• Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter 

   Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 1-2004, Report, 2004)
   Omtrent to av tre kvinner og hver annen mann rapporterer om ubehag, plage eller skade etter bruk av kosmetikk og toalettartikler. Det er svært få som per. i dag følger opp eventuelle problemer med å klage inn sine dårlige ...
  • Brukeranmeldelser og ratinger. Rykteøkonomien på fremmarsj? En landsdekkende undersøkelse blant norske forbrukere 

   Slettemeås, Dag; Mainsah, Henry; Berg, Lisbet (Oppdragsrapport;12-2018, Research report, 2018)
   Denne rapporten tar for seg brukeromtaler og ratinger som er sentrale tillitsmekanismer i dagens digitale markeder. Disse bidrar til å skape tillit og smører relasjonene mellom aktører som i utgangspunktet er fremmede for ...
  • Delingsøkonomien i Norge – forbrukere og tilbyderes vurderinger av markeder i vekst 

   Berg, Lisbet; Kjørstad, Ingrid (Oppdragsrapport nr. 9-2017, Report, 2017)
   Fra at litt under syv prosent i aldersgruppen 18-60 år hadde kjøpt delingstjenester i 2015, finner vi nå, ett og et halvt år senere, at så mange som en av tre har benyttet delingstjenester. Basert på tre indikatorer hentet ...
  • Dyr er ikke bare mat 

   Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 10-2002, Report, 2002)
   Dette er andre del av Dyrevelferdsstudien, og er basert på 1000 telefonintervjuer utført av Opinion as i perioden 7. – 17. oktober 2002. Hensikten med denne delen av prosjektet har vært å skissere et bilde av folks ...
  • Eldres digitale hverdag. En landsdekkende undersøkelse om tilgang, mestring og utfordringer i informasjonssamfunnet 

   Slettemeås, Dag; Mainsah, Henry; Berg, Lisbet (Oppdragsrapport;18-2018, Research report, 2018)
   Denne SIFO-rapporten tar for seg de eldres (61-100 år) digitale hverdag og ser på utviklingen fra 2014 til 2018. Andel eldre med tilgang til internett (på datamaskin, nettbrett og smarttelefon) har økt fra åtte av ti til ...
  • Eldres vurderinger av forbrukermarkedene før og nå 

   Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 10-2013, Report, 2013)
   Nummer: 10-2013 Tilknyttede prosjekter Eldre forbrukere i såbare situasjoner
  • Forbrukersårbarhet. Hvordan mestrer de eldre forbrukerrollen? 

   Berg, Lisbet (Fagrapport 5-2014, Report, 2014)
   Nummer: Fagrapport nr.5-2014 Tilknyttede prosjekter Eldre forbrukere i sårbare situasjoner
  • Forbrukertilfredshet 2008 

   Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 3-2008, Report, 2008)
   På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har SIFO beregnet en indeks som skal måle forbrukertilfredshet (FTI) i Norge. Hensikten med å rangere utvalgte markeder etter FTI-skår, er å framskaffe informasjon om ...
  • Hindringer for mobilitet i bankmarkedet 

   Borgeraas, Elling; Berg, Lisbet (Fagrapport 2-2004, Report, 2004)
   Nummer: 2-2004 Hvorfor skifter ikke bank-kundene til rimeligste bank? Basert på denne studien kan vi skille mellom fire forskjellige kunderelasjoner som vil bidra til manglende mobilitet. Én type relasjon føres tilbake ...
  • Hvem taper i markedene? Hvilke markeder er problematiske? 

   Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 12-2016, Report, 2016)
   På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementets forbrukeravdeling følger SIFO EU-kommisjonens forbrukerstudier, med særlig vekt på̊ Consumer Markets Scoreboards. Disse gjennomføres nå hvert annet år blant forbrukere ...
  • Hvordan fungerer forbrukermarkedene i Norge? 

   Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 3-2015, Report, 2015)
   Nummer: Oppdragsrapport nr. 3-2015 Tilknyttede prosjekter EU Scoreboard og FFU
  • Hvordan mestrer unge voksne forbrukerrollen? 

   Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 1-2016, Report, 2016)
   Denne kvalitative studien tyder på at unge voksne i Norge ofte er uerfarne i forbrukerrollen. Denne kvalitative studien tyder på at unge voksne i Norge ofte er uerfarne i forbrukerrollen. Men de har betydelig kjøpekraft, ...
  • Identitetstyveri i tillitsfulle systemer 

   Brusdal, Ragnhild; Berg, Lisbet (Oppdragsrapport 2-2010, Report, 2010)
   Identitetstyveri – eller uautorisert tilegning og misbruk av en annens identitet - benyttes i ulike former for svindel og representerer i følge Datatilsynet (2009) en risiko for norske enkeltpersoner og bedrifter i form ...
  • Kjøp av håndverkertjenester 

   Berg, Lisbet (Report, 2008)
   På den ene siden er håndverkerbransjene lite transparente, slik at det er vanskelig for forbrukerne å finne fram til og sammenligne priser. På den andre siden er det under en tredjedel av forbrukerne som ber om skriftlig ...
  • Kompetente forbrukere? 

   Berg, Lisbet (Fagrapport 3-2005, Research report, 2005)
   Det er en meget klar sammenheng mellom forbrukerkompetanse og refleksiv forbrukerpraksis. Datamaterialet gir ikke grunnlag for å hevde at forbrukerne i Norge er spesielt godt og bredt orientert i markedene. Heller ikke kan ...
  • Plattformøkonomien. En landsdekkende undersøkelse om bruk av strømme-, booking-, bruktomsetnings- og delingstjenester 

   Slettemeås, Dag; Mainsah, Henry; Berg, Lisbet (Oppdragsrapport;11-2018, Research report, 2018)
   Rapporten tar for seg plattformøkonomien og bruktsomsetning/delingsøkonomi. Analysene er basert på en surveyundersøkelse gjennomført av Norstat på et utvalg av 1500 respondenter høsten 2018. Som eksempel på plattformiseringen ...
  • Tillit og forbrukerforhold i EU28 og Norge – Resultater fra EU-kommisjonenes Consumer Conditions Scoreboard 

   Berg, Lisbet (Rapport;4-2020, Research report, 2020)
   EU-kommisjonens siste måling av forbrukerforholdene i tretti europeiske land rangeres forbrukerforholdene i Norge som nr.2. Norske forbrukere har høyere tillit til forbrukermyndighetene enn til tilbyderne i markedet, mens ...
  • Tillit og sårbarhet på nett. Forbrukernes praksiser og vurderinger etter innføringen av den nye personvernforordningen (GDPR) i Norge 2018 

   Berg, Lisbet; Dulsrud, Arne (Oppdragsrapport;9-2018, Research report, 2018)
   De fleste har et passivt, ikke-refleksivt forhold til den nye personvernloven (GDPR). Det er stor forskjell i tillit til hvorvidt ulike nettaktører behandler persondata på en god måte. Høyest tillit har Altinn, banker og ...
  • Tillit til mat i kugalskapens tid 

   Berg, Lisbet (Rapport 5-2000, Report, 2000)
   I denne rapporten presenteres resultater fra tre overlappende sett av datamaterialer: Først sammenlignes forbrukere i Norge med forbrukere i 15 andre europeiske land på to indekser over forbrukertillit. Deretter sammenlignes ...
  • Tillit, opplevde problemer og (nett)handel: Endringer blant forbrukere i Norge og EU i perioden 2010 til 2020 

   Alecu, Andreea Ioana; Lynum, Markus; Berg, Lisbet (SIFO-rapport;11-2022, Report, 2022)
   I denne rapporten analyser vi data om tilliten til, og opplevelsen av, markeder blant forbrukere i Norge og EU. Ved å trekke på data samlet inn gjennom EU-kommisjonens Consumer Scoreboards undersøkelser gir vi et overblikk ...