Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorUlleberg, Inger
dc.contributor.authorJohansen, Oda Hagen
dc.date.accessioned2021-10-13T07:53:00Z
dc.date.available2021-10-13T07:53:00Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789513
dc.description.abstractPå hvilke måter kan en lærer oppleve profesjonell utvikling gjennom et lærersamarbeid? For å utforske og svare på problemstillingen er det blitt gjennomført en kvalitativ undersøkelse med en hermeneutisk tilnærming. Undersøkelsen tok utgangspunkt i fire informanters egne beskrivelser, opplevelser og erfaringer omkring profesjonell utvikling gjennom et lærersamarbeid. For å avgrense omfanget av studien er det nødvendig å poengtere at fenomenet er blitt undersøkt gjennom formelle og uformelle lærersamarbeid, altså samarbeid som foregikk både i organisert møtevirksomhet eller i mer uformelle settinger som på lærerværelset eller på arbeidsrommet. Funnene viste tendenser til at uformelle arenaer for samarbeid kunne skape større utvikling enn de timeplanfestede. Det kan se ut til at det var større rom for spontane samtaler som var preget av frivillighet til å utforske ting som sto lærere nært. Videre kom det også frem at refleksjon, uenighet og samarbeidskultur kunne påvirke læreres profesjonelle utvikling. Gjennom refleksjon åpnet det seg opp muligheter for å utforske aktuell, forskningsbasert kunnskap. Uenighet kunne skape rom for nysgjerrighet, utvikling og læring og enkelte ganger kunne det også påvirke selvbestemmelsen hos lærere. En god samarbeidskultur viste seg å ha positiv effekt for læreres profesjonelle utvikling. Medbestemmelse, erfaringsdeling og praktiske tips ble verdsatt og sett på som betydningsfullt for egen utvikling. Samtidig viste det seg at det var et stort fokus rettet mot den nye læreplanen, Fagfornyelsen.en_US
dc.description.abstractIn what ways can a teacher experience professional development through a teacher collaboration? In order to explore and answer the problem, a hermeneutic approach has been implemented in a qualitative study. The survey was based on four informants' own descriptions and experiences of professional development through a teacher collaboration. In order to delimit the scope of the study, it is necessary to point out that the phenomenon was investigated through both formal and informal teacher collaboration, in collaboration that takes place both in organized meeting activities and in more informal settings such as in the teacher's workroom. The findings showed tendencies that informal arenas for collaboration could create greater development than the organized ones. It may seem that there was more room for spontaneous conversations that where characterized by volunteering to explore things that were close to the teachers. Furthermore, it also emerges that reflection, disagreement and a culture of cooperation could influence teacher’s professional development. Through reflection, opportunities opened up for exploring current, researchbased knowledge. Disagreement could create room for curiosity, development and learning and sometimes it could also can affect teacher's self-determination. A good culture of collaboration proved to have a positive effect on teacher's professional development. Codetermination, experience- sharing and practical tips were valued and considered important for one's own development. At the same time, it turned out that there was a focus on the new curriculum, Fagfornyelsen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectLærerprofesjoneren_US
dc.subjectProfesjonell utviklingen_US
dc.subjectLærersamarbeiden_US
dc.subjectPraksisfellesskapen_US
dc.subjectUenighetsfellesskapen_US
dc.subjectRefleksjoneren_US
dc.subjectLæringen_US
dc.subjectSkjønnen_US
dc.subjectFronesisen_US
dc.titleLæreres profesjonelle utvikling gjennom lærersamarbeid i skolen - Kvalitativ undersøkelseen_US
dc.title.alternativeTeachers´ professional development through teacher collaboration in schools - A qualitative study.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber116en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel