Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSiv, Eie
dc.contributor.authorDalberg, Tonje
dc.date.accessioned2022-02-08T13:50:12Z
dc.date.available2022-02-08T13:50:12Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2977746
dc.description.abstractBærekraftig utvikling kan sies å være en av vår tids største samfunnsutfordringer. Bærekraft har i stor grad blitt overlatt til naturfagene, og flere studier viser tendenser til at det er miljødimensjonen som dominerer elevenes bærekraftsforståelse. Mange skoler setter søkelyset på formidling av teoretisk kunnskap, og prioriterer i liten grad de ferdighetene elevene trenger for å leve og bidra til en bærekraftig utvikling. Hvis skolens oppgave er å ruste elevene til å leve gode, bærekraftige liv, er det behov for en endring i undervisningspraksisen. Det er derfor interessant å undersøke hvordan storyline, som en tverrfaglig, utforskende og elevaktiviserende undervisningsmetode, kan legge til rette for en mer autentisk læring. Sammen med en medstudent utformet jeg en lokalt forankret storyline om energikilder som vi introduserte for en skoleklasse, og i rolle som representanter for kommunen måtte elevene utforske, undersøke, vurdere og samarbeide om ulike problemstillinger knyttet til bærekraft og energikilder. Dataene i denne kvalitative casestudien er innhentet gjennom kartleggingsoppgaver, observasjoner og kvalitative fokusgruppeintervjuer. Prosjektet har også elementer av aksjonsforskning ettersom vi selv valgte å gjennomføre undervisningsopplegget. Funn fra studien tyder på at prosjektets åpne og utforskende tilnærming var en ny opplevelse for mange, og enkelte syntes det var utfordrende å tilpasse seg en undervisningspraksis som krevde at de var mer aktivt deltakende. Her trengte elevene tid til å bli trygge på undervisningsformen. Samtidig er det også funn som tyder på at storyline som undervisningsmetoden gjorde mye av problematikken rundt bærekraftig utvikling mer virkelighetsnær. Det at problematikken opplevdes som virkelighetsnær, gjorde at elevene fikk øvd seg på ulike sentrale kompetanser som samarbeid, utforskning, systemforståelse og kritisk tekning, selv om det er tydelig at miljødimensjonen fortsatt dominerer. Fokuset på tverrfaglighet, utforsking og kompetanseutvikling i fagfornyelsen kan bidra til å endre dagens undervisningspraksis og sette utforskende arbeidsmåter, slik som Storyline, på kartet igjen.en_US
dc.description.abstractSustainable development is one of the biggest societal challenges of our time. Previous trends show that the topic has largely been left to the natural sciences, and several studies show tendencies that it is the environmental dimension that dominates students' understanding of sustainability. The teaching in many Norwegian schools largely focuses on theoretical knowledge, and not to develop the skills students need to live a sustainable life where they contribute to sustainable development. If the school is to succeed in equipping students with tools on how to become active citizens who live good sustainable lives, there is a need for a change in how to teach. It is therefore interesting to investigate how Storyline, as an interdisciplinary, exploratory and student-activating teaching method, can facilitate a more holistic understanding of authentic learning in interdisciplinary teaching about sustainable development. The class that participated in the study got to take part in a locally based Storyline about energy sources that a fellow student and I had designed, and in the role of representatives of the municipality the students had to explore, investigate, assess and collaborate on various issues related to sustainability and energy sources. The data in this qualitative case study was obtained through mapping tasks, observations and qualitative focus group interviews. The project also has elements of action research as we chose to carry out the planned project and was interested in researching my practice and improving my own teaching. Findings from the study indicate that the project's open and exploratory approach was a new experience, and some of the students found it challenging to adapt to a teaching method that requires them to be more involved in the learning. Students need time to become confident in a form of teaching that requires them to be active and participative. There are also findings that suggest that Storyline as a teaching method made the problem of sustainable development more realistic. The fact that the problem was experienced as more realistic meant that the students were able to practice various key skills, such as collaboration, exploration, system understanding and critical thinking, even though the environmental dimension still dominates when it comes to students' understanding of sustainable development. The focus on interdisciplinarity, exploration and competence development in new curriculum can help to change current trends when it comes to teaching and put exploratory working methods, such as Storyline, back on the map.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectBærekraftig utviklingen_US
dc.subjectUtdanningen_US
dc.subjectStorylineen_US
dc.subjectKritisk tenkningen_US
dc.titleStoryline: Veien til autentisk læring om bærekraftig utvikling? En kvalitativ studie av hvordan Storyline kan legge til rette for autentisk lærng om bærekraftig utvikling i tverrfaglig samarbeid.en_US
dc.title.alternativeStoryline: The road to authentic learning about sustainable development?
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber119en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel