• Barn og internettkoblede leker og teknologier – IoT 

   Kjørstad, Ingrid; Rosenberg, Thea Grav; Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (Oppdragsrapport nr. 8-2017, Report, 2017)
   Dette prosjektet undersøker norske barns tilgang til nett-tilkoblede leker og teknologier (IoT). Tall fra SIFO-surveyen gir et oversiktsbilde over hva norske husholdninger har av denne type teknologier. Sammen med en ...
  • Barn og unge i den nye mediehverdagen - etnisitet, kultur og tradisjon 

   Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 1-2007, Report, 2007)
   RAM-støttet oppdragsrapport om foreldres holdninger og strategier i forhold til barnas mediebruk, spesielt ift digital medieteknologi. I tillegg til holdninger og vurderinger tar den for seg praktisk medieregulering i ...
  • Barn og unges digitale kompetanse: Unges erfaringer og perspektiver som utgangspunkt for en utvidet digital kompetanseforståelse 

   Reich, Clara Julia; Slettemeås, Dag; Steinnes, Kamilla Knutsen (SIFO-rapport;9-2022, Report, 2022)
   Denne rapporten ser nærmere på barn og unges digitale (forbruker)kompetanse, og hvordan barns digitale oppvekst kan bli så trygg som mulig. Hovedproblemstillingen tar utgangspunkt i de unges erfaringer på ulike digitale ...
  • Barns digitale forbrukervern. En kunnskapsgjennomgang om digital sårbarhet og negative konsekvenser ved kommersiell påvirkning 

   Slettemeås, Dag; Laamanen, Mikko (SIFO-rapport;10-2023, Report, 2023)
   Kunnskapsgjennomgangen viser at den kommersielle påvirkningen i barn og unges digitale hverdag er blitt mer personlig, kompleks, skjult og allestedsnærværende, og utfordrer deres digitale forbrukervern på svært mange måter. ...
  • Barrierer i funksjonshemmedes forbrukerhverdag 

   Kjørstad, Ingrid; Slettemeås, Dag; Borch, Anita (Oppdragrapport 5-2016, Report, 2016)
   Denne rapporten omhandler hvilke barrierer funksjonshemmede møter som forbrukere, slik de er beskrevet av seks representanter fra fire organisasjoner: (1) Norges blindeforbund (NBF), (2) Norges handikapforbund (NHF), 3) ...
  • Brukeranmeldelser og ratinger. Rykteøkonomien på fremmarsj? En landsdekkende undersøkelse blant norske forbrukere 

   Slettemeås, Dag; Mainsah, Henry; Berg, Lisbet (Oppdragsrapport;12-2018, Research report, 2018)
   Denne rapporten tar for seg brukeromtaler og ratinger som er sentrale tillitsmekanismer i dagens digitale markeder. Disse bidrar til å skape tillit og smører relasjonene mellom aktører som i utgangspunktet er fremmede for ...
  • Consuming Digital Adventure-Oriented Media in Everyday Life 

   Borch, Anita; Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 5-2007, Report, 2007)
   Oppsummeringsrapport for det NFR-finansierte prosjektet DigiAdvent. DigiAdvent Tilknyttede prosjekter IKTsatsning: Digitale medier og forbruk Consuming digital adventure oriented media in everyday life, contents ...
  • Delingsøkonomien i Norge 

   Kjørstad, Ingrid; Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 3-2016, Report, 2016)
   SIFO har undersøkt nordmenns erfaringer med nettbasert deling, deling i sosiale medier, bruktmarkeder på nettet og utenfor nettet og deling i nære relasjoner. Forskerne Dag Slettemeås og Ingrid Kjørstad har også undersøkt ...
  • Digital mestring og erfaringer med tjeneste-bundling blant norske forbrukere 

   Tronud, Marianne; Slettemeås, Dag (Report, 2011)
   Nummer: 13-2011 I denne rapporten tar vi for oss forbrukernes egenerfarte opplevelser av hvordan de håndterer ulike digital oppgaver i sitt hverdagsliv. Denne egenvurderte mestringen gir en indikasjon på den digitale ...
  • Digitalt koronaliv 2020: Norske husstanders digitale håndtering av koronapandemien 

   Slettemeås, Dag; Storm-Mathisen, Ardis (Rapport;7-2020, Research report, 2020)
   I denne rapporten har vi gjort analyser basert på en landsdekkende survey om «digitalt koronaliv». Dette gir oss et øyeblikksbilde av hvordan den norske befolkningen har opplevd og håndtert koronakrisen i den første fasen ...
  • Eldres bruk av digitale verktøy og internett: 

   Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 5-2014, Report, 2014)
   Denne rapporten, gjennomført av SIFO på oppdrag fra Deltasenteret, tar vi seg den eldre befolkningens digitale hverdag. Datagrunnlaget er hentet inn av Norstat i oktober/november 2014, og består av 1000 eldre i alderen ...
  • Eldres digitale hverdag. En landsdekkende undersøkelse om tilgang, mestring og utfordringer i informasjonssamfunnet 

   Slettemeås, Dag; Mainsah, Henry; Berg, Lisbet (Oppdragsrapport;18-2018, Research report, 2018)
   Denne SIFO-rapporten tar for seg de eldres (61-100 år) digitale hverdag og ser på utviklingen fra 2014 til 2018. Andel eldre med tilgang til internett (på datamaskin, nettbrett og smarttelefon) har økt fra åtte av ti til ...
  • Forbrukerbarrierer blant personer med nedsatt funksjonsevne 

   Slettemeås, Dag; Kjørstad, Ingrid; Borch, Anita (Oppdragsrapport 6-2016, Report, 2016)
   Basert på intervjuer og deltagende observasjon undersøker vi i denne studien hvilke barrierer fire personer med ulike former for funksjonsnedsettelse møter i hverdagen som forbruker på tre arenaer: i hjemmet ved bruk av ...
  • Forbrukere i bredbånds- og TV-markedet 

   Slettemeås, Dag (Report, 2008)
   I denne rapporten tar vi for oss forbrukerrelaterte problemstillinger knyttet til bredbåndsabonnement og TV-tilkopling, samt DAB-tilgang i norske husstander. Det er forbrukernes egne erfaringer og opplevde problemer med ...
  • Forbrukere og utviklingen av bredbånd i Norge - fra borger til kunde? 

   Helle-Valle, Jo; Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 6-2003, Report, 2003)
   Rapporten ”Forbruker og utviklingen av bredbånd i Norge – fra borger til kunde?” anlegger et forbrukerorientert pers-pektiv på bredbåndsutviklingen. Dette står i kontrast til debatten på feltet som har vært dominert av ...
  • Grunnlagsdokument – forbrukervinkling på Public Key Infrastructure (PKI) 

   Slettemeås, Dag (Oppdragsrapport 8-2004, Report, 2004)
   I denne rapporten anlegges et forbrukerperspektiv på utviklingen av PKI i Norge. Det vil si at vi bygger opp argumentasjonen rundt forbrukernes posisjon, deres holdninger og atferd, og benytter dette som bakgrunn for å ...
  • Hverdagsteknologi - forbrukernes hjelpemidler i velferdssamfunnet? 

   Kjørstad, Ingrid; Slettemeås, Dag; Strandbakken, Pål (Oppdragsrapport steknologi.pdf, Report, 2016)
   Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved HiOA har på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet utredet eventuelle behov og muligheter for å utvikle en informasjonsportal om og for hverdagsteknologi og velferdsteknologi. ...
  • Hvorfor ser jeg denne reklamen? Forbrukerutfordringer ved personalisert annonsering i digitale medier 

   Slettemeås, Dag; Laamanen, Mikko; Dulsrud, Arne; Kok, Erlend Hua Lun (SIFO-rapport;1-2024, Report, 2024)
   Rapporten tar utgangspunkt i personalisering av reklameinnhold rettet mot forbrukere i digitale medier. Forbrukere har i dag selv et stort ansvar for å samtykke til bruk av både personlige og sensitive (særlige kategorier) ...
  • Lek, medier og fritid i referansebudsjettet 

   Lynum, Markus; Haugsrud, Ingrid; Slettemeås, Dag; Austgulen, Marthe Hårvik; Ansteensen, Ann-Kristin (SIFO-rapport;4-2024, Report, 2024)
   Denne rapporten presenterer arbeidet med å gjennomgå og oppdatere to forbruksområder i det norske referansebudsjettet: "lek og mediebruk" og "mediebruk og fritid". Målet med oppdateringen er å vurdere om grunnlaget for ...
  • Nyheter i en digitalisert hverdag 

   Slettemeås, Dag; Kjørstad, Ingrid (Oppdragsrapport 10-2016, Report, 2016)
   Rapporten beskriver resultater fra prosjektet «Nyheter i endring – en studie av unge menneskers konsum av nyheter på smarttelefon». Prosjektet ble i hovedsak gjennomført av SIFO i 2015 med midler fra Rådet for anvendt ...