Show simple item record

dc.contributor.advisorÆsøy, Knut Ove
dc.contributor.advisorJøsok, Evy
dc.contributor.authorPaulsmoen, Mona
dc.date.accessioned2022-02-09T08:34:23Z
dc.date.available2022-02-09T08:34:23Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977879
dc.description.abstractDemokratiteori beskriver hvilke intensjoner som bør ligge til grunn og formålet med demokrati- og medborgerskapsundervisning. Likevel er det ikke entydig hvordan denne undervisningen skal se ut i skolen. I denne masteroppgaven forsøker jeg å knytte demokratiteori og praksisfeltet tettere sammen. Jeg utformer en modell for å operasjonalisere demokratiteori, der mine funn blir sortert etter kategorier hentet fra didaktisk relasjonstenkning og fra demokratiteori. Gjennom kvalitative intervjuer med fire lærere fra to ungdomskoler med ulik elevsammensetning, ønsker jeg å undersøke hvordan lærere forstår sitt arbeid med demokratisk medborgerskap i et mangfoldig klasserom? Analyse av intervjudata viser tre hovedtendenser tilknyttet min problemstilling. Det første funnet er at lærere i sine beskrivelser av målet for demokrati- og medborgerskapsopplæringen, trekker frem undervisning «om» og «for» demokrati som viktig, men i liten grad beskriver hvordan de kan undervise «gjennom» demokratisk deltakelse. Det andre funnet er at lærere ønsker å sikre et trygt klasseromsklima og at de er forsiktige med hvordan de inkluderer kontroversielle og sensitive tema som faginnhold i demokrati- og medborgerskapsopplæringen. Egnet faginnhold er ofte temaer som elevene er interesserte i og lærernes didaktiske grep retter seg i all hovedsak inn mot å gjøre elevene trygge og slik sikre elevdeltakelse. Det tredje funnet er at lærerne beskriver elevmangfold som positivt, der det likevel kan se ut til at lærerne ikke bruker elevmangfold aktivt som en ressurs i demokrati- og medborgerskapsopplæringen. Den demokrati- og medborgerskapsopplæringen som lærerne beskriver har enkelte likhetstrekk, men har samtidig tydelige ulikheter. Det er derfor ikke entydig hva lærere tenker at demokrati- og medborgerskapsopplæring skal inneholde, hvordan opplæringen skal se ut i klasserommet, og hvordan opplæringen skal inkludere alle elever i læring.en_US
dc.description.abstractDemocracy theory describes the intentions that form the basis and purpose of democracy and citizenship education. It is, however, still not clear how the teaching should be performed in school. In this master's thesis, I will try to link democracy theory more closely to the field of practice. I design a model for operationalizing democracy theory, where my findings are sorted into categories derived from didactic relational thinking and democracy theory. Through qualitative interviews with four teachers from two secondary schools with different student compositions, I aim to explore how teachers understand their work with democratic citizenship in a diverse classroom? Analysis of this interview data demonstrates/highlights three main trends. The first finding is that teachers, when describing the goal of democracy and citizenship education, view teaching "about" and "for" democracy as important, but describe how they can teach "through" democratic participation to a much smaller extent. The second finding is that teachers want to ensure a safe learning environment in the classroom and are careful about how they include controversial and sensitive topics such as democracy and citizenship education. Suitable subject content is often considered to be topics that the students are interested in; the teachers' didactic measures are mainly focused on making the students feel safe, thus securing student participation. The third finding is that teachers describe student diversity as positive, also in cases where data indicates that they don`t use student diversity actively as a resource in democracy and citizenship education. The democracy and citizenship education described by the teachers has some similarities, but also some clear differences. It is therefore not clear what teachers think democracy and citizenship education should contain, how the teaching should be performed in the classroom, and how the education should include all students in learning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectDemokrati- og medborgerskapsopplæringen_US
dc.subjectDemokratiforståelseen_US
dc.subjectMangfolden_US
dc.subjectElevmangfolden_US
dc.subjectInkluderingen_US
dc.subjectDidaktisk tenkningen_US
dc.subjectDemocracy education
dc.subjectCitizenship education
dc.subjectUnderstanding of democracy
dc.subjectDiversity
dc.subjectStudent diversity
dc.subjectInclusion
dc.subjectDidactic thinking
dc.title"Nei, det kan nok hende at jeg ikke tenker nok på det..." - om demokrati, medborgerskap og mangfolden_US
dc.title.alternative“No, I may not be thinking about it enough ...” - about democracy, citizenship and diversityen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber121en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record