Recent Submissions

 • Søkere til stipender og stønader i NBKs søkerstatistikk - vurdering av datatilfang, datakvalitet og mulige analyser 

  Holm, Arne; Monkerud, Lars Chr. (NIBR-notat;2020:102, Research report, 2020-11)
  Notatet tar for seg data om søkere til stipender som Kulturrådet (KR) og NBK forvalter gjennom sine respektive søkeportaler – dvs. Statens kunstnerstipend (SKS) og stipend fra Billedkunstnernes vederlagsfond (BKV) og ...
 • Billedkunstnernes stipendstatistikk for 2015 til 2019 (del II): Hvem søker om stipend og hvem får tilslag? 

  Monkerud, Lars Chr.; Holm, Arne (NIBR-notat;2021-103, Research report, 2021-05)
  Prosjektet tar for seg foreliggende data om søkere til stipender forvaltet av Norske billedkunstnere (NBK), og analyserer sammenhengen mellom ulike bakgrunnskarakteristika ved søkerne og tendensen til at det søkes, og til ...
 • The methodology of the ARDU survey, Dnipro: Operatyvna Sociologiya (in Russian) 

  Baliichuk, Vladislav (Working paper, 2020)
  Metodebeskrivelse for survey.
 • Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov 

  Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian (NIBR-notat;2021:101, Working paper, 2021-02)
  By- og regionforskningsinstituttet NIBR fikk i desember 2020 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre en evaluering av integreringspakken og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (heretter ...
 • Norge etter oljen - fremtidens regionale n?ringsliv og bosetting 

  Wiig, Henrik (NIBR-notat;2020:103, Working paper, 2021-01)
  Det virker politisk urealistisk at regjeringen vil stenge ned eksisterende l?nnsomme felt eller hindre oppstart av nye l?nnsomme oppdagede felt. Det mest naturlige for ? redusere fremtidig produksjonsvolum vil v?re ? stanse ...
 • Evaluering av Kolslinjen 

  Steen, Arild Henrik; Steen, Jørgen Emaus (AFI FoU-resultat 2007, rapport, 2007)
 • Som natt og dag? 

  Norvoll, Reidun; Tonje Lossius Husum (AFI Notat 2011:9, rapport, 2011)
  Notatet peker på at det ofte er store forskjeller i forståelsen og opplevelsen av tvang hos de som gjennomfører tvungent psykisk helsevern, og hos brukere som erfarer tvungent psykisk helsevern som negativt. Disse situasjonene ...
 • Språkopplæring i bedrift 

  Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (AFI FoU-resultat 2011, rapport, 2011)
  Arbeidslivets krav til kompetanse, produktivitet, effektivitet, omstillingsevne og beherskelse av mer avansert teknologi øker. Økte krav til de ansattes kompetanse gjør at arbeidstakere som ikke behersker norsk, kan stå i ...
 • Nødvendig differensiering eller overlappende tiltak? 

  Fossestøl, Knut; Pål Børing; Skarpaas, Ingebjørg (AFI Rapport 2012:13, rapport, 2012)
  AFI har med NIFU som underleverandør gjennomført en analyse av hvordan NAV bruker avklarings- og oppfølgingstiltak som blir anskaffet fra eksterne tiltaksbedrifter. Arbeidsdepartementet har vært oppdragsgiver.
 • Evaluering av tiltakssatsing i forhold til sosialhjelpsmottakere 

  Frøyland, Kjetil; Schafft, Angelika; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport, rapport, 2004)
 • YS Arbeidslivsbarometer: Norsk arbeidsliv 2012 

  Bergene, Ann Cecilie; Mamelund, Svenn-Erik; Steen, Arild Henrik (AFI FoU-resultat 2012, rapport, 2012)
  Rapporten formidler resultater og analyser fra YS Arbeidslivsbarometer 2012. Dette er fjerde gangs gjennomføring av barometeret.
 • Hva er god Arbeid med bistand? 

  Jon Qvortrup; Spjelkavik, Øystein (AFI Rapport 2013:2, rapport, 2013)
  Tall fra bransjeforeningen Attføringsbedriftene i NHO viser at det er store variasjoner mellom tiltaksarrangørene når det gjelder i hvilken grad deltakere i Arbeid med bistand (AB) oppnår en ordinær jobb etter tiltakets ...
 • Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren 

  Ellingsen, Dag; Bernstrøm, Vilde Hoff (AFI FoU-resultat 2014, rapport, 2014)
  Behovet for kompetente ledere i helse- og omsorgstjenesten i kommunene er stort, det samme gjelder den fylkeskommunale tannhelsetjenesten. Gjennom arbeidsseminarer og kvalitative intervjuer med kommunalsjefer og enhetsledere ...
 • Modellutprøving av psykologer i kommunehelsetjenesten 

  Fossestøl, Knut; Skarpaas, Ingebjørg (AFI Rapport 2013:8, rapport, 2013)
  Rapporten evaluerer en tilskuddsordning for modellutprøvning av psykologer i kommunehelse-tjenesten med mål om å øke rekrutteringen av psykologer. Modellene som utprøvd var samlokalisering av psykologer og fastleger i ...
 • Sårbare svaner? 

  Gamperiene, Migle; Grimsmo, Asbjørn (AFI Notat 2011:6, rapport, 2011)
  Studien som har kartlagt ballettdansernes erfaringer med støtteapparatet, dvs. ledelsen og bedriftshelestjenesten, avdekker at danserne ikke får nødvendig støtte og oppfølging. Konsekvensen for danserne blir en opplevelse ...
 • Hvordan kartlegge psykososialt arbeidsmiljø og få i gang aktivitet 

  Ebeltoft, Arne (AFI Rapport 1993:6, rapport, 1993)
 • Jobpics 

  Schafft, Angelika (AFI FoU-resultat 2012, rapport, 2012)
 • Kompetanse, opplæring og mangfold 

  Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (AFI Rapport 2011:6, rapport, 2011)
  I denne rapporten diskuterer forskerne Enehaug, Heidi og Steinar Widding utfordringer som kan oppstå i mangfoldige arbeidsmiljøer. Det legges vekt på hvordan bedriftsintern språkopplæring kan brukes som et verktøy for ...
 • Underveisrapport fra prosjektet Gravide i handelsnæringen 

  Hilsen, Anne Inga; Grimsmo, Asbjørn (AFI FoU-resultat 2011, rapport, 2011)
 • Hva kan forklare medlemsveksten i Forbundet for Ledelse og Teknikk? 

  Bergene, Ann Cecilie; Steen, Arild Henrik; Egeland, Cathrine; Drange, Ida (AFI Rapport 2013:13, rapport, 2013)
  Det er flere forhold som kan forklare endringer i et forbunds medlemsmasse. Vi diskuterer i denne rapporten både interne og eksterne forhold som mulige forklaringer på FLTs vekst siden 2009. Vi har valgt å dele de interne ...

View more