Now showing items 1-20 of 544

  • Arealnormer 

   Thorén, Anne-Karine Halvorsen; Guttu, Jon; Pløger, John (NIBR prosjektrapport 2000:03, Rapport, 2000)
   Rapporten presenterer resultatene av undersøkelser av tre ulike boligområdetyper i henholdsvis Oslo og Nesodden. Formålet har vært å få mer kunnskap om opphavet til dagens normer, og hvordan normer som brukes i fysisk ...
  • Demografiske hovedtrekk i fire storbyregioner 

   Juvkam, Dag; Sørlie, Kjetil (NIBR prosjektrapport 2000:04, Rapport, 2000)
   Storbyområdene har hatt sterk befolkningsvekst de siste tiårene. Det er en sterk sammenheng mellom veksten som har kommet i storbyene og den veksten som er blitt storbyomlandet til del. Forløpet i de ulike områdene er ...
  • Helse og kultur 

   Baklien, Bergljot; Carlsson, Yngve (NIBR prosjektrapport 2000:11, Rapport, 2000)
   Norsk kulturråd og Sosial- og helsedepartementet satte i 1997 i gang et program hvor målet var å bruke kultur i helsefremmende arbeid. Prosessevalueringen viser hvordan kulturaktiviteter kan være et virkemiddel for integrasjon ...
  • Tospråkling tjenesteyting 

   Skålnes, Sigrid; Gaski, Margrete (NIBR prosjektrapport 2000:17, Rapport, 2000)
   Prosjektet er en brukerundersøkelse som fokuserer tospråklighet og offentlig service innenfor forvaltningsområdet til Samelovens språkregler. Dette området utgjøres av kommunene Kåfjord, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, ...
  • Barndom - forvandling uten forhandling? 

   Clausen, Sten-Erik; Jensen, An-Magritt (NIBR prosjektrapport 2000:06, Rapport, 2000)
   Denne rapporten handler om et trekk ved de nye familietyper der barn i liten grad har en "forhandlingsplass", nemlig om hvilken familietype foreldre har dannet forut for bTesli, Arne fødsel, hvorvidt de flytter fra hverandre ...
  • "Full kontroll?" 

   Opedal, Ståle; Østtveiten, Helge Strand (NIBR prosjektrapport 2000:10, Rapport, 2000)
   Rapporten beskriver og analyserer virkemåten til kontrollutvalgene i kommunene og fylkeskommunene. Data fra en landsomfattende survey analyseres sammen med dokumentmateriale og informantsamtaler. Studien finner at den ...
  • Etableringsbetingelser og markedskunnskap 

   Vanberg, Vidar (NIBR prosjektrapport 2000:13, Rapport, 2000)
   Rapporten inneholder en presentasjon av etableringsbetingelser for 46 bransjer innen detaljhandel og annen privat tjenesteyting. I tillegg en innføring i bruk av offentlig tilgjengelig statistikk i regionale og lokale ...
  • Vold - konflikt og gjengdannelse 

   Haaland, Thomas (NIBR prosjektrapport 2000:14, Rapport, 2000)
   Rapporten inneholder en enqueteundersøkelse av vold- og ruserfaring, samt av konflikter og konfliktatferd blant grunnkurselever i videregående skoler i Drammen, Kristiansand, Stavanger og Oslo.
  • HøgskoSchmidt, Lene regionale betydning 

   Arbo, Peter; Sæther, Bjørnar; Mønnesland, Jan; Onsager, Knut; Sørlie, Kjetil (NIBR prosjektrapport 2000:09, Rapport, 2000)
   Rapporten belyser tre aspekter. Det angis anslag for hvilken betydning høgskoSchmidt, Lene løpende aktivitet har for den lokale økonomi. Videre analyseres hvilken betydning høgskolen har for kompetansen i lokalt næringsliv, ...
  • Stedsananlyser i planlegging 

   Saglie, Inger-Lise; Tennøy, Aud (NIBR prosjektrapport 2000:19, Rapport, 2000)
   Rapporten inneholder en kvalitativ studie av bruk av stedsanalyser i planlegging i fem kommuner i Norge. I analysene er det fokusert på prosessen rundt utarbeidelse av stedsanalysene, innholdet i og resultatene av disse ...
  • Kommunedemografi - klassifisering og karakteristikk av befolkningsutviklingen i kommunene 

   Sørlie, Kjetil (NIBR prosjektrapport 2001:05, Rapport, 2001)
   Kommunene er klassifisert i 24 grupper etter nivå for vekst- og tilbakegangsutsikter for det første tiåret på 2000-tallet, og for hvordan endringene ser ut til å fordele seg over aldersskalaen. Kommunene med utsikt til ...
  • Detaljhandels- og senteranalyse for fylker, regioner og kommuner i Norge 

   Vanberg, Vidar (NIBR prosjektrapport 2001:24, Rapport, 2001)
   Rapporten sammenfatter resultatene fra 18 fylkesanalyser, der temaet er handels- og senterutviklingen i de enkelte fylkene. Analysene er utført i perioden 1999-2001. Den sammenfattende rapporten har et enhetlig datagrunnlag, ...
  • Kommunale oppgaver - hvorfor varierer omfang og kvalitet? 

   Hovik, Sissel; Myrvold, Trine (NIBR prosjektrapport 2001:19, Rapport, 2001)
   Rapporten presenterer en analyse av variasjon i kommunenes oppgaveløsning. Rapporten er tredje og siste del av et forskningsprosjekt der hensikten har vært å studere småkommunenes evne til å ivareta sentrale funksjoner som ...
  • Bydelsråd i København 

   Klausen, Jan Erling (NIBR prosjektrapport 2001:02, Rapport, 2001)
   I København kommune ble det den 28. september 2000 gjennomført en veiledende folkeavstemning om innføring av bydelsråd i hele kommunen. Et flertall i alle bydeler unntatt i Valby bydel stemte nei til dette. Avstemningen ...
  • Næringskombinasjoner 1997-2000 

   Gaski, Margrete; Eikeland, Sveinung (NIBR prosjektrapport 2001:14, Rapport, 2001)
   Rapporten er en evaluering av Sametingets driftsstøtte til næringskombinasjoner. Evalueringen skal gi svar på om næringskombinasjonsordningen oppfyller målene som er gitt om inntekter og sysselsetting, kulturell kontinuitet ...
  • Distriktskvinnescenarier 2010 

   Skålnes, Sigrid (Samarbeidsrapport NIBR/HIF 2001, Rapport, 2001)
   Rapporten er ein del av prosjektet "Distriktskvinnescenarier 2010", og omhandlar unge distriktskvinners planar for framtida. Unge kvinner og menn frå ulike kommunetypar i distrikta har fortalt om kva planar og ønskje dei ...
  • Smått og godt? Om de minste kommunenes evne til å imøtekomme generalistkommunekravet 

   Myrvold, Trine (NIBR prosjektrapport 2001:01, Rapport, 2001)
   Rapporten utgjør rapporteringen fra første del av et tredelt prosjekt om generalistkommunekravet. Den består av en begrepsdrøfting og en gjennomgang av eksisterende forskning på feltet. De små kommunene har gode forutsetninger ...
  • Færre og større bydeler? 

   Helgesen, Marit; Klausen, Jan Erling; Fimreite, Anne Lise (NIBR prosjektrapport 2001:17, Rapport, 2001)
   Denne sluttrapporten analyserer antagelser om sammenhenger mellom variasjoner i størrelse på bydeler i Oslo og fem andre skandinaviske byer og indikatorer på lokaldemokratisk vitalitet, politisk styring og effektivitet i ...
  • Fra kompetanse til handling 

   Jonassen, Wenche (NIBR prosjektrapport 2001:13, Rapport, 2001)
   Oslo kommune har gjennomført et opplæringsprogram for ansatte som arbeider med voldsofre, overgripere og prostituerte. I denne rapporten beskrives innholdet i opplæringsprogrammet og i hvilken grad målene for opplæringen ...
  • Innvandring og selvsysselsetting 

   Orderud, Geir Inge (NIBR prosjektrapport 2001:15, Rapport, 2001)
   Rapporten presenterer resultatene fra en kvantitativ analyse av selvsysselsetting blant innvandrere i Norge, sammen med en syntese hvor også resultater fra den kvalitative analysen under samme prosjekt blir trukket ...