Show simple item record

dc.contributor.advisorKnudsmoen, Hege
dc.contributor.authorMougios, Alexander Konstantinos
dc.date.accessioned2023-09-11T11:23:13Z
dc.date.available2023-09-11T11:23:13Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3088636
dc.description.abstractDebatten om gutter som skoletapere etterspør grunner til at gutter statistisk sett presterer dårligere enn jenter på skolen. I Stoltenbergrapporten presenteres et ekspertutvalgs funn om hvordan kjønnsforskjeller i skolen oppstår og tiltak for å redusere kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner. I rapporten kommer det frem at gutter har jevnt over dårligere leseresultater enn jenter. Oppgavens hypotese er at lesemotivasjon spiller inn på elevenes leseferdigheter, og ønsker derfor å undersøke hvordan lesemotivasjon har innvirkning på gutters leseferdigheter. Barneskolen er formende år for motivasjon og skoleiver og skal danne grunnlaget for videre skoleløp. Lesing er en ferdighet som innvirker på alle fag i norsk skole, og er grunnlaget i de fleste fasetter av utdanning. Gjennom en systematisk litteraturanalyse belyser oppgaven nyere forskning på gutter og lesemotivasjon på barneskolen. Funnene avdekket en rekke faktorer som har relevans for gutters lesemotivasjon, inkludert iboende, autonom og kontrollert motivasjon, elev-lærerrelasjon og elev-elevrelasjon, kjønnsforskjeller og kjønnsidentitet, sosioøkonomisk status, samt ulike bias og stereotypiseringer. Avslutningsvis ser oppgaven funnene i sammenheng med Stoltenbergrapporten. The current debate, considering boys as underachievers in the school system, questions why boys statistically perform worse than girls at school. The Stoltenberg report presents the findings of an expert committee on how gender differences in school occur and measures to reduce gender differences in school performance. The report implies that reading performance among boys is consistently lower than girls. The thesis' hypothesis is that reading motivation affects the pupils' reading skills, and therefore investigates how reading motivation has an impact on boys' reading skills. Primary school are formative years for motivation and enthusiasm for schoolwork and should form the basis for further schooling. Reading is a skill that affects all subjects in Norwegian schools and is the basis for most aspects of education. Through a systematic literature analysis, the thesis sheds light on recent research on boys and reading motivation in primary school. The findings revealed several factors that are relevant to boys' reading motivation, including intrinsic, autonomous, and controlled motivation, student-teacher relationship and student-student relationship, gender differences and gender identity, socio-economic status, as well as various biases and stereotyping. In conclusion, the thesis considers the findings in the context of the Stoltenberg report.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleGutters lesemotivasjon på barneskolen – sett i lys av Stoltenbergrapportenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record