Recent Submissions

 • Sammenhengen mellom arealregnskap på norsk og FNs og EUs økosystemregnskap 

  Indset, Marthe (NIBR-notat;2021:105, Working paper, 2021-11)
 • Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune tester ny standardfor økosystemregnskap 

  Indset, Marthe (NIBR-notat;2021:106, Working paper, 2021-11)
  Økosystemene trues av arealbruk, klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Viken har vesentligbyvekst, og dermedøkt risiko for at biologisk mangfold og naturverdier kan gå tapt gjennom omdisponeringog utvikling av ...
 • Mind the gap: Bridging knowledge and decision-making across sectoral silos and levels of governancein ecosystem based management(EcoGaps) 

  Indset, Marthe (NIBR-notat;2021:107, Working paper, 2021-11)
  Økosystemene trues av arealbruk, klimaendringer og tap av biologisk mangfold.Samtidig utfordres bærekraftignaturforvaltning og arealplanlegging av sektorenes silo-organisering, ulike forvaltningsnivåerog separate ...
 • Billedkunstnernes stipendstatistikk for 2015 til 2019 (del II): Hvem søker om stipend og hvem får tilslag? 

  Monkerud, Lars Chr.; Holm, Arne (NIBR-notat;2021-103, Research report, 2021-05)
  Prosjektet tar for seg foreliggende data om søkere til stipender forvaltet av Norske billedkunstnere (NBK), og analyserer sammenhengen mellom ulike bakgrunnskarakteristika ved søkerne og tendensen til at det søkes, og til ...
 • Søkere til stipender og stønader i NBKs søkerstatistikk - vurdering av datatilfang, datakvalitet og mulige analyser 

  Holm, Arne; Monkerud, Lars Chr. (NIBR-notat;2020:102, Research report, 2020-11)
  Notatet tar for seg data om søkere til stipender som Kulturrådet (KR) og NBK forvalter gjennom sine respektive søkeportaler – dvs. Statens kunstnerstipend (SKS) og stipend fra Billedkunstnernes vederlagsfond (BKV) og ...
 • The methodology of the ARDU survey, Dnipro: Operatyvna Sociologiya (in Russian) 

  Baliichuk, Vladislav (Working paper, 2020)
  Metodebeskrivelse for survey.
 • Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov 

  Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian (NIBR-notat;2021:101, Working paper, 2021-02)
  By- og regionforskningsinstituttet NIBR fikk i desember 2020 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre en evaluering av integreringspakken og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (heretter ...
 • Norge etter oljen - fremtidens regionale n?ringsliv og bosetting 

  Wiig, Henrik (NIBR-notat;2020:103, Working paper, 2021-01)
  Det virker politisk urealistisk at regjeringen vil stenge ned eksisterende l?nnsomme felt eller hindre oppstart av nye l?nnsomme oppdagede felt. Det mest naturlige for ? redusere fremtidig produksjonsvolum vil v?re ? stanse ...
 • Lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontor 

  Legard, Sveinung; Grimsmo, Asbjørn; Andreassen, Tone Alm (AFI Notat 2011:7, rapport, 2011)
  Denne rapporten omhandler lønns- og arbeidsvilkår for kommunalt ansatte i NAV-kontorene. Den er basert på tre datakilder, 1) en survey til personalansvarlige, tillitsvalgte og kontaktpersoner for fag¬foreninger som organiserer ...
 • Evaluering av Kvalifiseringsprogrammet - sluttrapport 

  Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2011:4, rapport, 2011)
  Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til bedre arbeidsmarkedstilknytning og levekår for personer som står langt fra arbeidsmarkedet, har store og sammensatte problemer, vesentlig nedsatt inntektsevne og ingen eller begrensede ...
 • En organisasjon i utvikling 

  Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI FoU-resultat 2014, rapport, 2014)
  Formålet i dette notatet er å se på oppgaveløsningen i de lokale NAV-kontorene. Notatet beskriver bakgrunn, arbeidsmåter og oppfatninger blant medarbeiderne. Bakgrunnen til de ansatte ved NAV-kontorene er ganske jevnt ...
 • Jobpics 

  Schafft, Angelika (AFI FoU-resultat 2012, rapport, 2012)
 • Mestring i arbeidet 

  Svare, Helge; Klemsdal, Lars (AFI FoU-resultat 2011, rapport, 2011)
  Hva er mestring. Hvordan skape økt mestring på arbeidsplassen. Hva er en mestringsgruppe. Hvordan Steen, Arild Henrikte en mestringsgruppe. Hvordan forløper et mestringsmøte. Sammenhengen mellom mestring og helse. Individuell ...
 • Samliv i Forsvaret 2011 

  Heen, Hanne (AFI Rapport 2012:3, rapport, 2012)
  Den foreliggende rapport er et resultat av en undersøkelse om forholdet mellom arbeid og familie i norske befalsfamilier. En tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2006, og formålet med begge undersøkelsene har vært å skaffe ...
 • «Er du her, så regner jeg med deg!» 

  Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Lau, Bjørn; Salomon, Robert (AFI Rapport 2012:19, rapport, 2012)
 • Evaluering av Telenor Open Mind Integartion/Evaluation of Telenor Open Mind Integration 

  Widding, Steinar (AFI Rapport 2012:8, rapport, 2012)
  Programmet ’Telenor Open Mind Integration’ har som målsetning å bidra til at høyt utdannede innvandrere får relevant arbeid, og samtidig sikre bedriften tilgang på kvalifisert arbeidskraft. Evalueringen, gjennomført av ...
 • Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? 

  Fossestøl, Knut; Pål Børing; Skarpaas, Ingebjørg (AFI Rapport 2012:13, rapport, 2012)
  AFI har med NIFU som underleverandør gjennomført en analyse av hvordan NAV bruker avklarings- og oppfølgingstiltak som blir anskaffet fra eksterne tiltaksbedrifter. Arbeidsdepartementet har vært oppdragsgiver.
 • Gjøre sammen eller hver for seg? 

  Fossestøl, Knut; Breit, Eric (AFI Rapport 2014:6, rapport, 2014)
  I dette notatet argumentere vi for at datasamordning også må forstås som et spørsmål om organisering. Datasamordning kan fremme en helhetlig tenkning om flom og skredforebygging. Det finnes imidlertid sjelden et helhetlig ...
 • Historie – et guttefag? 

  Egeland, Cathrine; Cathrine Tømte; Gunnes, Hebe (AFI Rapport 2013:4, rapport, 2013)
  Seksjon for historie ved Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo preges av en mannsdominans eller kjønnsubalanse blant de vitenskapelig ansatte i faste stillinger. Bare en femtedel ...
 • Livsfaseorienterte personalstrategier i byggenæringen 

  Widding, Steinar; Enehaug, Heidi (AFI FoU-resultat, rapport, 2012)
  Den foreliggende rapporten er en rapport fra et forprosjekt. Forprosjektets mål var å gi innspill til et senere og mer omfattende prosjekt som skal utvikle, implementere og spre kunnskaper og metoder for livsfaseorienterte ...

View more