Show simple item record

dc.contributor.advisorEvang, Hanne Kihlman
dc.contributor.authorVestvik, Synne Mari Thomassen
dc.date.accessioned2023-02-09T10:20:52Z
dc.date.available2023-02-09T10:20:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3049594
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøker jeg det tverrfaglige temaet Folkehelse og Livsmestring innenfor musikkfaget i norsk skole. Jeg tar for meg problemstillingen «Hvilken forståelse har musikklærere av begrepet Folkehelse og Livsmestring med tanke på musikkfaget, og hvordan jobber lærerne med dette i undervisningen». Problemstillingen handler om hvordan noen musikklærere i skolen forholder seg til det tverrfaglige begrepet som kom med fagfornyelsen 2020. Samtidig tar problemstillingen for seg hvordan lærerne forholder seg til Folkehelse og Livsmestring med tanke på musikkundervisningen de driver i hverdagen, og hvordan de bruker musikk inn i skolehverdagen. For å svare på problemstillingen har jeg utført tre kvalitative intervjuer av lærere som jobber med musikkundervisning på barne- og ungdomstrinnet i skolen. På bakgrunn av disse intervjuene har jeg løftet frem flere viktige faktorer som bidrar til å sikre at Folkehelse og Livsmestring er ivaretatt og representert i musikkundervisningen. Musikklærerne l viser til flere viktige sider av hvordan musikkfaget er en bidragsyter til Folkehelse og Livsmestring i musikkfaget, der blant annet mestring, relasjoner og fellesskap og følelsesmestring er noen av dem. Med utgangspunkt i disse relevante temaene har jeg drøftet ulike perspektiver og tanker informantene har om musikkfaget og de ressursene musikk tilføyer det tverrfaglige temaet Folkehelse og Livsmestring. In this master thesis, I investigate the interdisciplinary topic of Public Health and Life Mastery or Folkehelse and Livsmestring with regard to the music subject in Norwegian school. I address the research question “What understanding do music teachers have of the concept of Folkehelse and Livsmestring regarding the music subject, and how do teachers work with this in their teaching?” This research question explores how music teachers in school relate to the interdisciplinary concept that came with the subject renewal 2020. At the same time, the research question addresses how teachers relate to Folkehelse and Livsmestring in terms of the music lessons they do in everyday life, and how they bring music into other parts of the school. To answer the problem, I have conducted three qualitative interviews of teachers working with music lessons in primary and lower secondary school. Based on these interviews, I have highlighted several key factors that help ensure that Folkehelse and Livsmestring is secured and represented in music education. The music teachers emphasize several important aspects of how the music subject is a contributor to Folkehelse and Livsmestring in music, where among other things knowledge, relationships and community and emotional understanding are some of them. Based on these relevant topics, I have discussed different perspectives and thoughts the informants have about the music subject and the resources music adds to the interdisciplinary topic Folkehelse and Livsmestring.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - storbyuniversiteteten_US
dc.subjectFolkehelseen_US
dc.subjectLivsmestringen_US
dc.subjectMusikkfageten_US
dc.subjectMusikk som ressursen_US
dc.subjectMusikkfaget i norsk skoleen_US
dc.titleFolkehelse og Livsmestring i musikkfaget, hva er det? Et kvalitativt studium som undersøker Folkehelse og Livsmestring sin betydning i musikkfaget, og musikkens betydning i skolehverdagenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber105en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record