Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorJøsok, Evy
dc.contributor.advisorRechelt Lind, Andreas
dc.contributor.authorKalef, Agri
dc.date.accessioned2021-10-13T08:10:57Z
dc.date.available2021-10-13T08:10:57Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789522
dc.description.abstractSkolens demokratiske oppdrag handler om å utvikle aktive og handlingskraftige medborgere som kan delta i det demokratiske samfunnet. Forskning har vist at elevenes politiske mestringstro har stor betydning for ungdommens fremtidige politiske deltakelse. Derfor handler denne oppgaven om politisk mestringstro i skolen, og hvordan lærere tilrettelegger for at elevene skal utvikle politisk mestringstro. For å få svar på problemstillingen tar oppgaven utgangspunkt i tre forskningsspørsmål: (1) Hvilket demokratiideal og medborgerideal følger lærerne? (2) Hva legger lærerne i begrepet politisk mestringstro? (3) Hva mener lærerne skaper politisk mestringstro hos elever? For å undersøke dette utførte jeg fire semi-strukturerte forskningsintervjuer med lærere fra fire ulike skoler. Lærerne vektlegger relativt like demokratiidealer hvor hovedvekten ligger på det deliberative demokratiidealet. Det er imidlertid mer splittet når det kommer til hvilke medborgerideal de vektlegger. Lærerne har en relativt god forståelse for hva begrepet politisk mestringstro innebærer og prøver mange ulike tilnærminger og undervisningsmetoder for å skape mestringstro hos sine elever. De mener at det å drive med diskusjoner og samtaler i klasserommet er noe av det viktigste for at elevene skal kunne utvikle en høy grad av politisk mestringstro, men de sliter med å engasjere elevene til å engasjere seg for større politiske og sosiale temaer. Oppgaven løfter frem behovet for mer forskning på temaet politisk mestringstro i skolen, og spesielt i sammenheng med hvordan vi skal engasjere elevene til politisk deltakelse.en_US
dc.description.abstractThe school’s democratic mission is to develop able and eager citizens who participate in the democratic society. Research has shown that student’s political efficacy is of great importance for adolescents’ future political participation. Therefore, the main objective of this thesis is to explore what teachers do to facilitate for students to develop political efficacy. In order to get an answer to the problem, the thesis is based on three research questions: (1) Which ideal of democracy and citizenship do the teachers follow? (2) What do teachers place in the concept of political efficacy? (3) What do teachers think creates political efficacy in students? To investigate this, I conducted four semi-structured research interviews with teacher from four different schools. The teachers emphasize relatively similar democratic ideals where the main emphasis is on the deliberative democratic ideal. However, it is more divided when it comes to what kind of citizenship they emphasize. They have a relatively good understanding of the concept of political efficacy and try many different approaches and teaching methods to create high degree of political efficacy in their students. They believe that engaging in activities such as discussions and conversations in the classroom is one of the most important things for students to be able to develop a high degree of political efficacy. However, they find it difficult to get students to engage with major political and social issues. Therefore, this thesis highlights the need for more research on the topic and political efficacy in school, and especially in connection to how we should get students to engage in political participation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectPolitisk mestringstroen_US
dc.subjectDemokratisk medborgerskapen_US
dc.subjectDemokratiopplæringen_US
dc.subjectPolitisk deltakelseen_US
dc.title«... giddingen handler om at det har noe for seg» - En kvalitativ studie om politisk mestringstro i skolenen_US
dc.title.alternative«... the participation has to mean something» - a qualitative research on political efficacy in schoolen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber102en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel