Nye registreringer

 • Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i Norden 

  Lid, Stian; Christensen, Tina Wilchen (NIBR-rapport;2023:6, Report, 2023)
  Rapporten belyser arbeidet med risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i de fire nordiske landene, Danmark, Sverige, Norge og Finland. Vi har intervjuet praktikere og andre myndighetspersoner med særlig ...
 • Midtvegsevaluering av Program for folkehelsearbeid i Vestland 

  Gotaas, Nora; Bergsli, Heidi; Monkerud, Lars Chr. (NIBR-rapport;2023:2, Report, 2023)
  Rapporten er ei midtvegsevaluering av Program for folkehelsearbeid i Vestland, som er ein del av det nasjonale Program for folkehelsearbeid i kommunane 2017–2027. Evalueringa har form av ei kartleggingsundersøking om korleis ...
 • Flyktningers møte med NAV. Kommunikasjon og tilgjengelighet i en digital kontekst. 

  Liodden, Tone Maia; Leirvik, Mariann Stærkebye; Holm, Arne (NIBR-rapport;2023:1, Research report, 2023-02)
  I studien utforsker vi hvordan NAVs kommunikasjonskanaler fungerer for innbyggere med fluktbakgrunn, med et særlig fokus på hvordan digitaliseringen av NAVs tjenester påvirker tilgjengelighet.
 • Vil gjerne vite mer: Kompetansebehov om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold blant ansatte i opplærings- og integreringstjenestene 

  Holm, Arne; Danielsen, Åsne Øygård; Leirvik, Mariann Stærkebye; Aasland, Aadne (NIBR-rapport;2022:14, Report, 2022-11)
  Rapporten analyserer kompetanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold blant nyankomne flyktninger og innvandrere i opplærings- og integreringstjenestene. Prosjektet er todelt. Først er det foretatt en kartlegging ...
 • Evaluering av opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Sluttrapport 

  Myrvold, Trine Monica; Møller, Geir Holtan; Krone-Hjertstrøm, Helle (NIBR-rapport;2022:13, Report, 2022-11)
  Opptrappingsplanen mot vold og overgrep er en tverretatlig plan bestående av 88 tiltak innenfor en rekke sektorer. Evalueringen av planen består av en gjennomgang av tiltakene og drøfter virkemiddelbruk, implementering og ...
 • Boligmarkedsanalyse: Fredrikstad mot 2035 

  Eika, Anders; Tønnessen, Marianne; Astrup, Kim; Nordahl, Berit Irene (NIBR-rapport;2022:10, Report, 2022)
  Bakgrunnen for prosjektet er at Fredrikstad kommune trenger innspill til deres arbeid med ny arealdel til kommuneplan og en boligplan. Første del av rapporten kartlegger en rekke faktorer som er viktige for utviklingen av ...
 • Sosiokulturell stedsanalyse for Strømsø 

  Ruud, Marit Ekne; Eika, Anders; Gohari, Savis; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2022:6, Report, 2022-09)
  Rapporten presenterer resultater fra en sosiokulturell stedsanalyse fra Strømsø gjennomført våren 2022. Analysen danner grunnlag for utforming av strategiske tiltak i en områdesatsing av Strømsø, som skal bidra til å styrke ...
 • Senterstrukturer, regionsentre og regional utvikling i Vestland fylke 

  Onsager, Knut; Bergsli, Heidi; Gundersen, Frants; Mata, Iratxe Landa (NIBR-rapport;2022:15, Report, 2022)
  Rapporten belyser egenskaper ved Vestlandets senter- og region-strukturer, demografiske og økonomiske strukturer og utviklingstrekk med spesielt søkelys på de mindre byregionene og deres senter- og omlandskommuner. Disse ...
 • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Norge 

  Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2022:12, Report, 2022)
  I denne rapporten presenterer NIBR en kartlegging av innvandrernes bo- og flyttemønstre i Norge siden år 2000. Hovedresultatene viser at innvandrere i Norge bor mer sentralt enn befolkningen ellers, men at disse forskjellene ...
 • Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway 

  Hernes, Vilde; Deineko, Oleksandra; Myhre, Marthe Hånda; Liodden, Tone; Staver, Anne Balke (NIBR Report;2022:11, Report, 2022)
  On 24 February 2022, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. On assignment from the Directorate of Immigration (UDI) and the Directorate of Integration and Diversity (IMDi), NIBR has evaluate how persons fleeing ...
 • We’ll meet again? Evaluation of the Norwegian Grant Programme for Health Collaboration with Russia 2016-2019 

  Aasland, Aadne; Holm-Hansen, Jørn; Kårtveit, Bård (NIBR Report;2022:7, Research report, 2022-09)
  The bilateral grant programme for Norwegian-Russian health collaboration is administered by the Norwegian Ministry of Health and Care Services with funding provided by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Through ...
 • Koronapandemiens konsekvenser for barnehagesektoren – en oppfølgingsstudie 

  Myrvold, Trine Monica; Os, Ellen; Hernes, Leif; Winger, Nina (NIBR-rapport;2022:8, Research report, 2022-08)
  Rapporten formidler resultater fra en undersøkelse om korona-håndtering i barnehagesektoren, og er en oppfølging av et prosjekt gjennomført høsten 2020. Temaer som belyses er styringsdialogen mellom sentrale myndigheter, ...
 • Koronapandemiens konsekvenser for overgang mellom barnehage og skole 

  Myrvold, Trine Monika; Bjørnestad, Elisabeth; Dalland, Cecilie Pedersen; Hernes, Leif; Hølland, Silje; Os, Ellen; Winger, Nina (NIBR-rapport;2022:9, Research report, 2022-08)
  Rapporten formidler resultater fra en undersøkelse om korona-pandemiens betydning for barns forberedelser til overgang mellom barnehage og skole, og for barnas skolestart. Temaer som belyses er barnehagenes forberedelser ...
 • Midtveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 

  Gotaas, Nora; Bergsli, Heidi; Danielsen, Ole Andreas (Report, 2022-03)
  Rapporten er en midtveisevaluering av det nasjonale Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027, som har et særlig søkelys på barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Hovedmålet for programmet er at kommunene ...
 • Hvordan løfte utjevning av sosial ulikhet i helse bant barn og unge systematisk inn i bydelenes folkehelsearbeid? – Erfaringer fra bydeler i Oslo kommune 

  Gotaas, Nora (NIBR-rapport;2022:22, Research report, 2022-05)
  Rapporten tar for seg erfaringer fra det systematiske folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge i tre bydeler i Oslo kommune, med særlig fokus på utjevning av sosial ulikhet i helse. Studien bygger videre på en tidligere ...
 • Evaluering av integreringspakkene II og III 

  Hernes, Vilde; Øygard Danielsen, Åsne; Balke Staver, Anne (NIBR-rapport;2022:4, Research report, 2022)
  Denne rapporten følger opp evaluering av midlertidig lov og integreringspakke I, som NIBR gjennomførte i første halvdel av 2021. Vi undersøker bruk av tiltak i integreringspakke II og III, som var ment å bøte på konsekvensene ...
 • Strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklingsaksen i Sandnes 

  Mygland, Reidunn; Trandum, Ingebjørg; Wang, Lars; Tønnessen, Marianne; Eika, Anders; Nordahl, Berit (NIBR-rapport;2022:3, Research report, 2022-03)
  Sandnes kommune ønsket bistand til å utvikle og tydeliggjøre strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklings-aksen. Kommunen har vedtatt vekstsone nært sentrum (byaksen). Dette innebærer en dreining i ...
 • Leve hele livet i kommunene 

  Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Dyb, Evelyn; Holden, Mari Brekke; Monkerud, Lars Chr.; Rasmussen, Ingeborg; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2022:1, Research report, 2022-03)
  Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Analysene er strukturert rundt fire hovedspørsmål: 1. Hvordan forstår og vurderer kommunene Leve hele ...
 • Kvalitetsreform, samfunnsreform eller begge deler? Støtteapparatets forståelse og vurdering av «Leve hele livet» 

  Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Holden, Mari Brekke; Ruud, Marit Ekne; Rasmussen, Ingeborg; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport;2021:12, Research report, 2021-06)
  Rapporten undersøker hvordan det nasjonale og regionale støtteapparatet som skal bistå kommunene i implementeringen av «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» bidrar til å gi form og legitimitet til reformen. Et ...
 • Avtalt selvbosetting. En bærekraftig ordning for framtidig bosetting av flyktninger? 

  Søholt, Susanne; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport;2021:18, Report, 2022-01)
  Denne rapporten inneholder en vurdering og analyse av tidligere og ny forskning om avtalt selvbosetting. Rapporten diskuterer dilemmaer innebygget i ordningen og trekker fram argumenter for å beholde og for å avvikle ...

Vis flere