Collections in this community

Recent Submissions

 • Striking roots: Place attachment of international migrants, internal migrants and local natives in three Norwegian rural municipalities 

  Lynnebakke, Brit; Aasland, Aadne (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Based on responses to a survey of international migrants and Norway-born residents in three rural municipalities, this article analyses place attachment at various levels of scale. It compares international migrants to ...
 • Effektivisering av kommunale planprosesser for boligbygging 

  Orderud, Geir Inge; Nordahl, Berit (NIBR-notat;106, Report, 2022)
  Rapporten sammenstiller initiativ rettet mot forenkling og effektivisering av planavklaringer, regnet fra planinitiativ til endelig vedtak for boligbygging. Rapporten går gjennom igjennom formelle endringer de senere årene, ...
 • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Norge 

  Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2022:12, Report, 2022)
  I denne rapporten presenterer NIBR en kartlegging av innvandrernes bo- og flyttemønstre i Norge siden år 2000. Hovedresultatene viser at innvandrere i Norge bor mer sentralt enn befolkningen ellers, men at disse forskjellene ...
 • Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway 

  Hernes, Vilde; Deineko, Oleksandra; Myhre, Marthe Hånda; Liodden, Tone; Staver, Anne Balker (NIBR Report;2022:11, Report, 2022)
  On 24 February 2022, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. On assignment from the Directorate of Immigration (UDI) and the Directorate of Integration and Diversity (IMDi), NIBR has evaluate how persons fleeing ...
 • Forlater de rike riket? Sammenhengen mellom nettoformue og utvandring fra Norge 

  Tønnessen, Marianne (NIBR-kortnotat;2022:2, Working paper, 2022-09)
  Bare en liten andel av befolkningen utvandrer fra Norge, selv blant de rikeste. Sannsynligheten for å utvandre er høyere blant personer som har en liten nettoformue (opptil 100 000 kroner) enn blant dem som har en stor (50 ...
 • Hva er lokal, sosial bærekraft? Erfaringer fra Stavanger 

  Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Dahl, Christel; Sagen, Stine Busborg; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-kortnotat;2022:1, Working paper, 2022-09)
  Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søker å utvikle sosial bærekraft som en kjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutvikling gjennom et tett samarbeid mellom partnerne Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommuner, ...
 • Sosial bærekraft - en litteraturstudie 

  Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-notat;2022:105, Working paper, 2022-08)
  Rapporten presenterer funn fra en bredt anlagt litteraturstudie. Formålet er todelt: Å gi et overblikk over litteraturen om sosial bærekraft og utviklingen i denne over tid, samt å identifisere og diskutere hva som ...
 • We’ll meet again? Evaluation of the Norwegian Grant Programme for Health Collaboration with Russia 2016-2019 

  Aasland, Aadne; Holm-Hansen, Jørn; Kårtveit, Bård (NIBR Report;2022:7, Research report, 2022-09)
  The bilateral grant programme for Norwegian-Russian health collaboration is administered by the Norwegian Ministry of Health and Care Services with funding provided by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Through ...
 • Koronapandemiens konsekvenser for barnehagesektoren – en oppfølgingsstudie 

  Myrvold, Trine Monica; Os, Ellen; Hernes, Leif; Winger, Nina (NIBR-rapport;2022:8, Research report, 2022-08)
  Rapporten formidler resultater fra en undersøkelse om korona-håndtering i barnehagesektoren, og er en oppfølging av et prosjekt gjennomført høsten 2020. Temaer som belyses er styringsdialogen mellom sentrale myndigheter, ...
 • Koronapandemiens konsekvenser for overgang mellom barnehage og skole 

  Myrvold, Trine Monika; Bjørnestad, Elisabeth; Dalland, Cecilie Pedersen; Hernes, Leif; Hølland, Silje; Os, Ellen; Winger, Nina (NIBR-rapport;2022:9, Research report, 2022-08)
  Rapporten formidler resultater fra en undersøkelse om korona-pandemiens betydning for barns forberedelser til overgang mellom barnehage og skole, og for barnas skolestart. Temaer som belyses er barnehagenes forberedelser ...
 • Midtveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 

  Gotaas, Nora; Bergsli, Heidi; Danielsen, Ole Andreas (Report, 2022-03)
  Rapporten er en midtveisevaluering av det nasjonale Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027, som har et særlig søkelys på barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Hovedmålet for programmet er at kommunene ...
 • Hvordan løfte utjevning av sosial ulikhet i helse bant barn og unge systematisk inn i bydelenes folkehelsearbeid? – Erfaringer fra bydeler i Oslo kommune 

  Gotaas, Nora (NIBR-rapport;2022:22, Research report, 2022-05)
  Rapporten tar for seg erfaringer fra det systematiske folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge i tre bydeler i Oslo kommune, med særlig fokus på utjevning av sosial ulikhet i helse. Studien bygger videre på en tidligere ...
 • En systematisering av innspillene til arbeidet med en nasjonal småbystrategi 2021 

  Knut, Onsager; Geir, Orderud (NIBR-notat;2022:103, Working paper, 2022-05)
  I forbindelse Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) arbeid med «Strategi for småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre» våren 2021 oppfordret departementet særlig offentlig forvaltning i regionene ...
 • War in Ukraine: A Sociological Study 

  Deineko, Oleksandra (NIBR Working Paper;2022:102, Working paper, 2022)
  A survey of 3,007 respondents in Ukraine conducted in March 2022 during the first month of the Russian invasion shows the effects of the war on Ukrainians. It demonstrates the hardships Ukrainian people are undergoing, but ...
 • Evaluering av integreringspakkene II og III 

  Hernes, Vilde; Øygard Danielsen, Åsne; Balke Staver, Anne (NIBR-rapport;2022:4, Research report, 2022)
  Denne rapporten følger opp evaluering av midlertidig lov og integreringspakke I, som NIBR gjennomførte i første halvdel av 2021. Vi undersøker bruk av tiltak i integreringspakke II og III, som var ment å bøte på konsekvensene ...
 • Strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklingsaksen i Sandnes 

  Mygland, Reidunn; Trandum, Ingebjørg; Wang, Lars; Tønnessen, Marianne; Eika, Anders; Nordahl, Berit (NIBR-rapport;2022:3, Research report, 2022-03)
  Sandnes kommune ønsket bistand til å utvikle og tydeliggjøre strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklings-aksen. Kommunen har vedtatt vekstsone nært sentrum (byaksen). Dette innebærer en dreining i ...
 • What is digital social science? Challenges and opportunities of digitalization for the social sciences 

  Wiig, Henrik; Kasahara, Yuri (NIBR Working Paper;2022:101, Working paper, 2022-03)
  Information collection and registering of data is today digital and stored on computers. Advanced statistical models analyse this information to recommend actions. The whole cognitive process can take place in computers ...
 • Leve hele livet i kommunene 

  Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Dyb, Evelyn; Holden, Mari Brekke; Monkerud, Lars Chr.; Rasmussen, Ingeborg; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2022:1, Research report, 2022-03)
  Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Analysene er strukturert rundt fire hovedspørsmål: 1. Hvordan forstår og vurderer kommunene Leve hele ...
 • Kvalitetsreform, samfunnsreform eller begge deler? Støtteapparatets forståelse og vurdering av «Leve hele livet» 

  Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Holden, Mari Brekke; Ruud, Marit Ekne; Rasmussen, Ingeborg; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport;2021:12, Research report, 2021-06)
  Rapporten undersøker hvordan det nasjonale og regionale støtteapparatet som skal bistå kommunene i implementeringen av «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» bidrar til å gi form og legitimitet til reformen. Et ...
 • Avtalt selvbosetting. En bærekraftig ordning for framtidig bosetting av flyktninger? 

  Søholt, Susanne; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport;2021:18, Report, 2022-01)
  Denne rapporten inneholder en vurdering og analyse av tidligere og ny forskning om avtalt selvbosetting. Rapporten diskuterer dilemmaer innebygget i ordningen og trekker fram argumenter for å beholde og for å avvikle ...

View more