Show simple item record

dc.contributor.advisorAalbergsjø, Siv Gundrosen
dc.contributor.authorYtreland, Marte
dc.date.accessioned2021-10-13T11:15:27Z
dc.date.available2021-10-13T11:15:27Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789622
dc.description.abstractVideoer har for lengst inntatt hverdagen vår. Selv om videoer kanskje er mest beryktet som underholdningsmateriale, har videoer etter hvert fått en vesentlig rolle i opplæringssammenheng. Denne masteroppgaven dreier seg om videoer med opplæringsformål. Studien handler om hvordan elever viser tegn til dybdelæring når de arbeider med ulike videotyper kombinert med ulike læringsaktiviteter. Hensikten med studien er å undersøke hvordan videoer kan brukes i naturfagundervisning for å fremme dybdelæring. For å undersøke dette har studien følgende forskningsspørsmål: Hvordan viser ungdomsskoleelever tegn til dybdelæring under følgende kombinasjoner av videotyper og læringsaktiviteter? a) Kombinasjon av interessevekkende video og fellesdialog b) Kombinasjon av forklarende videoer og arbeidsark c) Kombinasjon av forklarende videoer og flytskjema Forskningsspørsmålet tar utgangspunkt i tre forskjellige kombinasjoner av videoer og aktiviteter. Disse kombinasjonene utgjør deler av tre undervisningsopplegg som legger grunnlaget for studiens datainnsamling. Til sammen er seks undervisningsøkter med fire ulike elevgrupper observert. Det er også blitt gjennomført intervjuer med læreren som har hatt undervisningen, samt at elevene har svart på spørreskjemaer. Analysene av de innsamlede dataene resulterer i to hovedfunn: (1) elevene brukt stort sett videoene passivt, og (2) den interessevekkende videoen i kombinasjon med fellesdialogen så ut til å ha en sammenheng med elevenes lærelyst. Basert på studiens resultater og diskusjon, oppsummeres det med et sett designprinsipper. Designprinsippene er: (i) elever må oppfordres til å bruke videostrategier i naturfagundervisning, (ii) lærere må arbeide for å redusere kognitiv overbelastning i arbeidet med videoer i naturfagundervisning, (iii) videotypen som skal brukes i naturfagundervisningen må passe til formålet, og (iv) læringsaktiviteter som kombineres med videoer i naturfagundervisning må tilpasses innholdet videoen. Disse prinsippene kan være nyttige for lærere som planlegger å bruke videoer i klasserommet med mål om å støtte elevenes dybdelæring.en_US
dc.description.abstractVideos take part of our everyday lives in various ways. They are used both for entertainment purposes and for educational purposes. My master’s thesis concerns the latter purpose. This study deals with how students show signs of in-depth learning when using different video types in combination with different learning activities. The purpose of this thesis is to research how videos can be used in science lessons to promote in-depth learning. In order to do so, the study is seeking answers to this research question: How do high school students show signs of in-depth learning during the following combinations of video types and learning activities? a) Combination of engaging videos and class dialog b) Combination of explanatory videos and worksheets c) Combination of explanatory videos and flow chart The research question is based on three different combinations of videos and activities. These combinations make up parts of the three teaching programs that form the basis of the data collection in my research. In total, I have observed four student groups in six lessons. I have also interviewed the students’ science teacher, and in addition to this the students have answered a questionnaire. The analyzes of the data results in two main findings: (1) the students mostly used videos passively, and (2) the engaging videos in combination with a class dialog was associated with the students’ desire to learn. Based on the results and the discussion, my thesis is summarized with four design principles. These are: (i) students should be encouraged to use video strategies in science education, (ii) teacher should strive to reduce cognitive load when working with videos in science education, (iii) the video type used in science education must suit the purpose, and (iv) learning activities that are combined with videos in science education must be adapted to the content of the video. These principles aim to be useful for teachers who plan to use videos in science lessons with the goal of promoting students’ in-depth learning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectNaturfagdidaktikken_US
dc.subjectNaturfagundervisningen_US
dc.subjectDybdelæringen_US
dc.subjectFagfornyelseren_US
dc.subjectVideobruken_US
dc.subjectLæringsvideoeren_US
dc.subjectYouTubeen_US
dc.titleDybdelæring og videobruk - En casestudie om hvordan videoer kombinert med læringsaktiviteter kan fremme ungdomsskoleelevers dybdelæring i naturfagen_US
dc.title.alternativeIn-Depth Learning and Video Use – A case study on how videos combined with learning activities can promote students’ in-depth learning in scienceen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Marte Ytrelanden_US
dc.source.pagenumber120en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record