Show simple item record

dc.contributor.advisorHitching, George
dc.contributor.advisorImenes, Olav
dc.contributor.authorHeggheim, Hans
dc.date.accessioned2022-02-09T09:12:54Z
dc.date.available2022-02-09T09:12:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977907
dc.description.abstractDenne studien tar for seg hvordan bruken av det adaptive læringsverktøyet, Multi Smart Øving, blir praktisert i skolen, og hvilke faktorer som påvirker hvordan lærerne tar i bruk dette verktøyet. Studien tar også for seg hvordan ulik tilnærming til bruken kan påvirke hvordan elevenes matematikkompetanse bygges opp. Tittelen på oppgaven er Adaptive læringssystemer for matematikk og fagfornyelsen, og oppgavens problemstilling er: Hvordan brukes Multi Smart Øving i matematikkundervisningen, sett i lys av fagfornyelsen? Studien har blitt gjennomført ved å undersøke praksisen til fem lærere som underviser i matematikk på mellomtrinnet ved fire ulike skoler. Informantene bruker Multi Smart Øving i sin undervisning, og jeg har fått innblikk i deres praksis gjennom intervju og observasjon. Studien avdekker at det er visse forskjeller i bruken blant informantene som deltar. Funnene gjort i forbindelse med studien viser at det er variasjoner med tanke på hvilke situasjoner det adaptive læringssystemet blir brukt, og i hvilket omfang. Studien tar for seg hvilke faktorer som ser ut til å påvirke hvordan Multi Smart Øving blir tatt i bruk, og ser disse i lys av lærernes undervisning og kunnskapssyn, og lærernes digitale kompetanse. Bruken av Multi Smart Øving blir sett i henhold til den øvrige matematikkundervisningen, og vurderes opp mot de føringene som blir gitt gjennom læreplanen i matematikk. Studien ser nærmere på hvilke valg og vurderinger informantene har tatt i tilknytning til sin bruk av Multi Smart Øving, og hvordan de mener denne tilnærmingen kan være med på å bygge opp elevenes matematiske kompetanse.en_US
dc.description.abstractThis study addresses how the use of the adaptive learning tool, Multi Smart Øving, is practiced in school, and what factors influence how teachers use this tool. The study also addresses how different approaches to the use can affect how students' mathematical competence is built up. The title of the thesis is Adaptive learning systems for mathematics and fagfornyelsen, and the thesis' problem is: How is Multi Smart Øving used in the teaching of mathematics seen in the light of fagfornyelsen? The study has been conducted by examining the practice of five teachers who teach mathematics at the intermediate level at four different schools. The informants use Multi Smart Øving in their teaching, and I have gained insight into their practice through interviews and observation. The study reveals that there are certain differences in use among the informants who participate. The findings made in connection with the study show that there are variations regarding which situations the adaptive learning system is used, and to what extent. The study addresses the factors that seem to influence how Multi Smart Øving is used, and in this context emphasizes the teacher's orientation towards teaching, view on knowledge, and the teacher's digital competence. The use of Multi Smart Exercise is seen in accordance with the rest of the mathematics teaching and is assessed against the guidelines that are given through fagfornyelsen. The study takes a closer look at the choices and assessments the informants have made in connection with their use of Multi Smart Øving, and how they believe this approach can help to build up students' mathematical competence.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectMulti Smart Øvingen_US
dc.subjectAdaptive læringssystemeren_US
dc.subjectDigital kompetanseen_US
dc.subjectDigitale verktøyen_US
dc.titleAdaptive læringsverktøy for matematikk og fagfornyelsenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber111en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record