Recent Submissions

 • Mellom eksperimentell implementering og politisk styring. Sluttrapport fra evalueringen av Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre 

  Zeiner, Hilde Hatleskog; Kvæl, Linda Aimee Hartford; Olsen, Cecilie Fromholt; Hammersland, Johanne; Holden, Mari Brekke; Monkerud, Lars Chr.; Rasmussen, Ingeborg; Ruud, Marit Ekne; Bye, Asta; Lindaas, Nils Arne (NIBR-rapport;2024:3, Report, 2024)
  Dette er den tredje og avsluttende rapporten fra evalueringen av Leve hele livet. Rapporten presenterer funn fra flere delundersøkelser, og oppsummerer kommunenes og støtteapparatenes arbeid med Leve hele livet. Til sammen ...
 • Risk assessment and reintegration of radicalised individuals in the Nordic countries 

  Lid, Stian; Christensen, Tina Wilchen (NIBR Report;2023:6, Report, 2023)
  In this report, we explore risk assessment and reintegration initiatives carried out in the four Nordic countries Denmark, Sweden, Norway, and Finland. We have interviewed practitioners and other public officials with ...
 • KulturArvOpplevelser - En evaluering 

  Holm, Arne (NIBR-rapport;2023:9, Report, 2023-12)
  Evalueringen har hovedfokus på strategier for å måle og forstå effekter i prosjekter som har fått tilskudd fra ordningen KulturArvOpplevelser. Dette gjøres gjennom en tredelt strategi. For det første er resultater og ...
 • Kulturmiljø som innsatsfaktor i lokal og regional utvikling. En modell for bevaring og utvikling 

  Tvedt, Geir; Holm, Arne; Hanssen, Gro Sandkjær; Martinsen, Hege Kristin (NIBR-rapport;2024:2, Report, 2024-02)
  Rapporten presenterer en studie av helhetlig og sektorovergripende utviklingsarbeid som favner bevaringsmål på kulturmiljøfeltet, så vel som lokale og regionale mål knyttet til arbeid, næring, miljø, stedsutvikling, ...
 • Nye samarbeidsmodeller i områdeutvikling: Gjennomføring av planprogram med prinsipplan for Bergeløkka i Larvik 

  Bergsli, Heidi; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport;2024:1, Report, 2024-01)
  Rapporten oppsummerer følgeforskningen av Larvik kommunes utprøving av en ny samarbeidsmodell, i utviklingen av et planprogram med prinsipplan for Bergeløkka
 • Reception, settlement and integration of Ukrainian refugees in Norway: Experiences and perceptions of Ukrainian refugees and municipal stakeholders (2022-2023) 

  Hernes, Vilde; Aasland, Aadne; Deineko, Oleksandra; Myhre, Marthe Handå; Liodden, Tone; Myrvold, Trine; Leirvik, Mariann Stærkebye; Danielsen, Åsne Øygard (NIBR Report;2023:11, Report, 2023)
  This study maps and analyses how Ukrainian refugees have experienced the reception, settlement and integration in Norway, and also, what their prospect are for the future. Further, the report also maps and analyses the ...
 • Governance and policy changes during times of high influxes of protection seekers. A comparative governance and policy analysis in eight European countries, 2015-June 2023. 

  Hernes, Vilde; Danielsen, Åsne Øygard; Tvedt, Kristian; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian; Łukasiewicz, Karolina; Pachocka, Marta; Yeliseyeu, Andrei; Casu, Laura; Zschomler, Silke; Berg, Mette Louise; Engler, Marcus; Nowicka, Magdalena; Koikkalainen, Saara; Ferdoush, Md Azmeary; Virkkunen, Joni; Kazepov, Yuri; Berthelot, Brice; Franz, Yvonne (NIBR Report;2023:8, Research report, 2023)
  This comparative analysis maps and compares how eight European countries’ governance structures and policies for asylum, immigration and integration have developed from 2015 to June 2023, with a particular focus on the ...
 • Kartlegging og evaluering av bruk av kombinerte stillinger mellom OsloMet og Oslo kommune 

  Loades, Celine Motzfeldt; Monkerud, Lars Chr. (NIBR-rapport;2023:12, Report, 2023-12)
  Rapporten presenterer en kartlegging og evaluering av erfaringer av kombinerte stillinger mellom OsloMet og Oslo kommune. Kombinerte stillinger vil si stillinger hvor en arbeidstakeres ansettelse er delt i to deler, hvor ...
 • Bærekraftig befolkningsutvikling og grønn distriktsomstilling 

  Bergsli, Heidi; Tønnessen, Marianne; Ekeland, Christian Buschmann (NIBR-rapport;2023:7, Report, 2023-12)
  Rapporten handler om bærekraftig befolkningsutvikling i distriktskommuner og hvilke faktorer for attraktivitet og kompetanse som kan bidra til grønn omstilling. Rapporten beskriver indikatorer som distriktskommuner kan ...
 • Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i Norden 

  Lid, Stian; Christensen, Tina Wilchen (NIBR-rapport;2023:6, Report, 2023)
  Rapporten belyser arbeidet med risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i de fire nordiske landene, Danmark, Sverige, Norge og Finland. Vi har intervjuet praktikere og andre myndighetspersoner med særlig ...
 • Midtvegsevaluering av Program for folkehelsearbeid i Vestland 

  Gotaas, Nora; Bergsli, Heidi; Monkerud, Lars Chr. (NIBR-rapport;2023:2, Report, 2023)
  Rapporten er ei midtvegsevaluering av Program for folkehelsearbeid i Vestland, som er ein del av det nasjonale Program for folkehelsearbeid i kommunane 2017–2027. Evalueringa har form av ei kartleggingsundersøking om korleis ...
 • Flyktningers møte med NAV. Kommunikasjon og tilgjengelighet i en digital kontekst. 

  Liodden, Tone Maia; Leirvik, Mariann Stærkebye; Holm, Arne (NIBR-rapport;2023:1, Research report, 2023-02)
  I studien utforsker vi hvordan NAVs kommunikasjonskanaler fungerer for innbyggere med fluktbakgrunn, med et særlig fokus på hvordan digitaliseringen av NAVs tjenester påvirker tilgjengelighet.
 • Vil gjerne vite mer: Kompetansebehov om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold blant ansatte i opplærings- og integreringstjenestene 

  Holm, Arne; Danielsen, Åsne Øygård; Leirvik, Mariann Stærkebye; Aasland, Aadne (NIBR-rapport;2022:14, Report, 2022-11)
  Rapporten analyserer kompetanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold blant nyankomne flyktninger og innvandrere i opplærings- og integreringstjenestene. Prosjektet er todelt. Først er det foretatt en kartlegging ...
 • Evaluering av opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Sluttrapport 

  Myrvold, Trine Monica; Møller, Geir Holtan; Krone-Hjertstrøm, Helle (NIBR-rapport;2022:13, Report, 2022-11)
  Opptrappingsplanen mot vold og overgrep er en tverretatlig plan bestående av 88 tiltak innenfor en rekke sektorer. Evalueringen av planen består av en gjennomgang av tiltakene og drøfter virkemiddelbruk, implementering og ...
 • Boligmarkedsanalyse: Fredrikstad mot 2035 

  Eika, Anders; Tønnessen, Marianne; Astrup, Kim; Nordahl, Berit Irene (NIBR-rapport;2022:10, Report, 2022)
  Bakgrunnen for prosjektet er at Fredrikstad kommune trenger innspill til deres arbeid med ny arealdel til kommuneplan og en boligplan. Første del av rapporten kartlegger en rekke faktorer som er viktige for utviklingen av ...
 • Sosiokulturell stedsanalyse for Strømsø 

  Ruud, Marit Ekne; Eika, Anders; Gohari, Savis; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2022:6, Report, 2022-09)
  Rapporten presenterer resultater fra en sosiokulturell stedsanalyse fra Strømsø gjennomført våren 2022. Analysen danner grunnlag for utforming av strategiske tiltak i en områdesatsing av Strømsø, som skal bidra til å styrke ...
 • Senterstrukturer, regionsentre og regional utvikling i Vestland fylke 

  Onsager, Knut; Bergsli, Heidi; Gundersen, Frants; Mata, Iratxe Landa (NIBR-rapport;2022:15, Report, 2022)
  Rapporten belyser egenskaper ved Vestlandets senter- og region-strukturer, demografiske og økonomiske strukturer og utviklingstrekk med spesielt søkelys på de mindre byregionene og deres senter- og omlandskommuner. Disse ...
 • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Norge 

  Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2022:12, Report, 2022)
  I denne rapporten presenterer NIBR en kartlegging av innvandrernes bo- og flyttemønstre i Norge siden år 2000. Hovedresultatene viser at innvandrere i Norge bor mer sentralt enn befolkningen ellers, men at disse forskjellene ...
 • Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway 

  Hernes, Vilde; Deineko, Oleksandra; Myhre, Marthe Hånda; Liodden, Tone; Staver, Anne Balke (NIBR Report;2022:11, Report, 2022)
  On 24 February 2022, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. On assignment from the Directorate of Immigration (UDI) and the Directorate of Integration and Diversity (IMDi), NIBR has evaluate how persons fleeing ...
 • We’ll meet again? Evaluation of the Norwegian Grant Programme for Health Collaboration with Russia 2016-2019 

  Aasland, Aadne; Holm-Hansen, Jørn; Kårtveit, Bård (NIBR Report;2022:7, Research report, 2022-09)
  The bilateral grant programme for Norwegian-Russian health collaboration is administered by the Norwegian Ministry of Health and Care Services with funding provided by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs. Through ...

View more