Samlinger i dette delarkivet

Nye registreringer

 • Midtveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 

  Gotaas, Nora; Bergsli, Heidi; Danielsen, Ole Andreas (Report, 2022-03)
  Rapporten er en midtveisevaluering av det nasjonale Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027, som har et særlig søkelys på barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Hovedmålet for programmet er at kommunene ...
 • Hvordan løfte utjevning av sosial ulikhet i helse bant barn og unge systematisk inn i bydelenes folkehelsearbeid? – Erfaringer fra bydeler i Oslo kommune 

  Gotaas, Nora (NIBR-rapport;2022:22, Research report, 2022-05)
  Rapporten tar for seg erfaringer fra det systematiske folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge i tre bydeler i Oslo kommune, med særlig fokus på utjevning av sosial ulikhet i helse. Studien bygger videre på en tidligere ...
 • En systematisering av innspillene til arbeidet med en nasjonal småbystrategi 2021 

  Knut, Onsager; Geir, Orderud (NIBR-notat;2022:103, Working paper, 2022-05)
  I forbindelse Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) arbeid med «Strategi for småbyer og større tettsteder som regionale kraftsentre» våren 2021 oppfordret departementet særlig offentlig forvaltning i regionene ...
 • War in Ukraine: A Sociological Study 

  Deineko, Oleksandra (NIBR Working Paper;2022:102, Working paper, 2022)
  A survey of 3,007 respondents in Ukraine conducted in March 2022 during the first month of the Russian invasion shows the effects of the war on Ukrainians. It demonstrates the hardships Ukrainian people are undergoing, but ...
 • Evaluering av integreringspakkene II og III 

  Hernes, Vilde; Øygard Danielsen, Åsne; Balke Staver, Anne (NIBR-rapport;2022:4, Research report, 2022)
  Denne rapporten følger opp evaluering av midlertidig lov og integreringspakke I, som NIBR gjennomførte i første halvdel av 2021. Vi undersøker bruk av tiltak i integreringspakke II og III, som var ment å bøte på konsekvensene ...
 • Strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklingsaksen i Sandnes 

  Mygland, Reidunn; Trandum, Ingebjørg; Wang, Lars; Tønnessen, Marianne; Eika, Anders; Nordahl, Berit (NIBR-rapport;2022:3, Research report, 2022-03)
  Sandnes kommune ønsket bistand til å utvikle og tydeliggjøre strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklings-aksen. Kommunen har vedtatt vekstsone nært sentrum (byaksen). Dette innebærer en dreining i ...
 • What is digital social science? Challenges and opportunities of digitalization for the social sciences 

  Wiig, Henrik; Kasahara, Yuri (NIBR Working Paper;2022:101, Working paper, 2022-03)
  Information collection and registering of data is today digital and stored on computers. Advanced statistical models analyse this information to recommend actions. The whole cognitive process can take place in computers ...
 • Leve hele livet i kommunene 

  Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Dyb, Evelyn; Holden, Mari Brekke; Monkerud, Lars Chr.; Rasmussen, Ingeborg; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2022:1, Research report, 2022-03)
  Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Analysene er strukturert rundt fire hovedspørsmål: 1. Hvordan forstår og vurderer kommunene Leve hele ...
 • Kvalitetsreform, samfunnsreform eller begge deler? Støtteapparatets forståelse og vurdering av «Leve hele livet» 

  Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Holden, Mari Brekke; Ruud, Marit Ekne; Rasmussen, Ingeborg; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport;2021:12, Research report, 2021-06)
  Rapporten undersøker hvordan det nasjonale og regionale støtteapparatet som skal bistå kommunene i implementeringen av «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» bidrar til å gi form og legitimitet til reformen. Et ...
 • Avtalt selvbosetting. En bærekraftig ordning for framtidig bosetting av flyktninger? 

  Søholt, Susanne; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport;2021:18, Report, 2022-01)
  Denne rapporten inneholder en vurdering og analyse av tidligere og ny forskning om avtalt selvbosetting. Rapporten diskuterer dilemmaer innebygget i ordningen og trekker fram argumenter for å beholde og for å avvikle ...
 • Erfaringer etter gjennomførte hovedaktiviteter i Kristiansand 

  Hofstad, Hege; Mouratidis, Konstantinos; Sagen, Stine B.; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-kortnotat;2021:3, Working paper, 2021-12)
  Innovasjonsprosjektet SOSLOKAL søkerå utvikle sosial bærekraft som enkjerneverdi og referansepunkt for lokalsamfunnsutviklinggjennom et tett samarbeid mellom partnerne Kristiansand, Fredrikstad og Stavanger kommuner, By-og ...
 • Korona-utflytterne. Hvem forlot storbyen i 2020, og vil de komme tilbake? 

  Tønnessen, Marianne (NIBR-kortnotat;2021:2, Working paper, 2021-12)
  Utflyttingen fra Oslo var rekordhøy i koronaåret 2020. Nær 8000 utvandret fra Oslo til utlandet, det var litt mer enn året før. 36000 flyttet til andre deler av Norge, og det tallet har aldri vært høyere. Vil utflytterne ...
 • Sammenhengen mellom arealregnskap på norsk og FNs og EUs økosystemregnskap 

  Indset, Marthe (NIBR-notat;2021:105, Working paper, 2021-11)
 • Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune tester ny standardfor økosystemregnskap 

  Indset, Marthe (NIBR-notat;2021:106, Working paper, 2021-11)
  Økosystemene trues av arealbruk, klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Viken har vesentligbyvekst, og dermedøkt risiko for at biologisk mangfold og naturverdier kan gå tapt gjennom omdisponeringog utvikling av ...
 • Mind the gap: Bridging knowledge and decision-making across sectoral silos and levels of governancein ecosystem based management(EcoGaps) 

  Indset, Marthe (NIBR-notat;2021:107, Working paper, 2021-11)
  Økosystemene trues av arealbruk, klimaendringer og tap av biologisk mangfold.Samtidig utfordres bærekraftignaturforvaltning og arealplanlegging av sektorenes silo-organisering, ulike forvaltningsnivåerog separate ...
 • Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge 

  Leirvik, Mariann Stærkebye; Hernes, Vilde; Liodden, Tone Maia; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:15, Report, 2021-11)
  Prosjektet belyser art og omfang av rasisme, diskriminering, forskjellsbehandling blant utenlandsadopterte, og ser på strategier for håndtering av slike erfaringer. I tillegg utforskes spørsmål om tilhørighet
 • Osloregionen - utvikling og samarbeid mot 2030 

  Onsager, Knut; Eika, Anders; Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Marianne (NIBR-rapport;2021:17, Research report, 2021-10)
  Sammendrag: Rapporten belyser først noen sentrale strukturer og utviklingstrekk i Osloregionen de senere årene samt noen betingelser, antatte drivere og utfordringer fram mot 2030. I andre del belyses Osloregionen ...
 • Boligeie for personer med utviklingshemming - utfordringer, effekter og incentiver 

  Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2019:15, Research report, 2019-01)
  Rapporten tar for seg samfunnsøkonomiske virkninger av å etablere personer med utviklingshemming i egen eid bolig, ved en nytte-kostanalyse. Rapporten tar også for seg hvordan kommunene arbeider for å legge til rette ...
 • Sosialt bærekraftige lokalsamfunn - en litteraturstudie 

  Hofstad, Hege (NIBR-rapport;2021:7, Research report, 2021-06)
  Rapporten presenterer funn fra en bredt anlagt litteraturstudie hvor målet er å etablere en oppdatert forståelse av hva sosial bærekraft betyr i en lokalsamfunnskontekst, identifisere sentrale virkemidler for å fremme ...
 • Mindre byer og regionsentre - roller og funksjoner i regioner og regional utvikling 

  Onsager, Knut; Eika, Anders; Ruud, Marit Ekne; Monkerud, Lars; Orderud, Geir; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2021:2, Research report, 2021-08)
  Utredningen retter søkelyset på mindre byer og regionsentras rolle og funksjoner i regioner, og for regional utvikling og regional balanse i Norge. Den er basert på systematisering av noe av den eksisterende forsknings-og ...

Vis flere