Now showing items 67-86 of 248

  • Female attrition from the police profession 

   Alecu, Andreea Ioana; Fekjær, Silje Bringsrud (Policing: An International Journal of Police Strategies & Management;Vol. 43 No. 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-02)
   Purpose: Do female police recruits drop out of police education and/or leave the profession more often than men, and has this changed over time? Can gender differences be explained by the background characteristics and ...
  • Female professionals’ working hours 

   Abrahamsen, Bente (;nr. 9, Working paper, 2005)
   The aim of this paper is to examine female professionals’ working hours, particularly the tendency to work reduced hours. Earlier research indicates a considerable variation in female professionals’ working hours (Hoel ...
  • Flertydighet og fleksibilitet: En etnografisk studie av legevaktens profesjonsgrenser 

   Johannessen, Lars E. F. (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 2, nr. 3-2018, Journal article; Peer reviewed, 2018-06-08)
   Denne artikkelen er en etnografisk studie av profesjonsgrenser på arbeidsplassen – også kalt arbeidsplassjurisdiksjon. Mer spesifikt fokuserer artikkelen på grenser for diagnostikk, slik disse ble trukket mellom leger og ...
  • Forskning om profesjonsutvikling i skolen - med kollegial veiledning i fokus: ”Som man roper i skogen, får man svar” 

   Raaen, Finn Daniel (;nr. 13, Working paper, 2005)
   I de fleste europeiske land er det igangsatt mer og mindre systematiske forsøks- og utviklingsprosjekt for nyutdannete lærere, med tanke på å lette deres overgang fra utdanning til profesjonell yrkesutøvelse. I Norge har ...
  • Forskningsbasert barnehagelærerutdanning? 

   Vågan, André; Havnes, Anton (Norsk pedagogisk tidsskrift;97(4-5), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Artikkelen skisserer et perspektiv på forskningsbasert barnehagelærerutdanning som i større grad enn tidligere legger til grunn det særegne ved yrkesfeltet og det potensialet studentaktive læringsformer har for ...
  • Forståelser av kausalbegrepet i samfunnsvitenskapene 

   Tufte, Per Arne (Tidsskrift for samfunnsforskning;54(3), Journal article, 2013)
  • Fra høgskole til universitet : Utfordringer knyttet til profesjonsrettet profil 

   Havnes, Anton (HiO rapport 2011;nr. 8, Research report, 2011)
   I mange norske høgskoler foregår det to parallelle strategiske prosesser: Fusjonering av høgskoler i større enheter og tilrettelegging for å oppnå universitetsstatus. Tre høgskoler har blitt universitet (Agder, Stavanger ...
  • Frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet 

   Nedregård, Oda; Abrahamsen, Bente (Oslomet rapport;Nr. 8, Research report, 2018)
   Formålet med studien har vært å få mer kunnskap om årsaker til frafall fra profesjonsutdanningene ved OsloMet. Tilstandsrapporten for høyere utdanning (2016) viser at frafallet ved OsloMet har vært opp mot 30 prosent de ...
  • Frafallsundersøkelse : StudData panel 2 

   Storøy, Siri (SPS arbeidsnotat;nr. 3 - 2010, Working paper, 2010)
   Dette notatet er utarbeidet for forskere som jobber med datamaterialet fra StudData undersøkelsen. Temaet er frafallet i StudData undersøkelsen. StudData er en longitudinell spørreskjemaundersøkelse som følger tre kull ...
  • From Class Politics to Classed Politics 

   Jarness, Vegard; Flemmen, Magne; Rosenlund, Lennart (Sociology;Volume 53, issue 5, Journal article; Peer reviewed, 2019-02)
   Questions of political conflict have always been central to class analysis; changing political fault lines were a key argument in the debates about the ‘death of class’. The ensuing ‘cultural turn’ in class analysis has ...
  • From Guiding Apprentices To Teaching Students:Fundamental Challenges in the Identity Transitionfrom Occupational Practitioner to Vocational Educator 

   Kolkin Sarastuen, Nora (Vocations and Learning;, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-02)
   The transition from occupational practitioner to vocational educator means moving from the logic of production to the logic of teaching; the purpose of knowledge changes from enhancing production to enhancing learning. ...
  • Frontline implementation of welfare conditionality in Norway: A maternalistic practice 

   Gjersøe, Heidi Moen; Leseth, Anne; Vilhena, Susana (Social Policy and Administration;First published 09 December 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-11-19)
   Welfare conditionality is both ambitious and ambiguous for the frontline workers who put policy into practice. Since January 2017, the Norwegian frontline service should require social assistance benefit recipients under ...
  • Frontline provision of integrated welfare and employment services: Organising for activation competency 

   Gjersøe, Heidi Moen (International Journal of Social Welfare;, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-16)
   Using the Norwegian case of an integrated welfare and employment service organisation, this study examined how organisational factors of this far-reaching, street-level agency have affected frontline workers’ opportunities ...
  • Frontline workers’ competency in activation work 

   Sadeghi, Talieh; Fekjær, Silje Bringsrud (International Journal of Social Welfare;Volume 28, Issue 1 - January 2019, Journal article; Peer reviewed, 2018-04-02)
   Frontline workers play a crucial role in implementing activation policies. Nevertheless, research on the competencies required for activation work is limited. We explored activation competency based on a survey of 1,735 ...
  • Færre menn enn kvinner fullfører kvinnedominerte profesjonsutdanninger 

   Abrahamsen, Bente (Tidsskrift for samfunnsforskning;Årgang 61, nr. 3-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-08-24)
   Mannlige studenter på kvinnedominerte profesjonsutdanninger fullfører i mindre grad utdanningen enn sine kvinnelige medstudenter. I artikkelen belyser jeg om kjønnsforskjellene har sammenheng med at menn har dårligere ...
  • Førskolelærernes utdannings- og yrkesvalg 

   Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian (SPS arbeidsnotat;nr. 3, Working paper, 2007)
   Hensikten med dette notatet er å belyse hva førskolelærere gjør etter endt utdanning. Hvor mange jobber som førskolelærere og hvor mange av disse jobber i henholdsvis barnehage og i grunnskolen? Er det mange som fortsetter ...
  • Førskolelærerstudentenes praksis – øvingslærerne og øvingsbarnehagene 

   Løvgren, Mette (SPS arbeidsnotat;nr. 3, Working paper, 2009-10)
   Denne rapporten omhandler øvingslærerne i førskolelærerutdanningen, altså de som arbeider i barnehagene og har som del av jobben sin å følge opp den delen av førskolelærerutdanningen som foregår i barnehagene. Øvingslæring ...
  • Førskolelærerstudentenes yrkesplaner 

   Smeby, Jens-Christian (;nr. 8, Working paper, 2003)
   Hensikten med dette notatet er å belyse i hvilken grad studentene innenfor førskolelærerutdanningen ønsker seg en jobb i barnehage etter endt utdanning og hva som i tilfelle er grunnen til at de ønsker annet arbeid. Analysene ...
  • Førsteårsstudentene - Utdanningsvalg, studieatferd og vurdering av studiet og undervisningsopplegg 

   Frøseth, Mari Wigum; Smeby, Jens-Christian (HiO-notat;nr. 1, Research report, 2007-04)
   Tema for denne rapporten er studentenes syn på eget utdanningsvalg, studieatferd og studietilfredshet ved starten av studiet. Analysene er særlig rettet mot studentene i sykepleier-, allmennlærer-, førskolelærer-, sosionom- ...
  • Gendered repertoires in nursing: New conceptualisations of educational gender segregation 

   Myklebust, Runa Brandal (Gender and Education;Volume 33, 2021 - Issue 3, Journal article; Peer reviewed, 2020-05-21)
   Research on educational gender segregation has been mostly concerned with the lack of women in male-dominated educational fields, and only to a lesser degree with the shortage of men in female-dominated subjects. This ...