Show simple item record

dc.contributor.advisorHjulstad, Oddvar
dc.contributor.authorAkhtar, Labbiba Batool
dc.date.accessioned2022-02-09T09:38:24Z
dc.date.available2022-02-09T09:38:24Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977921
dc.description.abstractDette forskningsprosjektet er en masteroppgave knyttet til masterstudiet i Skolerettet utdanningsvitenskap med fagfordypning i spesialpedagogikk ved OsloMet Storbyuniversitetet. I dette studiet er hensikten å sette søkelys på den norske skolens arbeid med inkludering av flerspråklige elever i grunnskolen med utviklingshemming. Med flerspråklig elever, menes i denne sammenheng, barn av innvandrerforeldre med landbakgrunn fra Sør-Asia, og som har et annet morsmål enn norsk. Avhandlingen fokuserer på de kulturelle og språklige utfordringer knyttet til flerspråklige foreldres med den spesialpedagogiske tiltakskjeden i skolen, noe som lærere i det flerkulturelle Norge vil møte i sin praksis og følgelig bør inneha kompetanse om. Hittil har jeg funnet få studier som omhandler og anlegger et foreldreperspektiv på tematikken. Som en lærer med spesialpedagogisk bakgrunn er det viktig å kunne identifisere læringsbarrierer og muligheter. Denne kunnskapen omfatter også ulike kulturers forståelse og holdninger til både inkludering og utviklingshemming (Oslo Metropolitan University, 2019). Fokuset rettes mot hvordan flerspråklige foreldre til barn med utviklingshemming forstår, erfarer og opplever møte med den inkluderende skolen, og samarbeidet med lærere og spesialpedagoger vedrørende inkludering av egne barn. Grunnen til at jeg har tatt for meg flerspråklige foreldre som informanter, er for å fremheve betydningen av foreldres medvirkning i barns liv, spesielt når barnet et utviklingshemmet og flerspråklig. Funnene dette forskningsprosjektet har bidratt til er knyttet til følgende fem punkter: - Om overgangen fra barnehage til skolen - Forventninger om samarbeid knyttet til skolen - Informantenes erfaringer av samarbeid med skolen - Informantenes opplevelser av inkludering i det faglige- og sosiale fellesskapet - Hva som kjennetegner gode inkluderingspraksiser. Et av hovedfunnene intervjuene viste var at foreldrene hadde gode erfaringer vedrørende inkludering og samarbeid med barnehageinstitusjonen. Det som kommer frem etter gjennomført studie er at foreldrenes erfaringer av inkludering preges av både utfordrende og gode opplevelser. Flere plasser i dette forskningsprosjektet viser det seg at foreldrene ser på faglig- og sosial inkludering som betydningsfull for barnets skolelivskvalitet. Enkelte opplever samarbeidsrelasjonen med skolen som god, mens andre beskriver dette samarbeidet som utfordrende. Etter å ha sett ulike sider ved både et ressurs- og problemorientert «skole-hjem»-samarbeid, og de utfordringene og barrierene flerspråklige barn og familier kan møte i samarbeidet, betrakter jeg min flerspråklige bakgrunn som en særlig styrke med hensyn til å utføre en utforskende studie av fenomenet, men det er også noen forskningsmessige utfordringer som kommer frem underveis.en_US
dc.description.abstractThis is a master`s degree thesis on special needs education at Oslo Metropolitan University 2021. Through the research I wanted to take a closer look at the work of the Norwegian school regarding inclusion of multilingual students with an intellectual and developmental disability in primary school. Multilingual students in this context, is defined as children of immigrant parents from South-Asia who have another mother tongue than Norwegian. This dissertation focuses on the cultural and the linguistic challenges faced by multilingual parents in the special needs education field in the school system. This is something teachers in the multicultural Norway will meet in their professions and thus needs to be competent on. At this point, there is not many studies present about the parent perspective on this subject. As a teacher with a special-needs educational background, it is essential to be able to identify teaching barriers and opportunities. This knowledge will also include different cultural understandings and attitudes towards inclusion and intellectual and developmental disabilities (Oslo Metropolitan University, 2019). The primary focus will be on how the multilingual parents of children with intellectual and developmental disabilities, understands and experience the inclusive school and the cooperation with the teachers and special educators regarding inclusion of their own child. The reason I have chosen multilingual parents as informants, is to highlight the importance of parents` inclusion in their child life, especially when the child has a disability and is multilingual. The following five main findings are prominent for the dissertation and answering the research questions: - About the transition from kindergarten to school. - Expectations about the co-operation with the school. - Experiences and lessons from the co-operation with the school. - The inclusion work of the school, with focus on the learning and social fellowships - Principles for valuable inclusion practices. One of the key findings from the interviews in this study, is that the parents had good experiences regarding inclusion and co-operation with the kindergarten. It also emerges from this dissertation that their experiences about inclusion is characterized by both challenges and good experiences. Several points in this thesis show that parents consider both learning and social fellowships as significant for the child’s school life. Some of the informants experienced a good co-operation with the school, but at the same time others describe this cooperation as challenging. After seeing different sider of both a resourceful and a problem oriented “school-home” - relation and the challenges and barriers multilingual children and their families often face, I consider my own multilingual background as a strength through which I can explore and research the phenomena thoroughly. In despite of all the advantages my background gives me, there might also be some challenges at times.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectUtviklingshemningeren_US
dc.subjectFlerspråkligheten_US
dc.subjectSkole-hjem-samarbeiden_US
dc.subjectInkluderingen_US
dc.subjectForeldreen_US
dc.subjectIntellectual disabilities
dc.subjectDevelopmental disabilities
dc.subjectMultilingualism
dc.subjectSchool cooperation
dc.subjectInclusion
dc.subjectParents
dc.title«Du må være en tiger-mamma!» En kvalitativ studie om flerspråklige foreldres erfaringer med skolens inkluderingsarbeid for barn med utviklingshemmingen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber133en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record