Now showing items 728-747 of 11939

  • Barnehagerevolusjon! : Tidlig læring for sosial utjevning. Kritiske lesninger av samtidige barnehagepolitiske endringer 

   Solheim, Morten (Master thesis, 2010)
   Title Kindergarten Revolution! Early learning for Social Cohesion: Critical readings of contemporary changes in Early Childhood Education Politics Theme It`s great social changes in our time, especially related to ...
  • Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2 

   Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 9/12, Rapport, 2012)
   This report presents findings from the first evaluation of the Norwegian equivalent to children’s advocacy centers: Statens barnehus. The evaluation was carried out on behalf of the Police Directorate. A second report from ...
  • Barnehusevalueringen 2012 - Delrapport 2 

   Stefansen, Kari; Gundersen, Tonje; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 9/12, Rapport, 2012)
   This report presents findings from the first evaluation of the Norwegian equivalent to children’s advocacy centers: Statens barnehus. The evaluation was carried out on behalf of the Police Directorate. A second report from ...
  • Barnekulturens veier i politikk, estetikk, forskning og formidling 

   Tveit, Åse Kristine (Peer reviewed; Chapter, 2015)
  • Barnelitteraturkritikkens samtidige estetikk 

   Christensen-Scheel, Boel (Journal article; Peer reviewed, 2012-09-04)
   Kritikken kan ha mange roller og funksjoner, fra kjøpsveiledende til kunstvurderende, fra poetisk til politisk. Dette spennet viser bredden i behovet for løpende kritisk tenkning, og det viser at kritikk i stor grad dreier ...
  • Barneoppdragelse i et flerkulturelt perspektiv - Hvordan forstår innvandrermødre sin egen foreldrepraksis og hvilke utfordringer møter de på når det gjelder barneoppdragelse i Norge? 

   Sarinc, Keziban (Master thesis, 2015)
   Målet med denne masteroppgaven er å finne ut hvordan innvandrermødre fra et kollektivistisk bakgrunn oppdrar sine barn i en norsk kontekst. Jeg presenterer resultater fra intervju med 5 innvandrermødre fra fire forskjellige ...
  • Barnerom : hvordan bruker noen av de yngste barna fysiske rom i barnehagen? 

   Eidsvåg, Vigdis (Master thesis, 2012)
   Dette er en master oppgave i barnehagepedagogikk fra Høgskolen i Oslo, Norge. Jeg har valgt å kalle den Barnerom, basert på temaet for oppgaven som er: Hvordan bruker de yngste barna det fysiske rom i barnehagen? Temaet ...
  • Barnet i meldingsteksten 

   Skorpen, Berit; Johansen, Marit (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Artikkelen er en tekstanalyse av bekymringsmeldinger fra barnehagene til barnevernet. Når personalet uroer seg for bestemte barn som tilbringer hverdagen sin i barnehagen, har de et ansvar for å melde fra til barneverntjenesten. ...
  • Barnet i teksten - En tekstanalytisk undersøkelse om fremstillingen av barn i barneverntjenestens enkeltvedtak 

   Sprakehaug, Silje (Master thesis, 2016)
   Kunnskap om barn og barnevernfaglige tekster viser oss at det er stor variasjon i hvordan barn synliggjøres i tekster. Det meldes også om behov for kunnskap om barneverntjenestens hjelpetiltak og hvilken funksjon de har. ...
  • Barnet i teksten : En studie av språk og fortellemåter i tekster om barnevern 

   Nybø, Elsa (Master thesis, 2006)
   Denne studien tar utgangspunkt i materialet fra forskningsprosjektet ”Barn som blir plassert utenfor hjemmet – risiko og utvikling”, et samarbeidsprosjekt mellom Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet (BUS-V) og Norsk ...
  • Barnets tilknytning til riket : en analyse av juridisk argumentasjon i utlendingsforvaltningen 

   Ilstad, Janne Thu (Kritisk juss;40(4), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Interesseavveiningen mellom hensynet til barnets beste (og herunder tilknytningen til riket) og innvandringsregulerende hensyn i asylsaker som angår lengeværende barn, har i lang tid vært gjenstand for debatt. I ...
  • Barnevern i de nordiske landene 

   Hjort, Jens Lunnan (NOVA Notat 2/10, Notat, 2010)
   Notatet har som siktemål å presentere oppdatert kunnskap om barnevernet i de fem nordiske landene. Områder som blir belyst er lovgrunnlaget for plassering utenfor hjemmet, variasjoner i bruken av ulike typer plasseringer, ...
  • Barnevern i de nordiske landene 

   Hjort, Jens Lunnan (NOVA Notat 2/10, Notat, 2010)
   Notatet har som siktemål å presentere oppdatert kunnskap om barnevernet i de fem nordiske landene. Områder som blir belyst er lovgrunnlaget for plassering utenfor hjemmet, variasjoner i bruken av ulike typer plasseringer, ...
  • Barnevern i krisetid. Barneverntjenestens arbeid med vold og overgrep under koronapandemiens første fase 

   Berg Tveito, Siri (Notat;2021:1, Research report, 2021)
   Notatet undersøker hvordan barneverntjenesten ivaretok arbeidet med vold og overgrep under den første fasen av koronapandemien, fra den såkalte «nedstengningen» av samfunnet 12. mars og frem mot gradvis normalisering ...
  • Barnevern i Norge 1990-2010. en longitudinell studie 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Madsen, Christian; Kristofersen, Lars Bjarne; Hvinden, Bjørn (NOVA Rapport 9/14, Rapport, 2014)
   In this report new results from the study ”Child welfare in Norway 1990-2010” are presented. The project started in the middle 1990’ies, and since then new cohorts have been added consequtively. By 2010 the child welfare ...
  • Barnevern i Norge 1990-2010. en longitudinell studie 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Madsen, Christian; Kristofersen, Lars B.; Hvinden, Bjørn (NOVA Rapport 9/14, Rapport, 2014)
   In this report new results from the study ”Child welfare in Norway 1990-2010” are presented. The project started in the middle 1990’ies, and since then new cohorts have been added consequtively. By 2010 the child welfare ...
  • Barnevern og ettervern 

   Kristofersen, Lars Bjarne (NOVA Rapport 10/09, Rapport, 2009)
   Studien beskriver og analyserer karrierer og utviklingstrekk for ungdom 16-22 år innen barnevernet. Indikatorer for sosial eksklusjon i løpet av ettervernsfasen og tidlig voksen alder blir belyst. Nasjonale barneverndata ...
  • Barnevern og ettervern 

   Kristofersen, Lars B. (NOVA Rapport 10/09, Rapport, 2009)
   Studien beskriver og analyserer karrierer og utviklingstrekk for ungdom 16-22 år innen barnevernet. Indikatorer for sosial eksklusjon i løpet av ettervernsfasen og tidlig voksen alder blir belyst. Nasjonale barneverndata ...
  • Barnevern og kontantstøtte 1999-2000 

   Sten-Erik Clausen (NIBR-notat 2002:111, Notat, 2002)
   Last ned gratis Analysene som presenteres er basert på registerdata om barnevern, sosialhjelp og kontantstøtte. Materialet består av i alt 5.395 barn som hadde fått tiltak fra barnevernet i 1999-2000. Av disse hadde 69 ...
  • Barnevern og sosialhjelp 

   Kristofersen, Lars B.; Clausen, Sten-Erik (NOVA Notat 3/08, Notat, 2008)
   Notatet presenterer resultater fra analyser av registerdata om barnevern og sosialhjelp. Materialet dekker perioden 1990-2005 og består av over 120.000 tidligere og nåværende barnevernsklienter. Et sammenlikningsutvalg på ...