Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAndersson-Bakken, Emilia
dc.contributor.authorBjerketveit, Lene Ekornhol
dc.contributor.authorBreilid, Nils
dc.date.accessioned2021-06-14T15:22:54Z
dc.date.available2021-06-14T15:22:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759377
dc.description.abstractRelasjoner er en svært viktig del av skolehverdagen, og for barn med spesielle behov er relasjonene ofte av enda større betydning (Drugli, 2012, s. 44). Hensikten med dette forskningsarbeidet har derfor vært å se på spesialpedagogers tanker rundt arbeidet med relasjoner og hvordan de konkret arbeider med relasjonsbygging. Problemstillingen var som følger: Hvordan arbeider spesialpedagoger med å etablere og opprettholde relasjoner til elevene. For å sikre at problemstillingen ble besvart ble det videre formulert tre forskningsspørsmål. 1. Hva legger spesialpedagoger i begrepet lærer – elev – relasjoner? 2. Hvordan arbeider spesialpedagogene med relasjoner i praksis? 3. Hvordan er foresatte og kollegaer tatt med i relasjonsarbeidet? Studien har en kvalitativ tilnærming. Datamaterialet er innhentet gjennom semistrukturerte intervjuer med fire spesialpedagoger på fire ulike skoler. Videre er datamaterialet analysert med utgangspunkt i en tematisk analyse beskrevet av Braun og Clarke (2006) som har til hensikt å avdekke og finne mening i datamaterialet. Resultatene er presentert innenfor tre hovedkategorier: Relasjoner, etablering og opprettholdelse av relasjoner og samarbeid på skolen og med de foresatte. Det som kommer frem er at spesialpedagogene er trygge på hvordan de arbeider med relasjoner og hva de legger i positive relasjoner. Noe av det som blir fremhevet som sentralt i positive relasjoner er blant annet tillitt, trygghet og evnen til å lese eleven og deres behov. Videre blir konkrete metoder de tar i bruk under etablerings- og vedlikeholdsfasen presentert. Blant annet blir betydningen av å innhente informasjon om eleven, en bli – kjent – periode, mestringsfølelse og bruk av friminutt løftet frem som viktig metoder i relasjonsarbeidet. Samarbeid med kollegaer og foresatte blir også trukket frem som avgjørende. Her ble det løftet frem et behov for et større kollegialt samarbeid om relasjoner, på bakgrunn av at relasjoner kan løse mange utfordringer.en_US
dc.description.abstractRelations is an imperative part of everyday life at school. Furthermore, relations is in some cases of even greater importance to children with special needs (Drugli, 2012, s. 44). The purpose of this research has thus been to investigate special educators’ thoughts on their work with relations and how they specifically work with relations. The topic was as follows: How special educators work with establishing and maintaining relations to their students. In order to properly investigate this, the topic was further divided into three research questions. 1. How do special educators define the conception of teacher – student relations? 2. How do the special educators work on relations in practice? 3. How are parents and colleagues involved in the work on relations? The study has been conducted through a qualitative research method. The data was collected through semi-structured interviews with four special educators at four different schools. Further, the data was analyzed through a thematic analysis described by Braun og Clarke (2006), which is intended to uncover and discover purpose in the material.The results are presented in three main categories: Relationships, the establishment and maintenance of relationships and collaboration at the school and with the parents. What emerges is that the special educators are confident in how they work with relationships and what they think is a positive relationship. Among some of what was highlighted as central in positive relationships, we can see, among other things, that security, trust and their ability to read the students and their needs are emphasized. Furthermore, they refer to specific methods they use during the establishing- and maintaining phases. The importance of collecting information on the student, the getting – to – know – each other period, sense of achievement and taking advantage of recess are among the methods that are being accentuated as crucial. Additionally, the need for a larger, collegiate co-operation around relations is highlighted on the grounds that relations could potentially solve a lot of challenges.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSpesialpedagogikken_US
dc.subjectRelasjoneren_US
dc.subjectEtableringsfaseren_US
dc.subjectSamarbeiden_US
dc.subjectRelasjonsetableringeren_US
dc.subjectRelasjonsopprettholdelseen_US
dc.subjectKollegasamarbeiden_US
dc.subjectForesatteen_US
dc.subjectSpecial educationen_US
dc.subjectRelationsen_US
dc.subjectRelation establishingen_US
dc.subjectRelation maintenanceen_US
dc.subjectCollegiate co-operationsen_US
dc.subjectParent co-operationsen_US
dc.titleSpesialpedagogers relasjonsarbeid i skolen. En kvalitativ studie om hvordan spesialpedagoger arbeider med å etablere og opprettholde relasjoner til eleveneen_US
dc.title.alternativeSpecial Educators’ Relation Work in School. A Qualitative Study on How Special Educators Work with Establishing and Maintaining Relations to their Studentsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber100en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel