Show simple item record

dc.contributor.advisorEriksen, Harald
dc.contributor.advisorHaugli, Hanne
dc.contributor.authorHaugen, Andreas Vik
dc.date.accessioned2021-10-13T11:42:06Z
dc.date.available2021-10-13T11:42:06Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2790442
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvordan og i hvilken grad de fire nye lærebøkene i norsk for ungdomstrinnet legger opp til prosessorientert skriving. Totalt har jeg gjennom denne studien analysert 1438 oppgaver, som er fordelt på fire ulike læreverk i norskfaget for ungdomstrinnet, utgitt i forbindelse med den nye læreplanen i 2020. De fire lærebøkene er: Kontekst 8-10 utgitt av Gyldendal, Norsk 8 utgitt av Cappelen Damm, Fabel 8 utgitt av Aschehaug og Synopsis 8-10 av Fagbokforlaget. Som vi ser av titlene på bøkene er to av bøkene utgitt for hele ungdomstrinnet i en og samme bok, mens to av de kun er utgitt for åttendetrinn. Gjennom analysen av alle oppgavene i de fire læreverkene viser det seg at man allikevel kan trekke felles slutninger, selv om det mangler fire bøker totalt. Er pedagogikken som ble så populær for over 40 år siden i Norge fremdeles gjeldende i de nye læreverkene som blir gitt ut i 2020? Med grunnlag i forskning av Topping, Sadler og Jahnsen og Bakken, formidlet og knyttet opp til det dyste presenterte i 1993, setter jeg prosessorientert skriving inn i en norsk og moderne kontekst. Med bakgrunn iblant annet disse teoretikerne har jeg undersøkt med følgende problemstilling: Hvordan og i hvilken grad legger oppgavene i fire lærebøker i norsk for ungdomstrinnet opp til å arbeide med prosessorientert skriving? Hovedformålet med denne studien er å finne ut om prosessorientert skriving er en gjeldende metode i de nye lærebøkene og på hvilken måte den eventuelt blir brukt og presentert. Studien kommer fram til at ingen av lærebøkene legger opp til et helhetlig arbeid med prosessorientert skriving, men at flere av oppgavene inneholder elementer av prosessorientert skriving og åpner derfor for å arbeide med en og en fase av prosessorientert skriving. Jeg drøfter funnene i lys av teorier om prosessorientert skriving, og undersøker blant annet hvordan oppgavene kan legge til rette for ulike måter å jobbe med prosessorientert skriving i undervisningen. Mine hovedkonklusjoner er at selv om ingen av oppgavene som er analysert legger opp til prosessorientert skriving i sin helhet, dukker flere elementer fra metoden opp i flere av oppgavene. Dette åpner derfor for ulike muligheter for å jobbe med en og en fase, eller for lærerne å ta utgangspunkt i oppgaver som er presentert i bøkene og utvide dem til et helhetlig prosjekt med prosessorientert skriving i fokus. Vi ser i tillegg at nyere forskning ikke tar for seg prosessorientert skriving i sin helhet, men fokuserer på innholdet i de enkelte fasene. Selv om denne forskningen ikke direkte er på prosessorientert skriving, har den stor overføringsverdi.en_US
dc.description.abstractThis study examines how, and to what degree, the four new junior high school textbooks encourage process oriented writing. Through this study, I have analysed 1438 assignments, distributed among four different Norwegian teaching materials which were published in connection with the new 2020 curriculum. The four choice books are Kontekst 8-10, published by Gyldendal, Norsk 8 published by Cappelen Damm, Fabel 8 published by Aschehoug and Synopsis 8-10 by Fagbokforlaget. As we can gather by the titles, two of these books are intended for the whole junior high school, while the two other exclusively are meant for 8th grade. Through the analysis of all the assignments in these four textbooks, we find that we can still draw common solutions, despite missing four books in total. Is the popular pedagogy from 40 years ago still applicable for the new textbooks which are being published in 2020? Based on research done by Topping, Sadler and Jahnsen and Bakker, conveyed and connected to what Dyste presented in 1993, I put process oriented writing into a modern and Norwegian context. Rooted in these theorists, I have examined the following issue; How, and to what degree, do four textbooks focus on making process oriented writing assignments? The main purpose of this study is to determine whether process oriented writing is a current method in new teaching materials, and if so, in what way it is presented and used. The study shows that none of the aforementioned books focus on holistic work with process oriented writing, however, several of the assignments contains elements of it. This opens the possibility to work phase by phase with process oriented writing. I discuss the findings in light of theories about process oriented writing, and examine, among other things, how assignments may be facilitated for different ways to work with process oriented writing while teaching. My main conclusions are that even though none of the assignments analysed facilitate process oriented writing in its entirety, elements from the method still appear in several of the assignments. This opens up different possibilities to work through it; either phase by phase, or by letting teachers take base in assignments presented in the textbooks, and then expand them to a holistic project focused on process oriented writing. Additionally, we can see that newer research/studies don’t focus on holistic process oriented writing, but rather on the content in different phases. Even though this research isn’t directed at process oriented writing, it still carries a lot of transfer value.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectProsessorientert skrivingen_US
dc.subjectKunnskapsløften_US
dc.subjectKunnskapsløftet 2020en_US
dc.subjectUngdomstrinnen_US
dc.subjectLærebøkeren_US
dc.titleHvilken plass har prosessorientert skriving i norskfaget i dag? Mulighetene oppgavene i de nye lærebøkene for ungdomstrinnet i norskfaget etter kunnskapsløftet 2020 legger opp tilen_US
dc.title.alternativeWhat position do process oriented writing have in the Norwegian subject today? The opportunities the assignments in newer textbooks for the youth stage makes place for after Kunnskapsløftet 2020en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber138en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record