Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSundar, Paul Robert
dc.contributor.authorSmidt, Karoline
dc.date.accessioned2021-10-12T11:08:46Z
dc.date.available2021-10-12T11:08:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789277
dc.description.abstractTema, bakgrunn og formål: Matematikkvansker er et vidt begrep og det er først i senere tid blitt rettet fokus mot disse lærevanskene. Historisk sett har ulike begreper har blitt brukt gjennom historien for å definere ulike aspekter innenfor matematikkvansker. Basert på hvilken forskning man leser endrer omfanget seg, ulike definisjoner inkluderer ulikt antall elever i lærevanske. Som Lunde (2010) viser til er det eneste sikre at eleven ikke får til matematikken slik man hadde forventet. Bakgrunnen for valg av denne tematikken var at jeg selv ikke opplevde å inneha nok kunnskap på et område som er svært relevant i arbeidet som matematikklærer. Jeg ønsket å finne ut mer om hvordan matematikklærere forholder seg til lærevansker i den ordinære undervisningen. Problemstilling: Gjennom problemstillingen «Hvordan arbeider matematikklærere på mellomtrinnet med å utvikle elevers kvalitative kompetanse i matematikk?» har jeg forsøkt å sette ord på hvordan de erfarer elever med utfordringer i matematikk og hvordan de utfører sitt arbeid med å gi elever den tilpassede opplæringen Metode: Ved bruk av kvalitativt forskningsintervju har jeg undersøkt tre matematikklæreres erfaringer fra mellomtrinnet. Datamaterialet ble samlet inn ved bruk av semistrukturerte intervju, slik at matematikklærerne fikk anledning til å dele sine erfaringer. Materialet ble videre bearbeidet gjennom en innholdsanalyse med abduktiv tilnærming. Resultater: Resultatene viser til viktigheten av lærerens kompetanse i kartlegging og tilrettelegging for å tilpasse undervisningen. Konkreter, aktiviteter og utforskende oppgaver ser ut til å være gode verktøy i arbeid med å utvikle elevers kompetanse. Videre peker resultatene på viktigheten av at skoleeier følger opp sitt ansvar og tilrettelegger for god undervisning samt kompetanseutvikling. Resultatene viser også at samarbeidet med PP-tjenesten er fraværende hva gjelder kompetanseutvikling. Datamaterialet peker på at det ikke kun er matematikkvansker som er et komplekst fenomen, men også arbeidet rundt eleven gjennomført av lærer, skole og samarbeidspartnere.en_US
dc.description.abstractSubject, background and aim: Learning difficulties in mathematics is a wide term, which has only in recent years been subject to specific research. Historically, multiple terms have been commonly used to define different aspects of learning difficulties with impairment in mathematics. Depending on what research one reads, the scale of pupils experiencing difficulties in mathematics change, as different definitions give different outcomes. As Lunde (2010) points out, the only common feature is that the pupil is unable to perform as expected in mathematics. The background for researching this topic is a feeling of not having sufficient knowledge in an area of great importance to a mathematics teacher. I want to find out more about how teachers in mathematics relate to pupils experiencing difficulties in the subject. Research question: My research question is “How do teachers in mathematics in 5.-7. grades work with pupils to develop their qualitative skills in mathematics?” The study aims to put into words how these teachers work with pupils experiencing learning difficulties in mathematics, and how they work to provide the mandatory adapted education. Methods and findings: This study is based on qualitative research where interviews with teachers in mathematics in 5.-7. grade form the basis of the research. Data was collected through semi-structured interviews in order to allow the teachers to share their experiences, and analysed by means of content analysis with abductive approach. Findings: Findings from this research include the importance of teacher competence in mapping and facilitating to provide adapted education. Manipulatives, activities and exploring tasks seem to be useful tools when working to improve pupil competence. Furthermore, findings indicate the importance of school owners to fulfil their responsibility in ensuring that adaptations are possible in all teaching, as well as providing opportunities for developing skills for employees. Findings also indicate that learning difficulties with impairment in mathematics are complex, but collaborative work with the pupils involving the teacher, school and external parties is no less complex.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectElevforutsetningeren_US
dc.subjectLæringsforutsetningeren_US
dc.subjectMatematikkvanskeren_US
dc.subjectTilpasset undervisningen_US
dc.subjectPedagogisk systemarbeiden_US
dc.title«... vil du bli lærer skal du også lære matematikkvansker, det er ikke noe sånn bare for de som er interessert ...» En kvalitativ studie av undervisning i matematikk – tre læreres erfaringer med fokus på elever i matematikkvanskeren_US
dc.title.alternative“... if you want to be a teacher, you should also learn about impairment in mathematics, it is not something reserved for those with particular interest …” A Qualitative Study of Teaching in Mathematics – Experiences of Three Teachers With Emphasis on Pupils Experiencing Difficulties in Mathematicsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber107en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel