Nye registreringer

 • Frivillig i idrettslag: Idrettsorganisering i spennet mellom forening og forretning 

  Solstad, Gerd Marie; Sandvik, Morten Renslo (Research report, 2024)
 • Seksuell vold og seksuell trakassering blant unge 

  Frøyland, Lars Roar; Stefansen, Kari (Kort oppsummert;5/2023, Working paper, 2023)
  Hvor mange unge har vært utsatt for seksuell vold og seksuell trakassering? Og hva betyr kjønn og seksuell orientering for risikoen for å oppleve slike krenkelser? Dette notatet gir et oversiktsbilde. Datagrunnlaget er ...
 • Demokrati, læring og mobilisering for unge medborgere (DEMOCIT) 

  Huang, Lihong; Kjøstvedt, Anders G.; Jøsok, Evy; Seland, Idunn; Tolgensbakk, Ida; Kosberg, Eva; Grevle, Tessa E.; Davan, Lars Birger (Kort oppsummert;4/2023, Working paper, 2023)
  Hvordan kan ungdommers demokratisk deltakelse styrkes, og hvordan kan skolen bidra til økt deltakelse på tvers av sosiale skillelinjer? I denne Kort oppsummert presenteres noen av hovedfunnene fra prosjektet DEMOCIT ...
 • Levekår blant barn og unge med ADHD 

  Bjørnshagen, Vegar; Stav, Terje (Kort oppsummert;3/2023, Working paper, 2023)
  NOVA har gjennomført en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant barn og unge med ADHD. Spørreundersøkelsen ble gjennomført blant foreldre til barn under 18 år med ADHD. Hovedtemaene er helse, ...
 • Barnevern i møte med mangfold. Evaluering av en kommunikasjonskampanje 

  Falck-Eriksen, Asgeir; Dæhlen, Marianne (Kort Oppsummert;2/2019, Working paper, 2019)
  I 2018 ble det gjennomført en kommunikasjonskampanje om norsk barnevern. Kampanjen var rettet mot tre språkgrupper i Norge: polsk, somali og engelsk. Kampanjen ble gjennomført i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ...
 • Røyking, snusing og vaping 

  Tokle, Rikke; Bakken, Anders (Kort oppsummert; 2/2023, Working paper, 2023)
  Gjennom Ungdata kartlegges rusmiddelvanene til ungdom i Norge. I notatet gir vi en oversikt over hvordan ungdom har svart på spørsmål om røyking, snusing og vaping. I hovedtrekk finner vi at de fleste ikke bruker ...
 • Ulikhet i fritidsdeltagelse blant ungdom 

  Eriksen, Ingunn Marie (Kort oppsummert;1: 2023, Working paper, 2023)
  Ungdom flest i Norge er aktive på fritiden, men hvem som er med på hva – fra idrettslag til fritidsklubb – har sammenheng med kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn og hvor en bor i landet. Barnekonvensjonen slår fast at barn har ...
 • Levekår blant voksne med ADHD 

  Bjørnshagen, Vegar; Ugreninov, Elisabeth; Vedeler, Janikke Solstad (Kort oppsummert;1: 2022, Working paper, 2022)
  NOVA har gjennomført en litteraturgjennomgang og en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD. Hovedtemaene er helse, utdanning og arbeid. Spørreundersøkelsen ble gjennomført våren ...
 • Ungdom i endring 

  Eriksen, Ingunn Marie (Kort oppsummert;3: 2021, Working paper, 2021)
  Ungdom i endring er et forskningsprogram ved NOVA-OsloMet der vi følger de samme ungdommene gjennom ungdomstida. Det unike kvalitative longitudinelle forskningsdesignet gir oss mulighet til å undersøke hvordan ulikhet ...
 • Uønskede seksuelle opplevelser på digitale medier 

  Frøyland, Lars Roar (Kort oppsummert;2;2021, Working paper, 2021)
  Mange unge har seksuelle erfaringer i løpet av oppveksten som oppleves som ubehagelige eller uønskede. Uønskede seksuelle opplevelser på digitale medier har fått særlig mye oppmerksomhet de seneste årene, både politisk og ...
 • Levekår for voksne med Downs syndrom 

  Ukjent forfatter (NOVA andre dokumenter;1:2021, Working paper, 2021)
  Livslengden til personer med Downs syndrom har økt svært mye de siste femti årene, og velferdsstaten har inkludert personer med Downs syndrom gjennomgående inn i sitt tjeneste-tilbud. Allikevel vet vi per i dag lite om ...
 • Bostabilitet vs. sirkulasjon: Botrygghet i kommunale boliger i Oslo? 

  Sørvoll, Jardar (Kort oppsummert;5: 2020, Working paper, 2020)
  Avveiningen mellom bostabilitet og sirkulasjon i boligmassen er et av de vanskeligste politiske dilemmaene i den kommunale boligsektoren i Oslo. På den ene siden finnes det argumenter for å legge avgjørende vekt på ...
 • Kommunale boliger i Oslo: leieboeres egne erfaringer, synspunkter og opplevelser 

  Sørvoll, Jardar (Kort oppsummert;4: 2020, Working paper, 2020)
  Kommunale utleieboliger er et av de viktigste virkemidlene i norske kommuners boligsosiale politikk. I Oslo er de ca. 13 000 kommunale boligene sterkt behovsprøvde og markedsorienterte virkemidler rettet mot de aller ...
 • Kommunale boliger for vanskeligstilte i Oslo - utfordringer og dilemmaer i en behovsprøvd og markedsstyrt boligsektor 

  Sørvoll, Jardar; Johannessen, Katja (Kort oppsummert;2,2020, Working paper, 2020)
  NOVA har i mange år gjennomført forskningsprosjekter om boligmarked, boligpolitikk og geografisk ulikhet i byrommet. I dette notatet presenterer vi et nytt prosjekt om den kommunale utleiesektoren i Oslo, et prosjekt NOVA ...
 • Kommunale boliger i Oslo 1896–2020 – et viktig stykke velferdsstatshistorie 

  Sørvoll, Jardar (Kort oppsummert;3,2020, Working paper, 2020)
  Hvorfor er Oslos kommunale utleieboliger en av Europas mest behovsprøvde og markedsstyrte sosiale boligsektorer? I dette notatet forsøker historiker Jardar Sørvoll å besvare dette spørsmålet ved hjelp av et kildemateriale ...
 • Evaluering av sentrene mot incest og seksuelle overgrep 

  Ukjent forfatter (Kort oppsummert;2, Working paper, 2017)
  På oppdrag fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) har NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus gjennomført en evaluering av arbeidet ved sentrene mot incest og seksuelle overgrep, inkludert sentrenes rammebetingelser. ...
 • Stress, press og psykiske plager blant unge – hva sier NOVA-forskningen? 

  Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (Kort oppsummert;4, Working paper, 2018)
  Norsk ungdom har det stort sett bra. De siste tiårene har imidlertid stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer nå i økende grad om slike plager. ...
 • Unge Medborgere. Demokratiforståelse, kunnskap og engasjement blant 9.-klassinger i Norge 

  Ukjent forfatter (Kort oppsummert;1, Working paper, 2017)
  Unge medborgere er en rapport om norske 14-åringers kunnskap om, forståelse av og engasjement i demokratiske og samfunnspolitiske spørsmål. Analysene er basert på den internasjonale studien ICCS 2016. Hensikten med studien ...
 • Idrettens sosiale posisjon i ungdomstiden 

  Ukjent forfatter (Kort oppsummert;3, Working paper, 2018)
  Ungdatasenteret ved NOVA og Norges idrettshøgskole har inngått et langsiktig samarbeid for å få mer kunnskap om ungdoms idrettsdeltakelse. Målet er å få vite mer om hva slags posisjon og status idretten har blant dagens ...
 • «For den som har, skal få....» Sosiale helseforskjeller i eldre år 

  Ukjent forfatter (Kort oppsummert;1, Working paper, 2018)
  Aldring arter seg påfallende ulikt, også i Norge. Økningen i forventet levealder og antall friske leveår gjelder hovedsakelig for høyere sosiale sjikt. Over tid bidrar denne utviklingen til økte sosiale helseforskjeller ...

Vis flere