Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBorgen, Jorunn Spord
dc.contributor.authorLøndal, Knut
dc.contributor.authorMoen, Kjersti Mordal
dc.contributor.authorAasland, Erik
dc.contributor.authorLyngstad, Idar
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-06-11T08:50:42Z
dc.date.available2021-06-11T08:50:42Z
dc.date.created2021-01-22T16:46:11Z
dc.date.issued2021-01-22
dc.identifier.citationNordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 2020, 14 (3), 58-79.en_US
dc.identifier.issn2535-7697
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2758938
dc.description.abstractI denne artikkelen undersøker vi fremtidige muligheter og utfordringer i femårige lærerutdanninger i kroppsøving og idrettsfag på masternivået, i lys av kvalitet og relevans for fagfeltet. I undersøkelsen ble det benyttet en kvalitativ tilnærming med to metodiske innganger. Først ble et utvalg på 96 masteroppgaver i perioden 2015–2018 innenfor fagfeltet kroppsøving og idrettsfag brukt for å undersøke hva slags tematikker, teoretiske tilnærminger og metoder som er benyttet i masteroppgavene. Med bakgrunn i denne undersøkelsen ble det gjennomført en workshop med et utvalg lærerutdannere for å få innsikt i hva de oppfattet som fremtidige muligheter og utfordringer i femårig lærerutdanning i fagfeltet. Analysen av masteroppgavene viser at forskning angående meninger, oppfatninger og forståelser av kroppsøving og idrettsfag i skolen er gjennomgående tematikker. Relativt få oppgaver belyser begreper, teorier, praksiser eller didaktikk i profesjonsfeltet. Resultatene fra workshop viser at lærerutdannere identifiserer strukturelle utfordringer og adresserer et behov for mer praksisnærhet og (yrkes-)relevans i fremtidige masteroppgaver. Kompetansebehov blant lærerutdannere som veiledere trekkes også fram som en utfordring. På bakgrunn av undersøkelsen ser vi et behov for at mer utdanningsvitenskapelige perspektiver vektlegges i fremtidige masteroppgaver for å tilføre fagfeltet relevante og nye kunnskapsbidrag.en_US
dc.description.abstractIn this article, we examine future opportunities and challenges in five-year teacher education in physical education (PE) and sport at the master’s level, considering quality education and its relevance to the field and practice. We have used a qualitative approach with two methodological approaches. First, we surveyed a sample of 96 master’s theses written in the period 2015–2018 in order to establish an overview of their most common themes, theoretical approaches, and methods. We then conducted a workshop with a selection of teacher educators to gain insight into what they see as opportunities and challenges in the future of five-year PE teacher education. Our analysis of the master’s theses shows the most common themes to be opinions, perceptions and ways of understanding physical education and sport in school. Relatively few of the theses investigate concepts, theories, practices or didactics in the professional field. The results from the workshop show that teacher educators identify structural challenges and address a need for more practical proximity and professional relevance in future master’s theses. We see that there is a lack of educational science perspectives—greater emphasis on this area in future master’s theses would contribute relevant knowledge to the field.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherCappelen Damm Akademisken_US
dc.relation.ispartofseriesNordisk tidsskrift for utdanning og praksis;Vol. 14, No. 3, 2020
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.subjectLærerutdanningeren_US
dc.subjectKroppsøvingen_US
dc.subjectIdrettsfagen_US
dc.subjectMasteroppgaveren_US
dc.subjectKvaliteten_US
dc.subjectRelevansen_US
dc.subjectTeacher educationen_US
dc.subjectPhysical educationen_US
dc.subjectSporten_US
dc.subjectMaster’s thesesen_US
dc.subjectQualityen_US
dc.subjectRelevanceen_US
dc.titleLærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag på masternivå - muligheter og utfordringeren_US
dc.title.alternativeTeacher education programmes in physical education and sport at master’s level: Opportunities and challengesen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2021 Jorunn Spord Borgen, Knut Løndal, Kjersti Mordal Moen, Erik Aasland & Idar Kristian Lyngstad.en_US
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.23865/up.v14.2486
dc.identifier.cristin1877446
dc.source.journalNordisk tidsskrift for utdanning og praksisen_US
dc.source.volume14en_US
dc.source.issue3en_US
dc.source.pagenumber58-79en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal