Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHølland, Silje
dc.contributor.authorDorholt, Tage Pedersen
dc.date.accessioned2023-04-12T06:51:40Z
dc.date.available2023-04-12T06:51:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3062497
dc.description.abstractI denne oppgaven utforsker jeg hvordan lærere fremmer og tilrettelegger for utvikling av elevenes sosiale kompetanse i undervisningen på mellomtrinnet. Gjennom denne studien får du belyst betydningen av sosial kompetanse gjennom styringsdokumenter, teori og tidligere forskning. Det blir blant annet presentert flere grunner til hvorfor god sosial kompetanse medbringer bedre grunnlag for å kunne klare seg og fungere i samfunnet. Jeg har tatt utgangspunkt i en kvalitativ forskningsmetode, der jeg har benyttet meg av semistrukturerte intervju. Grunnen til dette er fordi jeg var ute etter å få innblikk i lærernes tanker og deres praksis knyttet til hvordan de tilrettelegger for å fremme elevenes sosiale kompetanse i undervisningen. Jeg intervjuet totalt fire lærere. Innhentet datamateriale har blitt presentert og drøftet opp mot teoretisk bakgrunn. Informantene i denne studien viser til omfattende innsikt for hva sosial kompetanse innebærer, samt hvordan man kan legge til rette for utvikling av sosial kompetanse i undervisningen. I tillegg viser de til mange gode grunner for hvorfor dette temaet er viktig. Samtidig viser informantene til variasjoner i sine tilnærminger til temaet, og hva de vektlegger. Likevel var det en felleskomponent for samtlige informanter, og det var samarbeid. På tross av variasjonene, viste informantene til omfangsrik innsikt i temaet gjennom deres metoder og tilnærminger. Gjennomgående blir blant annet relasjonskompetanse, engasjement, positiv gjensidig avhengighet, modellering og tilpasset opplæring nevnt. I tillegg tydeliggjør de betydningen av en klasseleder som klarer å legge til rette for et mestringsorientert miljø, som bygger på gode lærer-elev-relasjoner. Informantenes praksis gjenspeiler altså en autorativ leder som setter elevene i et positivt lys og utstråler varme, som samtidig kan sette grenser (Nordahl, 2010). In this thesis, I explore how teachers promote and facilitate the development of pupils' social competence in teaching at intermediate level. Through this study, you will be able to shed light on the importance of social competence through management documents, theory and previous research. Among other things, several reasons are presented as to why good social competence provides a better basis for being able to manage and function in society. I have started from a qualitative research method, where I have used semi-structured interviews. The reason for this is because I was looking to gain an insight into the teachers' thoughts and their practice related to how they facilitate the promotion of pupils' social competence in teaching. I interviewed a total of four teachers. Obtained data material has been presented and discussed against a theoretical background. The informants in this study show great insight into what social competence entails, as well as how to facilitate the development of social competence in teaching. In addition, they point to many good reasons why this topic is important. At the same time, the informants point to variations in their approaches to the topic, and what they emphasize. Nevertheless, there was a common component for all informants, and that was cooperation. Despite the variations, the informants showed great insight into the topic through their methods and approaches. Relationship skills, commitment, dialogue and modelling, among other things, are mentioned throughout. In addition, they make clear the importance of a class leader who is able to facilitate a mastery-oriented environment, which is based on good teacher-pupil relationships. The informants' practice thus reflects an authoritative leader who puts the pupils in a positive light and radiates warmth, who can also set boundaries (Nordahl, 2010).en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleSosial kompetanse - Hvordan tilrettelegger og fremmer lærere sosial kompetanse i undervisningen?en_US
dc.title.alternativeSocial competence - How does teachers facilitate and promote social competence in the classrom?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel