Now showing items 1-20 of 559

  • "Full kontroll?" 

   Opedal, Ståle; Østtveiten, Helge Strand (NIBR prosjektrapport 2000:10, Rapport, 2000)
   Rapporten beskriver og analyserer virkemåten til kontrollutvalgene i kommunene og fylkeskommunene. Data fra en landsomfattende survey analyseres sammen med dokumentmateriale og informantsamtaler. Studien finner at den ...
  • Barndom - forvandling uten forhandling? 

   Clausen, Sten-Erik; Jensen, An-Magritt (NIBR prosjektrapport 2000:06, Rapport, 2000)
   Denne rapporten handler om et trekk ved de nye familietyper der barn i liten grad har en "forhandlingsplass", nemlig om hvilken familietype foreldre har dannet forut for bTesli, Arne fødsel, hvorvidt de flytter fra hverandre ...
  • Vold - konflikt og gjengdannelse 

   Haaland, Thomas (NIBR prosjektrapport 2000:14, Rapport, 2000)
   Rapporten inneholder en enqueteundersøkelse av vold- og ruserfaring, samt av konflikter og konfliktatferd blant grunnkurselever i videregående skoler i Drammen, Kristiansand, Stavanger og Oslo.
  • Arealnormer 

   Thorén, Anne-Karine Halvorsen; Guttu, Jon; Pløger, John (NIBR prosjektrapport 2000:03, Rapport, 2000)
   Rapporten presenterer resultatene av undersøkelser av tre ulike boligområdetyper i henholdsvis Oslo og Nesodden. Formålet har vært å få mer kunnskap om opphavet til dagens normer, og hvordan normer som brukes i fysisk ...
  • Helse og kultur 

   Baklien, Bergljot; Carlsson, Yngve (NIBR prosjektrapport 2000:11, Rapport, 2000)
   Norsk kulturråd og Sosial- og helsedepartementet satte i 1997 i gang et program hvor målet var å bruke kultur i helsefremmende arbeid. Prosessevalueringen viser hvordan kulturaktiviteter kan være et virkemiddel for integrasjon ...
  • Etableringsbetingelser og markedskunnskap 

   Vanberg, Vidar (NIBR prosjektrapport 2000:13, Rapport, 2000)
   Rapporten inneholder en presentasjon av etableringsbetingelser for 46 bransjer innen detaljhandel og annen privat tjenesteyting. I tillegg en innføring i bruk av offentlig tilgjengelig statistikk i regionale og lokale ...
  • Demografiske hovedtrekk i fire storbyregioner 

   Juvkam, Dag; Sørlie, Kjetil (NIBR prosjektrapport 2000:04, Rapport, 2000)
   Storbyområdene har hatt sterk befolkningsvekst de siste tiårene. Det er en sterk sammenheng mellom veksten som har kommet i storbyene og den veksten som er blitt storbyomlandet til del. Forløpet i de ulike områdene er ...
  • Tospråkling tjenesteyting 

   Skålnes, Sigrid; Gaski, Margrete (NIBR prosjektrapport 2000:17, Rapport, 2000)
   Prosjektet er en brukerundersøkelse som fokuserer tospråklighet og offentlig service innenfor forvaltningsområdet til Samelovens språkregler. Dette området utgjøres av kommunene Kåfjord, Kautokeino, Porsanger, Karasjok, ...
  • HøgskoSchmidt, Lene regionale betydning 

   Arbo, Peter; Sæther, Bjørnar; Mønnesland, Jan; Onsager, Knut; Sørlie, Kjetil (NIBR prosjektrapport 2000:09, Rapport, 2000)
   Rapporten belyser tre aspekter. Det angis anslag for hvilken betydning høgskoSchmidt, Lene løpende aktivitet har for den lokale økonomi. Videre analyseres hvilken betydning høgskolen har for kompetansen i lokalt næringsliv, ...
  • Stedsananlyser i planlegging 

   Saglie, Inger-Lise; Tennøy, Aud (NIBR prosjektrapport 2000:19, Rapport, 2000)
   Rapporten inneholder en kvalitativ studie av bruk av stedsanalyser i planlegging i fem kommuner i Norge. I analysene er det fokusert på prosessen rundt utarbeidelse av stedsanalysene, innholdet i og resultatene av disse ...
  • Næringskombinasjoner 1997-2000 

   Gaski, Margrete; Eikeland, Sveinung (NIBR prosjektrapport 2001:14, Rapport, 2001)
   Rapporten er en evaluering av Sametingets driftsstøtte til næringskombinasjoner. Evalueringen skal gi svar på om næringskombinasjonsordningen oppfyller målene som er gitt om inntekter og sysselsetting, kulturell kontinuitet ...
  • Er det størrelsen det kommer an på? Små kommuners evne til å ivareta generalistkommunekravet 

   Myrvold, Trine; Hovik, Sissel (NIBR prosjektrapport 2001:08, Rapport, 2001)
   Rapporten presenterer en analyse av fire små kommuners evne til å ivareta hele spekteret av oppgaver lagt til kommunesektoren. Betingelsene for et levende lokaldemokrati er gode i små kommuner, men de små forholdene har ...
  • Kommunale oppgaver - hvorfor varierer omfang og kvalitet? 

   Hovik, Sissel; Myrvold, Trine (NIBR prosjektrapport 2001:19, Rapport, 2001)
   Rapporten presenterer en analyse av variasjon i kommunenes oppgaveløsning. Rapporten er tredje og siste del av et forskningsprosjekt der hensikten har vært å studere småkommunenes evne til å ivareta sentrale funksjoner som ...
  • "Lav terskel, rask oppfølging" 

   Gaski, Margrete; Lie, Ivar (NIBR prosjektrapport 2001:22, Rapport, 2001)
   Rapporten er en evaluering av opprettelsen av ungdomsservicekontorer i de fire kommunene Karasjok, Kautokeino, Porsanger og Tana i Indre Finnmark. Rapporten viser at kontorene har noe ulike aktivitetsprofil. Organiseringen ...
  • Innvandring og selvsysselsetting 

   Orderud, Geir Inge (NIBR prosjektrapport 2001:15, Rapport, 2001)
   Rapporten presenterer resultatene fra en kvantitativ analyse av selvsysselsetting blant innvandrere i Norge, sammen med en syntese hvor også resultater fra den kvalitative analysen under samme prosjekt blir trukket ...
  • INERREG IIIA - Nordkalotten og Kolarctic 

   Nygaard, Vigdis; Krogh, Lars; Høifødt, Sverre; Aulaskari, Olli; Malinen, Pentti (NIBR prosjektrapport 2001:04, Rapport, 2001)
   Som et ledd i utarbeidelsen av nye Interreg-programmer for 2000-2006 ble forskere engasjert for å gjøre en forhåndsevaluering av arbeidet. Forskerne deltok i en interaktiv prosess med programutviklerne og skriverne, der ...
  • Færre og større bydeler? 

   Helgesen, Marit; Klausen, Jan Erling; Fimreite, Anne Lise (NIBR prosjektrapport 2001:17, Rapport, 2001)
   Denne sluttrapporten analyserer antagelser om sammenhenger mellom variasjoner i størrelse på bydeler i Oslo og fem andre skandinaviske byer og indikatorer på lokaldemokratisk vitalitet, politisk styring og effektivitet i ...
  • "Et sted mellom Venezia og Harry-by" 

   Carlsson, Yngve (NIBR prosjektrapport 2001:03, Rapport, 2001)
   Utredningen fokuserer på Drammen og Drammensregionens kvaliteter og omdømme. Nærheten til Oslo stiller Drammen i et spesielt lys. Byen har et dårlig omdømme utad fordi mange utenforstående kun opplever de ytre og til dels ...
  • Fra kompetanse til handling 

   Jonassen, Wenche (NIBR prosjektrapport 2001:13, Rapport, 2001)
   Oslo kommune har gjennomført et opplæringsprogram for ansatte som arbeider med voldsofre, overgripere og prostituerte. I denne rapporten beskrives innholdet i opplæringsprogrammet og i hvilken grad målene for opplæringen ...
  • Detaljhandels- og senteranalyse for fylker, regioner og kommuner i Norge 

   Vanberg, Vidar (NIBR prosjektrapport 2001:24, Rapport, 2001)
   Rapporten sammenfatter resultatene fra 18 fylkesanalyser, der temaet er handels- og senterutviklingen i de enkelte fylkene. Analysene er utført i perioden 1999-2001. Den sammenfattende rapporten har et enhetlig datagrunnlag, ...