• Access to Public Support Systems Related to Severity of Adversities and Resilience among Adolescents 

   Huang, Lihong; Mossige, Svein; Solem, May-Britt (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Access to support systems is crucial for providing immediate assistance and treatment to children to counteract the long-term detrimental effects of various forms of violence. This study examines how adversity such as ...
  • Aims of citizenship education across Nordic countries: Comparing school principals' priorities in citizenship education 2009-2016 

   Seland, Idunn; Huang, Lihong; Arensmeier, Cecilia; Bruun, Jens; Löfström, Jan (IEA Research for Education;Volume 11, Chapter; Peer reviewed, 2021-02-27)
   The Nordic welfare state has been associated with certain ideas of citizenship, the highlights of which are equal rights, social mobility, democracy, and participation. To better understand how these ideas are interpreted ...
  • Childbearing behaviours of Polish migrants in Norway 

   Pustułka, Paula; Krzaklewska, Ewa; Huang, Lihong (Chapter; Peer reviewed, 2018)
   The chapter explores the aspects of childbearing, procreation plans and fertility among Polish migrant couples and families settled in Norway. It tackles the migration-fertility nexus by engaging with five hypotheses put ...
  • Civic and Citizenship Education: From Big Data to Transformative Education 

   Biseth, Heidi; Hoskins, Bryony; Huang, Lihong (IEA Research for Education;volume 11, Conference object, 2021-02-27)
   This chapter brings the results from the chapters in this book together to explore how civic and citizenship education can be or is relevant in a context beyond school. We have demonstrated that IEA’s International Civic ...
  • Deltakelse i Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet 2014–2020 i Norge 

   Huang, Lihong; Bøhler, Kjetil Klette (NOVA-Notat;5:2021, Report, 2021)
   Dette notatet rapporterer resultater knyttet til effekten av deltagelse i det europeiske programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet (2014–2020) som er myntet på internasjonalt ungdomsarbeid. Data er samlet inn via ...
  • Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere (DEMOCIT) 

   Huang, Lihong; Kjøstvedt, Anders G.; Jøsok, Evy; Seland, Idunn; Tolgensbakk, Ida; Kosberg, Eva; Grevle, Tessa E.; Davan, Lars Birger (Kort oppsummert;4/2023, Working paper, 2023)
   Hvordan kan ungdommers demokratisk deltakelse styrkes, og hvordan kan skolen bidra til økt deltakelse på tvers av sosiale skillelinjer? I denne Kort oppsummert presenteres noen av hovedfunnene fra prosjektet DEMOCIT ...
  • Developing Digital Citizenship and Civic Engagement Through Social Media Use in Nordic Schools 

   Christensen, Ingrid Reite; Biseth, Heidi; Huang, Lihong (IEA Research for Education;Volume 11, Chapter; Peer reviewed, 2021-02-27)
   In this chapter, we explore the factors involved in developing digital citizenship through social media use in schools for 14-year-old students in four Nordic countries. The call for digital citizenship and digital citizenship ...
  • Discrepancies in school staff’s awareness of bullying: A Nordic comparison 

   Eriksen, Ingunn Marie; Huang, Lihong (Nordic Journal of Comparative and International Education;Vol. 3 No. 1 (2019): Special Issue: ICCS 2016 Teachers' Perspectives on Civic and Citizenship Education, Journal article; Peer reviewed, 2019-06-24)
   Bullying is a severe problem for school students in many education systems. We know that the role of principals and teachers is vital for detecting and following up on bullying, and for implementing appropriate measures. ...
  • Environmental Citizenship in a Nordic Civic and Citizenship Education Context 

   Cheah, Saiki Lucy; Huang, Lihong (Nordic Journal of Comparative and International Education; Vol 3 No 1 (2019): Special Issue: ICCS 2016 Teachers' Perspectives on Civic and Citizenship Education, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   his study uses data from the International Civic and Citizenship Education Study 2016 (ICCS 2016) conducted in four Nordic countries: Denmark, Finland, Norway, and Sweden (students, N=18,962; teachers, N=6,119; school ...
  • Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn 

   Bakken, Anders; Backe-Hansen, Elisabeth; Huang, Lihong (NOVA Rapport 6/13, Report, 2013)
   NOVA og NIFU har evaluert leksehjelptilbudet til 1.-4. trinn, som ble gjort obligatorisk som tilbud i alle landets grunnskoler fra høsten 2010. Det overordnede målet med evalueringen var å finne ut hvordan leksehjelpen ...
  • Evaluering av leksehjelptilbudet 1.-4. trinn 

   Bakken, Anders; Backe-Hansen, Elisabeth; Huang, Lihong (NOVA Rapport 6/13, Report, 2013)
   NOVA og NIFU har evaluert leksehjelptilbudet til 1.-4. trinn, som ble gjort obligatorisk som tilbud i alle landets grunnskoler fra høsten 2010. Det overordnede målet med evalueringen var å finne ut hvordan leksehjelpen ...
  • Hvordan har ungdom, ungdomskultur og ungdomsarbeid blitt påvirket av pandemien? 

   Bøhler, Kjetil Klette; Huang, Lihong (NOVA-notat;7: 2021, Report, 2021)
   Denne forskningsrapporten undersøker hvordan ungdom, ungdomskultur og ungdomsarbeid har blitt påvirket av pandemien med utgangspunkt i kvalitative intervjuer, spørreskjemadata og en litteraturstudie av eksisterende forskning ...
  • ICCS-undersøkelsen 2016: Metodenotat for den norske datainnsamlingen 

   Svagård, Vegard; Huang, Lihong (NOVA Notat;2017:05, Working paper, 2017-11)
   Dette notatet omhandler metodiske refleksjoner rundt den norske datainnsamlingen i International Civic and Citizenship Education Study (ICCS 2016), som ble gjennomført blant ungdomsskoleelever på 9. klassetrinn. I alt ...
  • Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. En kunnskapsoppsummering 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Walhovd, Kristine B.; Huang, Lihong (NOVA Rapport;2014:05, Research report, 2014-03)
   Denne kunnskapsoversikten er en oppdatering av en tilsvarende oversikt som ble gjennomført av NOVA i 2008 (Bakken, Borg, Hegna og Backe-Hansen, 2008). Den gangen var oppmerksomheten primært rettet mot skolens bidrag til ...
  • Literacy som aspekt ved norske elevers demokratiforståelse. Skolens bidrag til elevers lærling om demokrati undersøkt gjennom læreplaner og karakterer i fire fag. 

   Seland, Idunn; Huang, Lihong (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 18, nr. 1–2018: Temanummer: Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. ICCS 2016, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-23)
   Norske elever som skårer høyt i kunnskapstesten om demokrati i International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) i 2016, har også høye karakterer i samfunnsfag, norsk, matematikk og engelsk. Et sentralt spørsmål ...
  • Norske elevers demokratikunnskaper og aksept for religiøse autoriteter i samfunnet 

   Stray, Janicke Heldal; Huang, Lihong (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 18, nr. 1–2018, Journal article, 2018-10-23)
   Med dagens politiske situasjon og utdanningspolitikk som bakteppe, er formålet med denne artikkelen å undersøke ungdomsskoleelevers holdninger til og vektlegging av religion. Gjennom en analyse av datamaterialet fra ...
  • Nye tall om ungdom: Skandinaviske ungdommers tillit til samtid og framtid 

   Huang, Lihong; Bruun, Jens; Lieberkind, Jonas; Arensmeier, Cecilia (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 18, nr. 1–2018. Temanummer: Ungt medborgerskap. Kunnskap, mobilisering og deltakelse. ICCS 2016, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-23)
   Ungdoms syn på sin samtid og sin framtid gir oss informasjon om deres bilde av samfunnet, og i denne artikkelen beskrives14-åringers oppfatninger gjennom ICCS-studien fra Danmark, Norge og Sverige. På en side beskriver ...
  • Openness in Scandinavian Classrooms: Student Perceptions of Teaching Practices and High Achievers of Civic Knowledge 

   Huang, Lihong; Biseth, Heidi (Peer reviewed; Journal article, 2016-04-29)
   In this paper, we explore how teaching practices in classrooms influence students’ civic knowledge achievement in three Scandinavian countries: Denmark, Norway, and Sweden. Using data from the 2009 International ...
  • Policy Review on the Norwegian Initiative of Offering Free Homework Assistance in Schools 

   Hu, Aihua; Huang, Lihong (ECNU Review of Education;Vol 4, Issue 3, 2021, Journal article; Peer reviewed, 2020-12-16)
   Purpose: Through reviewing an education policy blueprint in Norway, titled “An Offer of Homework Assistance” (issued by the Norwegian Directorate for Education and Training in June 2010), the present article aims to shed ...
  • Politisk mestringstro i ungdomsskolen. Casestudie om demokrati- og medborgerskapsundervisning i fire norske ungdomsskoler 

   Kjøstvedt, Anders G.; Seland, Idunn; Jøsok, Evy; Huang, Lihong (NOVA Rapport;15/2023, Research report, 2023)
   Opplevelsen av politisk mestringstro er avgjørende for at ungdom ser på seg selv som deltakere i demokratiet, men denne mestringstroen påvirkes i stor grad av sosiale kategorier som kjønn og sosioøkonomisk status. ...