 

   Tom Johnstad (NIBR-notat 2003:104, Notat, 2003)
   I 1994 ble Kunnskapsparken i Oslo etablert som et lederforum mellom Universitetet i Oslo og 14 forskningsinstitutter og kompetansebedrifter i Blinder-Gaustad-området. I 1998 gikk forumet i dvale, og dette notatet fokuserer ...
  • Kunnskapsdeling i travelhetens tid 

   Enehaug, Heidi; Svare, Helge; Klethagen, Pål; Anderson-Glenna, Mary; Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Fatnes, Anne Marie (AFI Rapport 2015:10, Research report, 2015)
   Vi har i dette prosjektet undersøkt vilkårene for og bruken av ulike former for kunnskapsdeling i kunnskapsbedrifter. En bærende hypotese i prosjektet er at det er en sammenheng mellom kunnskapsdeling og læring og det ...
  • Kunnskapsgrunnlag for regional utviklingsplan: perspektiv, metodar og analysar i ein samproduksjonsprosess i Vestland fylke 

   Bergsli, Heidi; Dietz, Jan; Onsager, Knut; Monkerud, Lars Chr.; Lundberg, Aase Kristine (NIBR-notat;2023:107, Working paper, 2023)
   Notatet presenterar perspektiv, metodar og resultat frå arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for Utviklingsplan for Vestland 2024-2028 regional planstrategi, på oppdrag for Vestland fylkeskommune. Kunnskapsgrunnlaget sitt ...
  • Kunnskapsgrunnlaget for barn, unge og foreldres medvirkning i barnevernet: Vurdering av relevante systematiske oversikter 

   Hestevik, Christine Hillestad; Kirkehei, Ingvild; Evensen, Line (Research report, 2021-08-16)
   Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) ønsket et kunnskapsgrunnlag om barn og unges samt foreldres medvirkning i barnevernet, basert på forskning. I dette kunnskapsgrunnlaget ønsket Bufdir svar på følgende spørsmål: ...
  • Kunnskapskilder i sosialt arbeid med etniske minoriteter: Veier til forståelse eller til fordommer? 

   Horn, Ingeborg Renate (Master thesis, 2011)
   Denne masteroppgaven forsøker å finne ut noe om sosialarbeideres oppfatning og forståelse av kildene de bruker i møte med etniske minoriteter. Hvilken kunnskap kildene gir og hvordan dette påvirker dem i det daglige ...
  • Kunnskapsmakt : Et tekstanalytisk blikk på rapporten: ”Hva er det med familieråd?” 

   Kolstad, Marte Stene (Master thesis, 2009-05)
   Denne oppgaven inneholder en tekstanalyse av rapporten ”Hva er det med familieråd?”, hvor det fokuseres på hvordan begrepene kunnskap, makt og bruker samhandler i teksten. Hvilken type kunnskap er det som fremstilles ved ...
  • Kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen – en umulig modell? Utfordringer ved faglig integrasjon og profesjonsretting 

   Havnes, Anton (Nordic Studies in Education;Vol. 41, No. 2, 2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-05-06)
   As typical for professional education, early childhood teacher education (ECTE) aims to integrate knowledge from a wide range of disciplinary fields. With the 2013 reform of the Norwegian ECTE national curriculum the 10 ...