Show simple item record

dc.contributor.advisorBrekke, Øystein
dc.contributor.advisorHammer, Aina
dc.contributor.authorEl Fari, Naoufel
dc.date.accessioned2021-10-11T15:05:46Z
dc.date.available2021-10-11T15:05:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2789088
dc.description.abstractDenne avhandlingen har tatt utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan planlegger og erfarer KRLE-lærere undervisningen om islam? I svaret på dette spørsmålet har det blitt brukt kvalitative intervjuer med seks lærere. Hensikten med oppgaven er å få et nærmere innsyn på lærerperspektiver, erfaringer og refleksjoner rundt islamundervisningen i skolen. For å besvare oppgavens problemstilling, har jeg tatt utgangspunkt i tre forskningsspørsmål: Hvilke forforståelser erfarer KRLE-lærere at elevene har om islam? Hvordan planlegger og erfarer KRLE-lærere undervisning om kontroversielle temaer relatert til islam? Hvilke refleksjoner og erfaringer har KRLE-lærere med representasjon av islam og muslimer i islamundervisningen? I mine hovedfunn er det gjennomgående trekk hvor lærerinformantene erfarer at elevenes forforståelser knyttet til islam ofte vil være preget av både den religiøse og primære sosialiseringen de er en del av, klassemiljøet og kjennskapet de har til de muslimske elevene i klassen og ikke minst være preget av medie- fremstillinger og representasjoner av islam. På skolen vil elever være knyttet til to læringsarenaer, både skolens islamundervisning og medias fremstillinger. Det er derfor viktig å reflektere over forholdet mellom disse to læringsarenaene. Skolens religionsundervisning vil kunne både ta i bruk mediefremstillinger ukritisk eller være påvirket av slike, eller innta en mer korrigerende eller supplerende rolle. KRLE-lærerne forholder seg til ulike undervisningsstrategier i planleggingen for- og gjennomføringen av kontroversielle temaer i islamundervisningen, men er på generelt grunnlag godt orientert på hva det innebærer å undervise elever i temaer det er stor uenighet om. Det er også interessant å se hvordan lærerne håndterer spontane og kontroversielle spørsmål som oppstår i undervisningen, samt tilløp til høytempererte klasseromsdiskusjoner. I drøftingen av materialet kan vi også se hvordan lærerne bidrar til å skape en god religionsrepresentasjon i klasserommet, og hva de gjør for å bevisstgjøre elevene på mangfoldet blant muslimer i undervisningen om islam.en_US
dc.description.abstractThis thesis aims to answer following research question: How do religion-teachers plan and experience the teaching of Islam? In trying to answer this question, my main method has been through qualitative interviews with six teachers. The purpose with this thesis is to understand closely the perspectives of the teachers, their experiences and reflections around teaching of Islam in school. To answer my main research question, I have taken the liberty to add three research questions to specify my thesis even further: What preconceptions does religion teacher experience that the students have about Islam? How do religion teachers plan and experience teaching about controversial topics related to Islam? What reflections and experience do religion teachers have with the representations of Islam and Muslims in the teaching of Islam in school? The main findings in this thesis is that the teachers do experience that the students’ preconceptions about Islam often affected or characterized by the religious and primary socialization they are a part of, the classroom environment, and the knowledge they have of the Muslim students in the classroom, and lastly is the students’ preconceptions about Islam affected by the media portrayals and representations of Islam. The school’s Islam-teaching and the portrayals of the media are the two learning arenas the students are connected and exposed to. That makes it more important to reflect upon the relationship between the two learning arenas. The school’s religion education will be able to both use media presentations uncritically or be influenced by such, or take on a more corrective or supplementary role. The religion-teachers use different educational strategies in the process of planning before and after an educational session on controversial topics in the Islam-education in school, but on a general level is it safe to say that they are well oriented om what it implies to educate students on these types of topics. It is indeed fascinating to see how the teachers handle spontaneous questions on controversial topics unexpectedly and high-temperature discussions in the classroom. In the discussion of my material, we can see how the teachers contribute to creating a good representation of the religions in the classroom, and what they do to make students aware of the diversity among the Muslims in the religion-education in school.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectIslamundervisningen_US
dc.subjectMedierepresentasjoneren_US
dc.subjectForforståelseren_US
dc.subjectKontroversielle temaen_US
dc.subjectReligionsrepresentasjoneren_US
dc.subjectMangfolden_US
dc.subjectIslamic educationen_US
dc.subjectMedia portrayalsen_US
dc.subjectPreconceptionsen_US
dc.subjectControversial topicsen_US
dc.subjectReligion representationsen_US
dc.subjectDiversityen_US
dc.titleIslamundervisning i skolen: En kvalitativ studie av KRLE-læreres planlegging for- og erfaringer med islamundervisning i skolenen_US
dc.title.alternativeIslamic education in school: A qualitative study of teachers' planning for and experiences with Islamic teaching in schoolsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber112en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record