Show simple item record

dc.contributor.advisorHåøy, Annbjørg
dc.contributor.authorLarsen, Eline
dc.date.accessioned2021-10-11T10:08:25Z
dc.date.available2021-10-11T10:08:25Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2788977
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er inkludering for elever med vedtak om spesialundervisning. Hensikten med studien har vært å belyse hvordan lærere planlegger og tilrettelegger for en inkluderende opplæring for elever på mellomtrinnet. Tittel på oppgaven er «En skole for alle», og studiens hensikt er definert gjennom problemstillingen: Hvordan planlegger og arbeider lærere for en inkluderende opplæring for elever med vedtak om spesialundervisning på 5-7.trinn? Det er i undersøkelsen benyttet en kvalitativ tilnærmingsmetode bestående av fem semi-strukturerte dybdeintervju av kontaktlærere på 5-7.trinn i tre ulike kommuner. Målsetningen med intervjuene har vært å innhente fyldig og beskrivende informasjon, og grunnlaget for oppgavens resultater bygger derfor på informantenes tanker, erfaringer og refleksjoner i henhold til oppgavens tema. Funnene i studien avdekker at lærerne har mye ansvar og er av stor betydning for arbeidet som legges ned i forberedelses- og planleggingsfasen, både i den ordinære og spesialpedagogiske undervisningen. Et overraskende funn er at alle lærerne utarbeider elevenes individuelle opplæringsplaner alene, og tre av informantene rapporterer om lite samarbeid med andre kollegaer. Funnene viser også at informantene har en felles forståelse av begrepet inkludering. De mener det handler om å være med i og en del av et fellesskap. Det oppstår varierende resultater når det kommer til elevenes læringsutbytte, medvirkning og deltakelse i undervisningen, og forskjellene som utspiller seg er i stor grad knyttet til elevenes grunnlag for innvilget tilrettelegging. Studiens samlede resultater indikerer at det å arbeide for en inkluderende opplæring for elever med vedtak om spesialundervisning er avhengig av flere ulike faktorer. Det kan synes at lærerne i studien, gjennom ulike tilpasninger og metoder, prøver å arbeide for og dyrke en inkluderende opplæring. Det blir i tillegg lagt vekt på tilpasset opplæring for den enkelte elev, og lærer-elev relasjon trekkes fram som et sentralt aspekt for å danne og sikre et godt læringsmiljø.en_US
dc.description.abstractThe topic of this master thesis is inclusion for students with special educational needs. The purpose of this study is to elucidate how teachers plan and facilitate an inclusive education for students within special education. The title for this thesis is “A School for Everyone”, and the research question is: “How do teachers plan and implement an inclusive education for students with special educational needs in 5th-7th grade? The data in this study is based on a qualitative method consisting of five semi-structured interviews of class teachers in fifth, sixth and seventh grade in three different counties. The aim of the interviews has been to obtain comprehensive and descriptive information, and the foundation for this thesis results is therefore based on their thoughts, experiences and reflections to the given topic. Findings in this thesis reveal that class teachers have a lot of responsibility and are of great importance for the work that is put into the preparation and planning phase, both in ordinary and special education. An unexpected finding show that the teachers develop the students’ individual subject curriculums all by themselves, and three of the informants report little or no collaboration with other colleagues. The findings also show that the informants’ have a common understanding of inclusion as a concept, where they describe it as being part of a fellowship. More varying results seem to occur regarding the students’ learning outcome, extent of influence and active participation during classroom teaching, and the differences that unfold are largely related to the students’ given grounds for special education. The overall results indicate that several different factors affect the way teachers implement inclusive education related to students with special educational needs. At the same time, it appears that the teachers, through various adaptations and methods, try their best to cultivate an inclusive education for their students. In addition to this, emphasis is placed on adapted teaching for each student, and teacher-student relation is highlighted as a key aspect in forming and ensuring a good learning environment.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectInkluderingen_US
dc.subjectInkluderende opplæringen_US
dc.subjectLæringsmiljøeren_US
dc.subjectSpesialundervisningen_US
dc.subjectFellesskapen_US
dc.subjectLæringsutbytteren_US
dc.subjectIndividuelle opplæringsplaneren_US
dc.subjectTilpasset opplæringen_US
dc.subjectInclusionen_US
dc.subjectInclusive educationen_US
dc.subjectLearning environmentsen_US
dc.subjectSpecial educationen_US
dc.subjectFellowshipsen_US
dc.subjectLearning outcomesen_US
dc.subjectIndividual subject curriculumen_US
dc.subjectAdapted teachingen_US
dc.title«En skole for alle» - En kvalitativ studie av hvordan lærere på mellomtrinnet planlegger og arbeider for en inkluderende opplæring for elever med vedtak om spesialundervisningen_US
dc.title.alternative“A School for Everyone” - A qualitative study on how teachers in upper primary school plan and implement an inclusive learning environment for students within special educationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Eline Larsenen_US
dc.source.pagenumber105en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record