Now showing items 21-40 of 45

  • Individual and organizational well-being when workplace conflicts are on the agenda. A mixed methods study 

   Enehaug, Heidi; Helmersen, Migle; Mamelund, Svenn-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2016-03)
   Previous studies have shown that direct involvement in workplace conflicts may have a significant impact on individual well-being. We used survey and interview data from a large nongovernmental organization (NGO) to ...
  • Inkluderingskompetanse som samskaping - Underveisrapport 

   Spjelkavik, Øystein; Enehaug, Heidi; Schafft, Angelika (AFI-notat;2022:01, Working paper, 2022-03-25)
   Prosjektet «Inkluderingskompetanse som samskaping» (2020–2023) er finansiert av NAV FoU. Forsknings- og utviklingsprosjektet har to overordnede mål: 1) Utvikle praksisnære læringsmodeller for utvikling av inkluderingskompetanse ...
  • Kompetanse, opplæring og mangfold 

   Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (AFI Rapport 2011:6, Report, 2011)
   I denne rapporten diskuterer forskerne Enehaug, Heidi og Steinar Widding utfordringer som kan oppstå i mangfoldige arbeidsmiljøer. Det legges vekt på hvordan bedriftsintern språkopplæring kan brukes som et verktøy for ...
  • Kompetanse, opplæring og mangfold 

   Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (AFI Rapport 2011:6, Research report, 2011)
   I denne rapporten diskuterer forskerne Enehaug, Heidi og Steinar Widding utfordringer som kan oppstå i mangfoldige arbeidsmiljøer. Det legges vekt på hvordan bedriftsintern språkopplæring kan brukes som et verktøy for ...
  • Konservative praktikere eller avantgardistiske byråkrater 

   Fossestøl, Knut; Enehaug, Heidi (AFI Notat 2010:11, Report, 2010)
   Notatet omhandler ”barnevernsfeltets” erfaringer med et evidens- og kunnskapsbasert barnevern slik det ble fremlagt på en dialogkonferanse- workshop som AFI var faglig ansvarlig for. Notatet inneholder en innledning, en ...
  • Kunnskapsdeling i travelhetens tid 

   Enehaug, Heidi; Svare, Helge; Klethagen, Pål; Anderson-Glenna, Mary; Terjesen, Hans Chr. Aargaard; Fatnes, Anne Marie (AFI Rapport 2015:10, Research report, 2015)
   Vi har i dette prosjektet undersøkt vilkårene for og bruken av ulike former for kunnskapsdeling i kunnskapsbedrifter. En bærende hypotese i prosjektet er at det er en sammenheng mellom kunnskapsdeling og læring og det ...
  • Livsfaseorienterte personalstrategier i byggenæringen 

   Widding, Steinar; Enehaug, Heidi (AFI FoU-resultat, Report, 2012)
   Den foreliggende rapporten er en rapport fra et forprosjekt. Forprosjektets mål var å gi innspill til et senere og mer omfattende prosjekt som skal utvikle, implementere og spre kunnskaper og metoder for livsfaseorienterte ...
  • Livsfaseorienterte personalstrategier i byggenæringen 

   Widding, Steinar; Enehaug, Heidi (AFI FoU-resultat, Research report, 2012)
   Den foreliggende rapporten er en rapport fra et forprosjekt. Forprosjektets mål var å gi innspill til et senere og mer omfattende prosjekt som skal utvikle, implementere og spre kunnskaper og metoder for livsfaseorienterte ...
  • Medbestemmelse, konflikt og integritet 

   Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten (AFI FoU-resultat 2018:07, Report, 2018)
   I dette notatet ser vi, med utgangspunkt i Medbestemmelsesbarometeret og annen forsknings­basert kunnskap, nærmere på tre arbeidslivsforhold av betydning for virksom­heters arbeidsmiljø og produktivitet; konflikter, ...
  • Munnkurv og varsling 

   Hetle, Aslaug; Deichman-Sørensen, Trine; Enehaug, Heidi; Jakhelln, Henning; Klemsdal, Lars; Røed-Larsen, Sverre; Sørensen, Bjørg Aase; Aas, I.H. Monrad (AFI Rapport 2005:2, Research report, 2005)
   Arbeidsforskningsinstituttet har i denne studien sett nærmere på sykepleiernes muligheter og begrensninger for å ytre seg både internt og eksternt om kritikkverdige forhold ved arbeidssituasjonen, og hvorvidt den ansatte ...
  • Når menn velger menn og kvinner velger menn... 

   Enehaug, Heidi; Hetle, Aslaug; Seierstad, Gjøril (AFI Notat 2004:5, Research report, 2004)
   Dette forprosjektet har sett nærmere på faktorer som kan påvirke bruk av kvinnelige ressurser innen norsk filmproduksjon. Prosjektet viser at det eksisterer dels konkurrerende virkelighetsoppfatninger med henblikk på hvilke ...
  • Norsk Ledelsesbarometer 2019 

   Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten; Falkum, Eivind (AFI Rapport;05/2019, Research report, 2019-10)
   Norsk Ledelsesbarometer undersøker hvordan medlemmene av forbundet Lederne, opplever sin arbeidsplass og sine arbeidsforhold. Undersøkelsen benytter både kvalitativ og kvantitativ datainnsamling. I rapporten diskuteres ...
  • Nærtransportsjåførens arbeidsdag 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle (AFI Rapport 2010:2, Research report, 2010)
   Vi har i denne rapporten beskrevet nærtransportsjåførenes arbeidsdag ved å se på ulike sider ved arbeidsmiljøet, helse, de trafikale forholdene, leveringsforhold og HMS. Vi har vist at nærtransportsjåføren gjennom sitt ...
  • Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser 

   Thune, Taran; Enehaug, Heidi (AFI Rapport 2007:1, Report, 2007)
   Denne litteraturstudien presenterer utdrag av de senere års internasjonale bidrag til organisasjons- og arbeidsmiljøforskningen innen feltet fusjoner og oppkjøp. Forsk­nings­bidragene som er gjennomgått er av varierende ...
  • Protokoll: forenklet kunnskapsoversikt om arbeidsmiljø og arbeidshelse 

   Nordberg, Tanja; Drange, Ida; Massey, David; Tallerås, Kim; Seglem, Karoline; Enehaug, Heidi; Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Eveline; Lescoeur, Kristine; Nilsen, Wendy (AFI-notat;2023:03, Working paper, 2023-06)
   Dette er en protokoll for en forenklet kunnskapsoversikt (‘scoping review’) over norsk forskning på arbeidsmiljø og -helse. Arbeidsmiljø og arbeidshelse er et viktig og stort forskningstema i Norge. Det er et fagfelt som ...
  • Rekruttering til ledelse 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle (AFI Rapport 2011:5, Report, 2011)
   Studien viser at det generelle bildet ser relativt positivt ut med hensyn til fremtidig rekruttering til ledelse. Drøyt halvparten av de spurte er positivt innstilt til å ha innvandrere som ledere, mens 20 prosent er ...
  • Rekruttering til ledelse 

   Enehaug, Heidi; Gamperiene, Migle (AFI Rapport 2011:5, Research report, 2011)
   Studien viser at det generelle bildet ser relativt positivt ut med hensyn til fremtidig rekruttering til ledelse. Drøyt halvparten av de spurte er positivt innstilt til å ha innvandrere som ledere, mens 20 prosent er ...
  • Språkopplæring i bedrift 

   Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (AFI FoU-resultat 2011, Research report, 2011)
   Arbeidslivets krav til kompetanse, produktivitet, effektivitet, omstillingsevne og beherskelse av mer avansert teknologi øker. Økte krav til de ansattes kompetanse gjør at arbeidstakere som ikke behersker norsk, kan stå i ...
  • Språkopplæring i bedrift 

   Enehaug, Heidi; Widding, Steinar (AFI FoU-resultat 2011, Research report, 2011)
   Arbeidslivets krav til kompetanse, produktivitet, effektivitet, omstillingsevne og beherskelse av mer avansert teknologi øker. Økte krav til de ansattes kompetanse gjør at arbeidstakere som ikke behersker norsk, kan stå i ...
  • Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom 

   Enehaug, Heidi; Hilsen, Anne Inga; Steinum, Trude (AFI Notat 2008:5, Report, 2008)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdeparte-mentet (FAD) gjennomført en empirisk undersøkelse i virksomheter som er omfattet av sær-aldersgrenser pga særlig belastende jobber ...