Show simple item record

dc.contributor.advisorKnudsmoen, Hege
dc.contributor.authorKamal Afzal, Mewish
dc.date.accessioned2021-06-14T13:17:39Z
dc.date.available2021-06-14T13:17:39Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2759357
dc.description.abstractDette er en masteroppgave med tilknytning til masterutdanningen i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypningsfaget profesjonspedagogikk, ved Oslo Metropolitan University (OsloMet). Hensikten med studien er å innhente kunnskap og innsikt om læreres erfaringer med relasjonsbygging til spesielt innagerende elever i sin lærerprofesjon. Læreryrket er krevende, og det vil by på mange ulike utfordringer knyttet til sårbare barn og unge i opplæringsløpet under utdanning. Det er ulikt hvordan man møter elever og hvilket syn man har på læring, utvikling og omsorg av elever i skolen. Det kan diskuteres hva som er grunnmuren for en god og solid skolegang som skal ruste våre unge til å bli gode samfunnsborgere. Man skal lære å samhandle med andre, kunne kommunisere, dele, samarbeide, forhandle, delta, utvikle, sosialisere seg og mye mer. Relasjoner har alltid interessert meg, fordi vi mennesker ikke kommer foruten det. På skolen har relasjoner en sentral rolle, kanskje et av de viktigste kjerneområdene. Læreres relasjoner til stille barna hører man sjeldent om. Dette leder hen til denne studien som tar utgangspunkt i problemstillingen og som også er bakgrunnen til valg av metode. Jeg har gjennomført syv intervjuer av lærere fra Osloskoler og omegn. Problemstillingen for masterstudien er: «Hvilke erfaringer har lærere med relasjonsbygging til elever med stille atferd?» Det har i denne undersøkelsen blitt brukt kvalitativt forskningsintervju. Jeg har brukt en semistrukturert livsverdenintervju som tilnærmingsmåte fordi det egnet seg best til å besvare problemstillingen. I arbeid med oppgaven har jeg brukt og henvist til teori og litteratur fra tidligere forskning, det som omhandler relasjoner og stille atferd. Informantene bidro med innholdsrike tilbakemeldinger som gjenspeilet deres virkelighet av fenomenet relasjoner og stille atferd. Jeg fikk inntrykk av at mye av det som ble formidlet, går igjen hos alle informantene. De uttrykte at stille atferd var et viktig tema og var også enige om at man kanskje ikke viet nok tid til å forstå hva det innebærer. I arbeidet med studien kom det frem blant annet at læreres anerkjennelse av de stille elevene var avgjørende, samt å skape trygghet og tillit, det å se eleven, forstå hva stille atferd egentlig er, og hvordan man møter elevene. Men også bruk av humor, og det å ha det bra sosialt og ha venner på skolen.en_US
dc.description.abstractThis is a master's thesis related to the master's program in school-oriented educational science with a specialization in professional pedagogy, at Oslo Metropolitan University (OsloMet). The purpose of the study is to gain knowledge and insight about teachers' experiences of relationship building to particularly engaging students in their teaching profession. The teaching profession is demanding, and it will present many different challenges related to vulnerable children and young people in the education course and during education. How you meet students and what your views on learning, development and care in school for your students can vary. It can be discussed on what the foundation for a good and solid schooling is, which will equip young people to become good citizens of society. Through the years at school you may learn how to interact with others, be able to communicate, share, collaborate, negotiate, participate, develop, socialize and much more. Relationships have always interested me, because relationships are a part of us as human beings. At school, relationships have a central role, yes, perhaps one of the most important blocks. Teachers' relationships with shy students are rarely heard about or focused enough around. This leads to the study I have conducted where my research issue was the main reason for the choices I made and regarded the method I used. I interviewed seven different teachers from Oslo and the surrounding area. The issue for the master's study is: "What experiences do teachers have with relationship building for students with quiet behaviour?" There are teachers who all helped to make my research productive. A qualitative research interview has been conducted. I have used a semi-structured life-world interview as an approach because it was most suitable to answer the issue. While working on the thesis, I have used and referred to theory and literature from previous research, which deals with relationships and quiet behavior. Furthermore, the informants have contributed, been content and reflect their reality of the phenomenon of relationships and shy students. I got the impression that much of what was said goes back to all the informants. They expressed that having silent (shy) students was an important topic and agreed that perhaps not enough time was devoted to comprehending it. In the study, it emerged, among other things, that teachers' recognition of the silent students was essential, as well as creating security and confidence, seeing the student, understanding what silent behavior really is and how to meet the students. But also, the use of humor, socializing and having friends at school.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectRelasjoneren_US
dc.subjectStille atferden_US
dc.subjectLærerrelasjoneren_US
dc.subjectRelasjonsbyggingen_US
dc.titleEn kvalitativ studie om lærernes relasjoner til elever med stille atferden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber114en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Andre pedagogiske fag: 289en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record