Show simple item record

dc.contributor.advisorLundberg, Pål
dc.contributor.authorBremnes, Mette
dc.date.accessioned2020-11-05T16:43:26Z
dc.date.available2020-11-05T16:43:26Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9189
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å finne ut i hvilken grad underveisvurdering gir elevene læringsutbytte og hvilke kvaliteter ved veiledningen som eventuelt forårsaker læring. Oppgaven har empirisk tilnærming og bygger i hovedsak på fire av tretten par femteklassingers midtveisvurdering på førsteutkast av eventyr og lydopptak av parenes bearbeidelse og ferdigstilling av eventyrene etter responsen, samt kvalitative intervjuer av de åtte elevene og læreren som gjennomførte undervisningen og ga midtveisvurderingen. Dataene viser at både det faglige og det relasjonelle mellom elevene spiller inn på hvorvidt dialogisk aktivitet i klasserommet vil være vellykket. Lærerens respons og tilrettelegging for bearbeidelse av eget arbeid bør ha fokus på at videre læring og forbedringer er innenfor den enkelte elevs rekkevidde og under den enkelte elevs kontroll, for å bevare og styrke elevens motivasjon og selvfølelse (Engh, 2011). Eritsland forklarer at elever som samskriver, i større grad enn de som skriver individuelt, utvikler felles verdier og tar mer hensyn til andres innspill, ved at elever som samskriver blir vant til andres måte å formulere seg på, andres strategier og normer, samt vant til å samtale om og diskutere disse (Eritsland, 2008). Dette prosjektet har avdekt at hos parene som besitter disse egenskapene i noen grad, fungerer samskriving som aktivitet til ønsket formål i mye større grad enn hos de parene som i mindre grad disponerer disse. Jeg har med dette som utgangspunkt foreslått et sirkelforhold mellom disse forholdene. Litteraturen som er brukt i denne oppgaven er hovedsakelig teori om prosessorientert skriving, vurderingsteori, sosialkonstruktivistisk teori, motivasjonsteori og teori om samskriving. Denne oppgaven har vist at prosessorientert skriving krever kontinuerlig planlegging, fra oppstart til avslutning. På den andre siden inkluderer det ivaretakelsen av mange av lærerens ansvarsområder, som å gi elevene vurdering, økte sosiale ferdigheter, tilpasset opplæring og autonomi.en
dc.description.abstractThe purpose of this master thesis is to find out to what degree formative assessment increases students learning outcome and what qualities in assessment causes learning. This master thesis has an empirical approach and mainly focuses on four out of thirteen couples of fifth graders formative assessment on their first draft of fairy tales and voice recordings of the couples’ adjustments and completion of their fairy tales after their given the feedback. I have also interviewed eight students from the four couples and their teacher, who gave them the feedback on their fairy tales and completed the teaching sessions. This study has shown that both the subject’s content and social relations between the students affects to what degree dialogic activities in the classroom succeeds. It is the teacher’s responsibility to make room for the students to improve their own work after given feedback. The feedback should focus on future learning and be within reach for the individual student and under the student’s control, to maintain and strengthen the student’s motivation and self-confidence (Engh, 2011). Eritsland explains that students who practice collaborative writing develop joint values and practice greater understanding of others and their opinions, than those who write individually. By practicing collaborative writing students become used to other people’s way of addressing problems, expressing themselves and discussing strategies and possibilities (Eritsland, 2008). The results from this study has shown that couples who in some degree master the prior mentioned social skills, in a much higher degree reaches desired learning outcome from collaborative writing, than the couples who lack these. It is therefore suggested a circle relationship between these factors. The literature used in this master thesis is primarily theory regarding process-oriented writing, assessment theory, social construction theory, motivational theory and theory regarding collaborative writing. This study has shown that though process-oriented writing requires continuous planning, it includes essential parts of the teacher’s profession. Such as giving students feedback, increasing their social skills, customized education and autonomy.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectSamskrivingen
dc.subjectTilbakemeldingeren
dc.subjectProsessorientert skrivingen
dc.subjectMedstudentresponseren
dc.titleHvilket læringsutbytte rapporterer femteklasseelever og deres lærer å oppnå av prosessorientert skriving i norskfaget?en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record