Nye registreringer

 • We’ll meet again? Evaluation of the Norwegian Grant Programme for Health Collaboration with Russia 2016-2019 

  Aasland, Aadne; Holm-Hansen, Jørn; Kårtveit, Bård (NIBR Report;2022:7, Research report, 2022-09)
  The bilateral grant programme for Norwegian-Russian health collaboration is administered by the Norwegian Ministry of Health and Care Services with funding provided by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Through ...
 • Koronapandemiens konsekvenser for barnehagesektoren – en oppfølgingsstudie 

  Myrvold, Trine Monica; Os, Ellen; Hernes, Leif; Winger, Nina (NIBR-rapport;2022:8, Research report, 2022-08)
  Rapporten formidler resultater fra en undersøkelse om korona-håndtering i barnehagesektoren, og er en oppfølging av et prosjekt gjennomført høsten 2020. Temaer som belyses er styringsdialogen mellom sentrale myndigheter, ...
 • Koronapandemiens konsekvenser for overgang mellom barnehage og skole 

  Myrvold, Trine Monika; Bjørnestad, Elisabeth; Dalland, Cecilie Pedersen; Hernes, Leif; Hølland, Silje; Os, Ellen; Winger, Nina (NIBR-rapport;2022:9, Research report, 2022-08)
  Rapporten formidler resultater fra en undersøkelse om korona-pandemiens betydning for barns forberedelser til overgang mellom barnehage og skole, og for barnas skolestart. Temaer som belyses er barnehagenes forberedelser ...
 • Midtveisevaluering av Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 

  Gotaas, Nora; Bergsli, Heidi; Danielsen, Ole Andreas (Report, 2022-03)
  Rapporten er en midtveisevaluering av det nasjonale Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027, som har et særlig søkelys på barn og unges psykiske helse og livskvalitet. Hovedmålet for programmet er at kommunene ...
 • Hvordan løfte utjevning av sosial ulikhet i helse bant barn og unge systematisk inn i bydelenes folkehelsearbeid? – Erfaringer fra bydeler i Oslo kommune 

  Gotaas, Nora (NIBR-rapport;2022:22, Research report, 2022-05)
  Rapporten tar for seg erfaringer fra det systematiske folkehelsearbeidet rettet mot barn og unge i tre bydeler i Oslo kommune, med særlig fokus på utjevning av sosial ulikhet i helse. Studien bygger videre på en tidligere ...
 • Evaluering av integreringspakkene II og III 

  Hernes, Vilde; Øygard Danielsen, Åsne; Balke Staver, Anne (NIBR-rapport;2022:4, Research report, 2022)
  Denne rapporten følger opp evaluering av midlertidig lov og integreringspakke I, som NIBR gjennomførte i første halvdel av 2021. Vi undersøker bruk av tiltak i integreringspakke II og III, som var ment å bøte på konsekvensene ...
 • Strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklingsaksen i Sandnes 

  Mygland, Reidunn; Trandum, Ingebjørg; Wang, Lars; Tønnessen, Marianne; Eika, Anders; Nordahl, Berit (NIBR-rapport;2022:3, Research report, 2022-03)
  Sandnes kommune ønsket bistand til å utvikle og tydeliggjøre strategier for bytransformasjon og boliginnovasjon i byutviklings-aksen. Kommunen har vedtatt vekstsone nært sentrum (byaksen). Dette innebærer en dreining i ...
 • Leve hele livet i kommunene 

  Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Dyb, Evelyn; Holden, Mari Brekke; Monkerud, Lars Chr.; Rasmussen, Ingeborg; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2022:1, Research report, 2022-03)
  Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Analysene er strukturert rundt fire hovedspørsmål: 1. Hvordan forstår og vurderer kommunene Leve hele ...
 • Kvalitetsreform, samfunnsreform eller begge deler? Støtteapparatets forståelse og vurdering av «Leve hele livet» 

  Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Holden, Mari Brekke; Ruud, Marit Ekne; Rasmussen, Ingeborg; Skogheim, Ragnhild (NIBR-rapport;2021:12, Research report, 2021-06)
  Rapporten undersøker hvordan det nasjonale og regionale støtteapparatet som skal bistå kommunene i implementeringen av «Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre» bidrar til å gi form og legitimitet til reformen. Et ...
 • Avtalt selvbosetting. En bærekraftig ordning for framtidig bosetting av flyktninger? 

  Søholt, Susanne; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport;2021:18, Report, 2022-01)
  Denne rapporten inneholder en vurdering og analyse av tidligere og ny forskning om avtalt selvbosetting. Rapporten diskuterer dilemmaer innebygget i ordningen og trekker fram argumenter for å beholde og for å avvikle ...
 • Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge 

  Leirvik, Mariann Stærkebye; Hernes, Vilde; Liodden, Tone Maia; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:15, Report, 2021-11)
  Prosjektet belyser art og omfang av rasisme, diskriminering, forskjellsbehandling blant utenlandsadopterte, og ser på strategier for håndtering av slike erfaringer. I tillegg utforskes spørsmål om tilhørighet
 • Osloregionen - utvikling og samarbeid mot 2030 

  Onsager, Knut; Eika, Anders; Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Marianne (NIBR-rapport;2021:17, Research report, 2021-10)
  Sammendrag: Rapporten belyser først noen sentrale strukturer og utviklingstrekk i Osloregionen de senere årene samt noen betingelser, antatte drivere og utfordringer fram mot 2030. I andre del belyses Osloregionen ...
 • Boligeie for personer med utviklingshemming - utfordringer, effekter og incentiver 

  Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2019:15, Research report, 2019-01)
  Rapporten tar for seg samfunnsøkonomiske virkninger av å etablere personer med utviklingshemming i egen eid bolig, ved en nytte-kostanalyse. Rapporten tar også for seg hvordan kommunene arbeider for å legge til rette ...
 • Sosialt bærekraftige lokalsamfunn - en litteraturstudie 

  Hofstad, Hege (NIBR-rapport;2021:7, Research report, 2021-06)
  Rapporten presenterer funn fra en bredt anlagt litteraturstudie hvor målet er å etablere en oppdatert forståelse av hva sosial bærekraft betyr i en lokalsamfunnskontekst, identifisere sentrale virkemidler for å fremme ...
 • Mindre byer og regionsentre - roller og funksjoner i regioner og regional utvikling 

  Onsager, Knut; Eika, Anders; Ruud, Marit Ekne; Monkerud, Lars; Orderud, Geir; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2021:2, Research report, 2021-08)
  Utredningen retter søkelyset på mindre byer og regionsentras rolle og funksjoner i regioner, og for regional utvikling og regional balanse i Norge. Den er basert på systematisering av noe av den eksisterende forsknings-og ...
 • Samordnet innsats for bedre vannmiljø? 

  Hanssen, Gro Sandkjær; Indset, Marthe (NIBR-rapport;2021:13, Research report, 2021-07)
  Rapporten presenterer studien av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner i andre planperiode 2016-2021, og er en oppfølging av studiet av den første planperioden 2009 – 2016 (NIBR 2016:22).
 • Evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov 

  Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:14, Research report, 2021-07)
  NIBR har gjennomført en evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (‘midlertidig lov’). Integreringspakke I er en tiltakspakke på totalt 456 mill. kroner som gjennom ...
 • Covid-19: informasjon, etterlevelse og vaksinasjon blant innvandrere–en kunnskapsoppsummering 

  Orderud, Geir Inge; Ruud, Marit Ekne; Wiig, Henrik; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:11, Research report, 2021-06)
  Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet med rapporten har vært tredelt. Kunnskapsoppsummeringen skal sammenfatte erfaringer med å nå frem med covid-19 relatert informasjon til innvandrermiljøer, ...
 • Universitetsskoler. Et samarbeid mellom Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) og fem skoler i Oslo og Viken 

  Haug, Marit (NIBR-rapport;2021:9, Research report, 2021-06)
  Denne evalueringen tar for seg samarbeidet mellom OsloMet ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) og fem universitetsskoler i Oslo og Viken. Samarbeidet er et svar på regjeringens nasjonale strategi for ...
 • Bostedsløse i Norge 2020 - en kartlegging 

  Dyb, Evelyn; Zeiner, Hilde (NIBR-rapport;2021:10, Report, 2021-06)
  Prosjektet er en kvantitative studie med formål å kartlegger omfanget og kjennetegn ved bostedsløse i Norge. Det er tidligere gjennomført seks tilsvarende studier som, sammen med denne, inngår i en tidsserie av sammenlignbare ...

Vis flere