Recent Submissions

 • Avtalt selvbosetting. En bærekraftig ordning for framtidig bosetting av flyktninger? 

  Søholt, Susanne; Dyb, Evelyn (NIBR-rapport;2021:18, Report, 2022-01)
  Denne rapporten inneholder en vurdering og analyse av tidligere og ny forskning om avtalt selvbosetting. Rapporten diskuterer dilemmaer innebygget i ordningen og trekker fram argumenter for å beholde og for å avvikle ...
 • Rasisme, diskriminering og tilhørighet blant utenlandsadopterte i Norge 

  Leirvik, Mariann Stærkebye; Hernes, Vilde; Liodden, Tone Maia; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:15, Report, 2021-11)
  Prosjektet belyser art og omfang av rasisme, diskriminering, forskjellsbehandling blant utenlandsadopterte, og ser på strategier for håndtering av slike erfaringer. I tillegg utforskes spørsmål om tilhørighet
 • Osloregionen - utvikling og samarbeid mot 2030 

  Onsager, Knut; Eika, Anders; Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Marianne (NIBR-rapport;2021:17, Research report, 2021-10)
  Sammendrag: Rapporten belyser først noen sentrale strukturer og utviklingstrekk i Osloregionen de senere årene samt noen betingelser, antatte drivere og utfordringer fram mot 2030. I andre del belyses Osloregionen ...
 • Boligeie for personer med utviklingshemming - utfordringer, effekter og incentiver 

  Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2019:15, Research report, 2019-01)
  Rapporten tar for seg samfunnsøkonomiske virkninger av å etablere personer med utviklingshemming i egen eid bolig, ved en nytte-kostanalyse. Rapporten tar også for seg hvordan kommunene arbeider for å legge til rette ...
 • Sosialt bærekraftige lokalsamfunn - en litteraturstudie 

  Hofstad, Hege (NIBR-rapport;2021:7, Research report, 2021-06)
  Rapporten presenterer funn fra en bredt anlagt litteraturstudie hvor målet er å etablere en oppdatert forståelse av hva sosial bærekraft betyr i en lokalsamfunnskontekst, identifisere sentrale virkemidler for å fremme ...
 • Mindre byer og regionsentre - roller og funksjoner i regioner og regional utvikling 

  Onsager, Knut; Eika, Anders; Ruud, Marit Ekne; Monkerud, Lars; Orderud, Geir; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2021:2, Research report, 2021-08)
  Utredningen retter søkelyset på mindre byer og regionsentras rolle og funksjoner i regioner, og for regional utvikling og regional balanse i Norge. Den er basert på systematisering av noe av den eksisterende forsknings-og ...
 • Samordnet innsats for bedre vannmiljø? 

  Hanssen, Gro Sandkjær; Indset, Marthe (NIBR-rapport;2021:13, Research report, 2021-07)
  Rapporten presenterer studien av arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner i andre planperiode 2016-2021, og er en oppfølging av studiet av den første planperioden 2009 – 2016 (NIBR 2016:22).
 • Evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov 

  Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:14, Research report, 2021-07)
  NIBR har gjennomført en evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (‘midlertidig lov’). Integreringspakke I er en tiltakspakke på totalt 456 mill. kroner som gjennom ...
 • Covid-19: informasjon, etterlevelse og vaksinasjon blant innvandrere–en kunnskapsoppsummering 

  Orderud, Geir Inge; Ruud, Marit Ekne; Wiig, Henrik; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:11, Research report, 2021-06)
  Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Formålet med rapporten har vært tredelt. Kunnskapsoppsummeringen skal sammenfatte erfaringer med å nå frem med covid-19 relatert informasjon til innvandrermiljøer, ...
 • Universitetsskoler. Et samarbeid mellom Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) og fem skoler i Oslo og Viken 

  Haug, Marit (NIBR-rapport;2021:9, Research report, 2021-06)
  Denne evalueringen tar for seg samarbeidet mellom OsloMet ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) og fem universitetsskoler i Oslo og Viken. Samarbeidet er et svar på regjeringens nasjonale strategi for ...
 • Bostedsløse i Norge 2020 - en kartlegging 

  Dyb, Evelyn; Zeiner, Hilde (NIBR-rapport;2021:10, Report, 2021-06)
  Prosjektet er en kvantitative studie med formål å kartlegger omfanget og kjennetegn ved bostedsløse i Norge. Det er tidligere gjennomført seks tilsvarende studier som, sammen med denne, inngår i en tidsserie av sammenlignbare ...
 • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 Delrapport 3 

  Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne (NIBR-rapport;2021:6, Research report, 2021-04)
  Rapporten er den tredje delrapporten i prosjektet «Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med covid-19.» Rapporten presenterer resultater fra intervjuer med 15 personer med innvandrerbakgrunn ...
 • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19 Delrapport 1 

  Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2020:28, Research report, 2020-12)
  Rapporten inneholder en oversikt over informasjons- og veiledningstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner i forbindelse med covid-19, samt en oversikt over smittesituasjonen i innvandrerbefolkningen. ...
 • Arealdimensjonen i byvekstavtalene for Bergensområdet 

  Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (NIBR-rapport;2021:4, Research report, 2021-04)
  Rapporten beskriver erfaringer med samvirket mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i Bergensområdet.
 • Den økonomiske fordelen av overgangen fra leie til eie for utsatte husstander 

  Astrup, Kim; Monkerud, Lars (NIBR-rapport;2021:5, Research report, 2021-03)
  Prosjektet undersøker hva det innebærer økonomisk å ta ut «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere. Mao. hva er den økonomisk fordelen av overgangen fra leie til eie. Flere tidligere studier har konkludert med ...
 • Democracy promotion through schools in Ukraine: Mid-term evaluation of the European Wergeland Centre’s Schools for Democracy Programme 

  Holm-Hansen, Jørn; Rabinovych, Maryna (NIBR Report;2021:3, Research report, 2021-03)
  The Schools for Democracy programme supports education reforms in Ukraine in the period in 2017-2021. The mid-term evaluation found that the programme is in accordance with national and donor priorities and is well linked ...
 • Samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten 

  Gotaas, Nora; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport;2020:26, Research report, 2021-03)
  På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet gjennomført en kartlegging av samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Med data fra Difis innbyggerun ...
 • Evaluering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer 

  Lid, Stian; Liodden, Tone; Leirvik, Mariann Stærkebye (NIBR-rapport;2020:21, Research report, 2020-11)
  Denne rapporten er en evaluering av regjeringens strategi mot hatefulle ytringer. Evalueringen belyser i hvilken grad og på hvilken måte strategien og prosessen med å følge opp strategien har bidratt til å sette søkelys ...
 • Boligrådgivning i kommunene - kartlegging, vurdering og anbefalinger 

  Holm, Arne; Monkerud, Lars (NIBR-rapport;2021:1, Research report, 2021-02)
  Studien har et tredelt fokus. For det første gjennomføres en kartlegging av hvordan boligrådgivning forstås og organiseres i kommunene. Dernest gjøres, med utgangspunkt i utvalgte casekommune, en studie av ulike ...
 • Informasjon og tiltak rettet mot innvandrerbefolkningen i forbindelse med Covid-19: Delrapport 2 

  Skogheim, Ragnhild; Orderud, Geir Inge; Ruud, Marit Ekne; Søholt, Susanne (NIBR-rapport;2020:27, Research report, 2021-02)
  Rapporten presenterer resultater fra en kartlegging av informasjonstiltak fra offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner overfor innvandrerbefolkningen i forbindelse med covid-19. Rapporten har hatt særlig ...

View more