Now showing items 61-80 of 169

  • Forbrukstrender: SIFO survey 2005-2017 

   Lavik, Randi; Bøyum, Live Standal (Prosjektnotat nr. 12-2017, Working paper, 2017)
   Denne rapporten viser figurer og tabeller fra ulike SIFO-surveyer fra 2005 til 2017. Temaene er: Husholdsøkonomi Ulike typer gjeld, hva brukes lån til, antall kredittkort, kredittkortgjeld, forbrukslån, betalingspro ...
  • Fremtidsbilder. Rapportering fra innsamling på minner.no 

   Kjus, Audun Kristoffer; Throne-Holst, Harald; Hegnes, Atle Wehn (SIFO notat;4-2023, Report, 2023)
   Dette prosjektnotatet er en leveranse fra arbeidspakke 2 - «Explore» i forskningsprosjektet IMAGINE: Contested Futures of Sustainability. Arbeidspakkens formål er å samle inn fortellinger om fremtiden fra den norske ...
  • Føre var-prinsippet innen nanoteknologien: Hvem skal være føre var? 

   Stø, Eivind; Throne-Holst, Harald (Prosjektnotat 7-2007, Notat, 2007)
   Nummer: 7-2007 Tilknyttede prosjekter Føre-var prinsippet innen nanoteknologi Nano-consumer
  • Grensehandel 2006 

   Lavik, Randi (Prosjektnotat 4-2006, Notat, 2006)
   Grensehandelen til Sverige har økt i 2005. Det er flere som handler der og de handler oftere enn før. I 2005 har prisforskjellene mellom Norge og Sverige økt, fordi prisene har steget mer i Norge enn Sverige samtidig som ...
  • Grensehandel i Sameland 

   Døving, Runar (Prosjektnotat 4-2003, Notat, 2003)
   Grensen mellom Norge og Finland går rett igjennom sameland. For samene er det derfor ingen grense. Når nordmenn krysser grensen drar de fra et eget norsk land til et svensk eller finsk land, med andre kulturer. For samer ...
  • Grupper med lav kunnskap om økonomi 

   Poppe, Christian (SIFO Notat;2019:05, Working paper, 2019)
   Notatet identifiserer grupper med lave kunnskaper om økonomi. Resultatene er primært basert på egne data om økonomisk trygghet i Norge i 2017 (Kempson and Poppe, 2018), men også på tidligere studier foretatt av andre eller ...
  • Halloween på norsk 

   Ohrvik, Ane; Tangeland, Torvald; Amilien, Virginie (Prosjektnotat 22-2013, Notat, 2013)
   Nummer: 22-2013
  • Handlekurven som politisk arena? 

   Terragni, Laura; Berg, Lisbet (Prosjektnotat 3-2006, Notat, 2006)
   Dette notatet er basert på SIFO-surveyen 2006, der en del av spørsmålene skal gjentas over tid. Målsetningen med SIFOsurveyen r å få økt innsikt i forbrukernes situasjon, med vekt på hvordan forbrukerne orienterer seg og ...
  • HealthMeal. Hvordan nå de ernæringsmessige målsetningene om økt forbruk av fisk og grønnsaker? 

   Bugge, Annechen Bahr (Prosjektnotat 1-2015, Notat, 2015)
   Prosjektnotat nr.1-2015
  • Husholdningenes betalingsproblemer i oppgangstider 

   Poppe, Christian (Prosjektnotat 3-2005, Notat, 2005)
   Like i overkant av 4% av norske husholdninger, eller om lag 87.000 hushold, rapporterer om tilbakevendende betalingsproblemer siste tolv måneder. Like i overkant av 4% av norske husholdninger, eller om lag 87.000 hushold, ...
  • Husholdningenes forventninger til strømregningen 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling (Prosjektnotat 2-2003, Notat, 2003)
   Høsten 2002 steg strømprisene kraftig. I en representativ spørreundersøkelse hevder 4% av husholdningene at de regner med å få betalingsvansker, mens 20% mener at det trolig vil gå bra selv om det blir tøft. Dette dreier ...
  • Husholdningenes tidlige reaksjoner på finanskrisen 

   Poppe, Christian (Prosjektnotat 4-2008, Notat, 2008)
   Nummer: 4-2008 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2006 

   Poppe, Christian (Prosjektnotat 6-2006, Notat, 2006)
   For andre året på rad finnet vi at omfanget av betalingsvansker ligger på et historisk lavmål: kun 4.5% mot 8-9% i siste halvdel av 90-tallet. Så seint som høsten 2002 var problemomfanget på i overkant av 7% Den gunstige ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2007 

   Tufte, Per Arne (Prosjektnotat 3-2007, Notat, 2007)
   Nummer: 3-2007 Tilknyttede prosjekter SIFO-survey
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2009 

   Tufte, Per Arne (Prosjektnotat 6-2009, Notat, 2009)
   Notatet ser på den finansielle risikosituasjonen til husholdningen, hvordan de finansierer sitt forbruk og i hvilken grad dette påvirker risikoen for betalingsproblemer. Materialet består av 1000 respondenter og datainnsamlingen ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon 2011 

   Tufte, Per Arne; Lavik, Randi (Prosjektnotat 12-2011, Notat, 2011)
   Betalingsproblemer har økt. Gjennomsnittlig andel av to undersøkelser viser at 7,5 prosent har tilbakevendende betalingsproblemer. Sannsynligheten for å ha betalingsproblemer øker når en har forbrukslån og/ eller ...
  • Husholdningenes økonomiske situasjon og betalingsproblemer i 2012 

   Lavik, Randi (Prosjektnotat 6-2013, Notat, 2013)
   Husholdningenes økonomiske rammebetingelser har endret seg betydelig de siste tre-fire årene. Finanskrisen med etterfølgende realøkonomiske virkninger gjør at situasjonen kan være mindre lys. Samtidig har ikke krisen rammet ...
  • Husholdningsøkonomi og betalingsproblemer blant norske husholdninger i 2013 

   Tangeland, Torvald (Prosjektnotat 4-2014, Notat, 2014)
   Målsettingen med dette notatet er å belyse den finansielle risikosituasjonen for norske husholdninger i 2013. Videre søker den å kartlegge hvordan husholdningene finansierer sitt forbruk og i hvilken grad dette påvirker ...
  • Hva bruker barn og unge penger på? 

   Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 1-2001, Notat, 2001)
   Nummer: 1-2001
  • Hva er det rimelig å ha av forbruksvarer? 

   Brusdal, Ragnhild (Prosjektnotat 6-2007, Notat, 2007)
   Den overordnede problemstillingen er å se nærmere på hva standardpakken for en barnefamilie skal inneholde av varer og tjenester, og videre om alle barnefamilier ansees å ha samme behov. Utgangspunktet er 13 forskjellige ...