Show simple item record

dc.contributor.advisorPajchel, Katarina
dc.contributor.authorSvebestad, Marit Helvig
dc.date.accessioned2023-09-12T11:34:23Z
dc.date.available2023-09-12T11:34:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3088866
dc.description.abstractKritisk tenkning har blitt en viktig ferdighet i dagens samfunn og i skolen. Flere forskere har sett på arbeid med sosiovitenskapelige kontroverser som egnet for å fremme kritisk tenkning hos elever. Hensikten med denne masteroppgaven er å undersøke hvordan et undervisningsopplegg hvor elevene arbeider med sosiovitenskapelige kontroverser fremmer kritisk tenkning hos elevene. For å svare på hensikten har jeg arbeidet ut ifra følgene forskningsspørsmål: 1. Hva karakteriserer elevenes argumentasjon knyttet til sosiovitenskapelige kontroverser? a) Hvilke kategorier og aspekter fremkommer i elevene sine argumenter? b) Hvordan bygger elevene opp argumenter i arbeid med sosiovitenskapelige kontroverser? I denne masteroppgaven har jeg benyttet meg av casemetode som forskningsdesign. Casen er et undervisningsopplegg inspirert av Chang Rundgren (2011), hvor elevene arbeidet med å finne argumenter for og imot åpningen av en ny fiktiv oljeplattform og oppsetting av vindturbiner i elevenes nærområde. Datamaterialet er hentet inn fra to 9.klasser i Rogaland, og består av to refleksjonsnotat, videoobservasjon og elevarbeid i form av argumenter skrevet ned på Post-it lapper. Resultatene fra studien viser at sosiovitenskapelige kontroverser egner seg å ta utgangspunkt i for å fremme kritisk tenkning hos elevene. Elevene klarer å finne argumenter både for og imot, de klarer også å se kompleksiteten som ligger i kontroversene. Når de argumenterer henter de flere av argumentene sine fra aspektet «kunnskap», elevene viser til de samme argumentene, men det er ulikt om de benytter dem som argumenter for eller imot sitt standpunkt. Det kan dermed virke som det er elevenes personlige verdi som bestemmer hvilke argumenter som får mest medhold, og dermed danner hovedargument for sitt ståsted. Resultatene viser også at elevene klarer å se kompleksiteten i større grad når de samarbeider om å finne argumenter, enn om de skal finne dem alene. I arbeidet klarer elevene å finne argumenter, men de trenger støttestrukturer i arbeidet med å utvikle egne argumenter. Resultatene viser også at elevene trenger med øving på kildekritikk og være bevisst kildene de anvender. Critical thinking has become an important skill in today´s society and in the school system. Several researchers have examined how socioscientific issues can be suitable for promoting critical thinking skills. The aim of this master thesis is to investigate how a teaching program where students work with socioscientific issues promotes students critical thinking skills. To answer the purpose, I have works based on the following research questions: 1. What characterizes the student’s argumentation related to socioscientific issues? a) Witch categories and aspects appear in the student´s arguments? b) How do students build arguments in work with socioscientific issues? In this master thesis, I have used case method as a research design. The case is a teaching program inspired by Chang Rundgren (2011). In the program the students worked to find arguments for and against the opening of a new fictitious oil platform and installation of wind turbines in the students´ immediate area. The data material was collected from two 9th grade classes in Rogaland, and consists of two reflection notes, video observation and student work in the form of arguments written down on Post-it notes. The results of the study show that the teachings program based on socioscientific issues are suitable for promoting students critical thinking skills. The students were able to find arguments both for and against, they were also able to see the complexity in the controversies. When they argue, the derive several of their arguments for the aspect of “knowledge”, the students refer to the same arguments, but it is different whether they use them as arguments for or against their position. It can thus appear that it is the students´ personal value that determines which arguments gain the most support, and thus form the main argument for their point of view. The results also show that the students are able to see the complexity to a greater extent when they work together to find arguments, than if they have to find them alone. In the work, the students manage to find arguments, but they need support structures while working. The results also show that students may need to practice source criticism and be aware of the sources they use.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleArbeid med sosiovitenskapelige kontroverser for å fremme kritisk tenkning hos elever på ungdomstrinnet - en casestudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record