Show simple item record

dc.contributor.advisorEsser – Noethlichs, Marc
dc.contributor.authorHegland, Linn
dc.date.accessioned2023-09-08T13:23:24Z
dc.date.available2023-09-08T13:23:24Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3088346
dc.description.abstractSvømme- og livredning er et sjeldent innhold i kroppsøvingsfaget, og som introdusert i fagfornyelsen skal undervisningen også foregå utendørs. Eksisterende forskning viser til et tydelig kunnskapshull angående lite praksis, og tydeliggjør behovet for ytterligere forskning på feltet. På bakgrunn at kroppsøvingsfaget har et overordnet dannende pedagogisk grunnsyn som skal fremme livslang bevegeleseglede og en fysisk aktiv livsstil, samt av egen interesse, har denne studien følgende forskningsspørsmål: 1) Hvordan forstår og praktiserer kroppsøvingslærere utendørs svømme- og livredningsopplæring på ungdomsskolen? 2) Kommer danning frem i undervisningen, eventuelt hvordan? Studien baserer seg på en kvalitativ metodisk tilnærming, og i den forbindelse er det blitt gjennomført semistrukturerte intervjuer med seks kroppsøvingslærere på ungdomstrinnet. For å sette studien i en overordnet pedagogisk vinkling er kompetansemålene i svømme- og livredning sammen med Klafki`s teoretiske dannelsesperspektiv blitt benyttet. Det teoretiske perspektivet er blitt anvendt for å kunne belyse ulike muligheter ved svømme- og livredningsopplæring, som har betydning for elevene nå og i fremtiden. Det skal også prege en lærers planlegging, gjennomføring og utvikling av opplæringen. Studiens funn indikerer en allerede påbegynt prosess i praktiseringen av svømme- og livredningsopplæring blant kroppsøvingslærerne. Til tross for dette, peker resultatene også på pedagogiske utfordringer knyttet til kompetanse, tid og ressurser. Danningsperspektivet blir synlig til en viss grad, gjennom kroppsøvingslærernes forståelse av ulike måter å arbeide med samarbeid, ansvar og refleksjon i undervisningen. Videre blir kompetanse og erfaring trukket frem som forutsetning for å praktisere opplæringen, i tillegg til at elevenes positive opplevelser ble vektlagt som motiverende faktor. Studien viser at en kan knytte danning til utendørs svømming og livredning. Likevel tyder studiens funn på at kroppsøvingslærerne mangler forutsetning og bevissthet for å fremme danningsprosesser i undervisningen. Funn i studien indikerer et behov for videre forskning på læreres kompetanse, samt hvordan en kan tenke danningsrettet i undervisningspraksis i svømme- og livredningsopplæring. Swimming and lifesaving are rarely included in the physical education curriculum, and as introduced in the new curriculum renewal, the teaching is to take place outdoors. The existing research points towards a clear gap regarding limited practice and concludes that more research is needed in the field. Based upon the fact that physical education has an overarching pedagogical perspective that is supposed to promote lifelong joy of physical activity and an active lifestyle, as well as personal interest, this study has the following research questions: 1) How do physical education teachers understand and practice outdoor swimming and lifesaving education in middle school? 2) Does bildung emerges in the teaching process, and if so, how? The study is based on a qualitative methodological approach and in that context, semi-structured interviews have been conducted with six physical education teachers at middle school level. To place the study in an overall pedagogical context, the competence goals in swimming and lifesaving together with Klafki's theoretical bildungperspective have been employed. These theories have been applied to illuminate various possibilities in swimming and lifesaving education, which are significant for students now and in the future. In addition, the study aims towards influencing the teachers’ planning, implementation and development of the education. The study's findings present an already started process in the practice of swimming and lifesaving education among the physical education teachers. In contrast, the results also show pedagogical challenges related to competence, time and resources. The bildung perspective becomes visible to a certain extent, through the physical education teachers understanding of different ways of working with collaboration, responsibility and reflection in the teaching. Furthermore, competence and experience are highlighted as a prerequisite for practicing the instruction, in addition to emphasizing the positive experiences of the students as a motivating factor. This study demonstrates that bildung can be linked to outdoor swimming and lifesaving. However, the findings indicate that the physical education teachers lack the prerequisites and awareness to promote bildungprocesses in their teaching. The findings of the study indicate a need for further research on competence and how to adopt a bildung- oriented approach in swimming and lifesaving education.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleDanning i utendørs svømme- og livredningsundervisning i skolen - En kvalitativ studie av seks kroppsøvingslæreres forståelse og praksis av utendørs svømme- og livredningsopplæringen_US
dc.title.alternativeBildung in outdoor swimming and lifesaving education in school - A qualitative study of six physical education teacher`s understanding and practice of outdoor swimming and lifesaving educationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record