Now showing items 21-40 of 549

  • Mellom konflikt og integrasjon 

   Helgesen, Marit; Allern, Elin Haugsgjerd; Predelli, Line Nyhagen (NIBR prosjektrapport 2001:11, Rapport, 2001)
   Rapporten gir en evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene (KIM). KIM er et statlig, regjeringsoppnevnt utvalg, som består av representanter for innvandrerorganisasjoner, politiske partier og offentlig ...
  • Driftsstyrer i Osloskolen - styring eller bare drift? 

   Helgesen, Marit; Hansen, Tore (NIBR prosjektrapport 2001:18, Rapport, 2001)
   Rapporten vurderer forsøket med driftsstyreordningen i skolene i Oslo kommune. Vurderingene tar bl.a. opp disse spørsmålene: sammensetning, oppnevningsprosedyrer, plassering i styringssystemet, styrenes rolleforståelse som ...
  • Kommunedemografi - klassifisering og karakteristikk av befolkningsutviklingen i kommunene 

   Sørlie, Kjetil (NIBR prosjektrapport 2001:05, Rapport, 2001)
   Kommunene er klassifisert i 24 grupper etter nivå for vekst- og tilbakegangsutsikter for det første tiåret på 2000-tallet, og for hvordan endringene ser ut til å fordele seg over aldersskalaen. Kommunene med utsikt til ...
  • Smått og godt? Om de minste kommunenes evne til å imøtekomme generalistkommunekravet 

   Myrvold, Trine (NIBR prosjektrapport 2001:01, Rapport, 2001)
   Rapporten utgjør rapporteringen fra første del av et tredelt prosjekt om generalistkommunekravet. Den består av en begrepsdrøfting og en gjennomgang av eksisterende forskning på feltet. De små kommunene har gode forutsetninger ...
  • BRO-teamet 

   Eidheim, Frøydis (NIBR prosjektrapport 2001:21, Rapport, 2001)
   Utgangspunkt for å opprette BRO-teamet (Barne- og ungdomspsykiatrisk ressursteam) er at en i lengre tid har erfart at barnevernsklienter med alvorlige og sammensatte problemer ofte blir "kasteballer" mellom henholdsvis ...
  • Bydelsråd i København 

   Klausen, Jan Erling (NIBR prosjektrapport 2001:02, Rapport, 2001)
   I København kommune ble det den 28. september 2000 gjennomført en veiledende folkeavstemning om innføring av bydelsråd i hele kommunen. Et flertall i alle bydeler unntatt i Valby bydel stemte nei til dette. Avstemningen ...
  • Distriktskvinnescenarier 2010 

   Skålnes, Sigrid (Samarbeidsrapport NIBR/HIF 2001, Rapport, 2001)
   Rapporten er ein del av prosjektet "Distriktskvinnescenarier 2010", og omhandlar unge distriktskvinners planar for framtida. Unge kvinner og menn frå ulike kommunetypar i distrikta har fortalt om kva planar og ønskje dei ...
  • Kommune- og økonomiplanlegging 

   Falleth, Eva Irene; Stokke, Knut Bjørn (NIBR prosjektrapport 2001:20, Rapport, 2001)
   Hovedkonklusjonen er at økonomiplanlegging har styrket sin posisjon i kommunene i løpet aav 1990-årene. Kommuneplanleging assossieres primært med arealplanlegging. Kommuneplanens måldel og handlingsprogram har begrenset ...
  • Kommunal boligpolitikk - fragmentert og reaktiv 

   Myrvold, Trine; Strand, Arvid; Holm, Arne; Hansen, Thorbjørn (NIBR-rapport 2002:05, Rapport, 2002)
   Rapporten dokumenterer en undersøkelse av boligpolitikken i tolv norske kommuner. Både utbyggingspolitikken og den boligsosiale politikken er kartlagt. Kommunene setter i liten grad - innenfor begge politikkområder - selv ...
  • Handlingsplan for eldreomsorgen 

   Brevik, Ivar (NIBR-rapport 2002:18, Rapport, 2002)
   Rapporten gjør rede for regional stats erfaringer og vurderinger av kontrollen av samsvaret mellom øremerkete tilskudd til pleie- og omsorgssektoren og kommunens bruk 1998-2001. Kontrollen har vært nødvendig. Lekkasjer til ...
  • Målstyring i skandinaviske kommuner 

   Kleven, Terje (NIBR-rapport 2002:15, Rapport, 2002)
   Prosjektet har studert hva som skjer i møtet mellom politisk styring og de instrumentelle modeller for mål- og resultatstyring som lenge har hatt en dominerende posisjon i kommunale reformer i Skandinavia. Studien viser ...
  • Flat struktur og resultatenheter 

   Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie; Laudal, Thomas (NIBR-rapport 2002:21, Rapport, 2002)
   En rekke kommuner har, eller er i ferd med å innføre, en flatere organisasjonsmodell (gjerne kalt to-nivå-modell) og resultatenheter på administrativ side. I rapporten diskuteres de styrings- og ledelsesutfordringene som ...
  • Planforsøket på regionalt nivå i Akershus 

   Nenseth, Vibeke; Strand, Arvid (NIBR-rapport 2002:03, Rapport, 2002)
   Rapporten dokumenterer resultatene fra evaluering av forsøket med desentralisert sluttbehandling av innsigelsessaker etter Plan- og bygningsloven. Hovedkonklusjonen er at forsøket i Akershus har vært vellykket, i den ...
  • Support for organising rural producers in Southern and Eastern Africa 

   Arnesen, Odd Eirik; Kapelrud, Vidar; Øygard, Ragnar (Samarbeidsrapport NIBR/Noragric 2002, Rapport, 2002)
   The introduction of market based agrarian reforms advocated by the IMF and the World Bank has so far not led to a viable strategy to improve the productivity of the African smallholders and improve the livelihood of the ...
  • Tilgjengelighet for funksjonshemmede 

   Tennøy, Aud (NIBR-rapport 2002:08, Rapport, 2002)
   I denne rapporten belyses problemstillingene rundt tilgjengelighet for funksjonshemmede, ved nybygging og i eksisterende bygninger. Når det gjelder nybygging, er det fokusert på om dagens regelverk gir god tilgjengelighet, ...
  • Evaluering av regionalt helsesamarbeid 

   Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie (NIBR-rapport 2002:22, Rapport, 2002)
   Rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av det lovpålagte regionale helsesamarbeidet i perioden 2000-2001. Rapporten viser at det skjedde en klar opptrapping av det regionale helsesamarbeidet og mer forpliktende ...
  • Informasjon, kommunikasjon og forebygging - Evaluering av "Om kultur, kropp, kommunikasjon" 

   Sverdrup, Sidsel; Baklien, Bergljot (NIBR-rapport 2002:13, Rapport, 2002)
   Rapporten evaluerer undervisnings- og veiledningsmateriell om spiseforstyrrelser som er sendt ut til alle landets grunn- og videregående skoler, og til skolehelsetjenesten. Sentrale spørsmål er om det har vært kjent, brukt ...
  • Kommuner og bydeler som aktører i boligmarkedet 

   Tennøy, Aud (NIBR-rapport 2002:07, Rapport, 2002)
   Denne rapporten er skrevet på bestilling av prosjektet "Boligutvikling i Oslo og Akershus". Det er gjennomført ca. 60 samtaler med kommuner i Akershus og etater og bydeler i Oslo, for å kunne drøfte noen viktige ...
  • Politikk eller teknikk 

   Myrvold, Trine; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2002:12, Rapport, 2002)
   Oslo kommune benytter et kriteriebasert system for fordeling av budsjettmidler til bydelene. Rapporten vurderer kriteriesystemets betydning for styringsforholdet mellom sentralkommunen og bydelene. Kriteriesystemet har ...
  • Et valg av betydning? 

   Klausen, Jan Erling; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2002:01, Rapport, 2002)
   Sluttrapport for evaluering av forsøk med direkte valg til fire bydelsutvalg i Oslo kommune i 1999. I flere av analysene brukes også datasett fra NIBRs evaluering av tilsvarende forsøk i perioden 1995-1999. Rapporten ...