Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHeggebø, Kristianen_US
dc.date.accessioned2014-08-26T07:58:23Z
dc.date.available2014-08-26T07:58:23Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationHeggebø, K. (2014). Det første forgreiningspunktet:-Vidaregåande utdanningsval i ein norsk bygdekontekst. Tidsskrift for samfunnsforskning, (02), 142-170.en_US
dc.identifier.issn0040-716Xen_US
dc.identifier.otherFRIDAID 1134981en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/2103
dc.description.abstractVidaregåande utdanningsval er det første forgreiningspunktet for norske elevar, og valet får ofte varige konsekvensar for deira framtidige utdannings- og yrkestileigning. Utdanningsvalprosessen er fortsatt ganske dårleg forstått, og denne studien forsøker å bidra med meir kunnskap om dette viktige punktet i ungdommars liv. Datamaterialet består av ei spørjeskjemaundersøking som vart gjennomført av 10. klasseelevar i kommunane Etne og Vindafjord, samt karakterinformasjon om dei same elevane. Karakternivå legg sentrale føringar for elevar si utdanningstileigning. Lineære regresjonsanalysar av elevane sine gjennomsnittskarakterar tyder på at kulturell kapital, i form av antall bøker i heimen og foreldras involvering, spelar ei rolle for elevane sine skuleprestasjonar. Det er også ein samanheng mellom tidsbruk og skuleprestasjonar, i den forstand at tidsbruk på lekser predikerer høgt karakternivå, medan tidsbruk på videospel predikerer lågt karakternivå. Logistiske regresjonsanalysar av elevane sitt sannsyn for å velja allmennfag tilseier at foreldras involvering er ein viktig faktor, medan antall bøker ikkje har noko signifikant effekt. Vidare indikerer analysane at sosiale kostnadsvurderingar er viktige for elevane sitt sannsyn for å velja allmennfag.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for samfunnsforskning;(2)en_US
dc.subjectVidaregåande utdanningsvalen_US
dc.subjectSkuleprestasjonaren_US
dc.subjectKulturell kapitalen_US
dc.subjectTidsbruken_US
dc.subjectSosiale kostnadsvurderingaren_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.titleDet første forgreiningspunktet: Vidaregåande utdanningsval i ein norsk bygdekonteksten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.description.versionPostprint version of published articleen_US
dc.identifier.doihttp://www.idunn.no/ts/tfs/2014/02/det_foerste_forgreiningspunktet_-_vidaregaaande_utdanningsva


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel