Recent Submissions

 • Lokal kompetanseutvikling. Evaluering av implementeringen av ny tilskuddsordning i grunnopplæringen 

  Fossestøl, Knut; Borg, Elin; Flatland, Tord; Hermansen, Hege; Lyng, Selma; Mausethagen, Sølvi; Myrvold, Trine (AFI-rapport;2021:06, Report, 2021-10-13)
  I denne rapporten evaluerer vi tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling grunnopplæring, særlig i lys av de nye retningslinjene som ble innført i 2021. Vi gjennomgår data fra sentrale aktører/arenaer i ordningen, ...
 • Evaluering av «Utsiden inn» Et innovasjonsprosjekt med bruk av tjenestedesign i form av «den triple diamant» ved fem NAV-kontor 

  Svare, Helge; Lindseth Bygdås, Arne (AFI-rapport;2021:05, Report, 2021-09-17)
  Arbeidsforskningsinstituttet fikk høsten 2020 i oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet å evaluere innovasjonsprosjektet «Utsiden inn» som startet opp i januar 2020 og omfattet fem NAV-kontor. Evalueringen har foregått ...
 • Diskriminering av foreldre i arbeidslivet - Forekomst av og erfaringer med negativ forskjellsbehandling 

  Pedersen, Eirin; Haraldsdottir Nordberg, Tanja; Egeland, Cathrine; Tøge, Anne Grete; Holm Ingelsrud, Mari (AFI-rapport;2021:03, Report, 2021-06-04)
  Rapporten undersøker forskjellsbehandling av arbeidstakere i forbindelse med graviditet og uttak av foreldrepermisjon, med utgangspunkt i diskrimineringsvernet og arbeidsgivers aktivitetsplikt. Datamaterialet er en ...
 • Å miste og finne en jobb - Unge arbeidssøkere og dagpengemottak 

  Drange, Ida; Holm Ingelsrud, Mari (AFI-rapport;2021:04, Report, 2021-05-27)
  Rapporten undersøker omstendighetene rundt et ledighetsforløp blant unge ledige i alderen 18 til 30 år. Vi undersøker hvordan personens arbeids- og livssituasjon forut for ledighet henger sammen med tilbøyeligheten til å ...
 • Aktiv, trygg og kreativ – sammen: Folkehelseoppdrag i nærmiljøet på Skullerud i Bydel Østensjø 2017-2021 

  Hagen, Aina Landsverk (FoU-resultat;5:2018, Research report, 2018)
  Hvordan kan Bydel Østensjø på best mulig måte organisere sitt framtidige folkehelse- arbeid? I samarbeid med prosjektgruppa for Folkehelseprogrammet i Bydel Østen- sjø har forskere ved Arbeidsforskningsin- stituttet (AFI) ...
 • Evaluering av ny kompetansemodell – desentraliserte ordninger for skole og yrkesfag samt oppfølgingsordningen Temanotat 1: Programteori, foreløpige funn og videre forskningsspørsmål 

  Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin; Hermansen, Hege; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lahn, Leif Christian; Mausethagen, Sølvi; Myrvold, Trine (AFI Rapport;2021:02, Research report, 2021-02)
  I dette temanotatet, som er den første publikasjonen fra evalueringen av ny kompetansemodell, presenterer vi vår forståelse av myndighetenes programteori for de tre ordningene som inngår i evalueringen: de desentraliserte ...
 • Seniorer i statlig sentralforvaltning: Kompetanse, motivasjon og planer for pensjonering 

  Ingelsrud, Mari Holm; Underthun, Anders (AFI Rapport;2021:01, Research report, 2021-02-18)
  Hvilke egenskaper ved jobben i offentlig sentralforvaltning påvirker hvor lenge senior ansatte ønsker å fortsette i arbeid? Datagrunnlaget er Arbeidslivsbarometeret og Medbestemmelses-barometeret og kvalitative intervjuer ...
 • Nye muligheter for sosialt entreprenørskap? Samarbeid om arbeidsinkludering mellom Nav og sosiale entreprenører 

  Aksnes, Siri Yde; Breit, Eric; Eimhjellen, Ivar; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Rapport;2020:10, Research report, 2020-01)
  Rapporten beskriver omfanget av og erfaringene med samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og sosiale entreprenører om tiltak for arbeidsinkludering. Rapporten identifiserer samarbeidsrelasjoner mellom Nav og ...
 • På sporet av det nye Grønland. Sosiokulturell stedsanalyse av Grønland i Bydel Gamle Oslo 

  Brattbakk, Ingar; Andersen, Bengt; Hagen, Aina Landsverk; Ruud, Marit Ekne; Ander, Hanna E.; Breistrand, Hanna; Skajaa, Joakim; Dalseide, Astri Margareta (AFI Rapport;2017:04, Research report, 2017-09)
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har i samarbeid Norsk Institutt for by- og regionforskning (NIBR, HiOA), og arkitektkontorene Eriksen-Skajaa og Kåmmån gjennomført en bred stedsanalyse ...
 • Lindesneslosen – Sluttrapport 

  Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein; Bernstrøm, Vilde Hoff; Ballo, Jannike Gottschalk; Frangakis, Maria (AFI Rapport;2020:11, Research report, 2020-12)
  Målgruppa for utviklingsprosjektet Lindesneslos (2014–2017) var ungdom bosatt i Lindesnesregionen som hadde droppet ut av jobb eller utdanning, eller som stod i fare for å gjøre det. Hovedmålet var å utvikle tilnærminger ...
 • Nav i en ny tid? En evaluering av hvordan retningsvalgene i Stortingsmelding 33 implementeres på Nav-kontorene 

  Fossestøl, Knut; Borg, Elin; Breit, Eric (AFI Rapport;2020:09, Research report, 2020-12)
  Med bakgrunn blant annet i intervju- og surveydata har AFI foretatt en evaluering av implementeringen av Stortingsmelding 33 nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet. ...
 • Et lag rundt eleven. En klynge-randomisert evaluering av LOG-modellen. 

  Malmberg-Heimonen, Ira; Tøge, Anne Grete; Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Pålshaugen, Øyvind; Bakkeli, Vidar; Wittrock, Christian; Christensen, Hanne; Lund, Torbjørn; Fossestøl, Knut; Sehrish, Akhtar (AFI Rapport;2020:07, Research report, 2020-11)
  I prosjektet har Ålesund, Lillehammer, Nedre Eiker og Harstad kommuner implementert LOG-modellen, og OsloMet ved Arbeidsforskningsinstituttet har sammen med Universitetet i Tromsø evaluert den. Skoleeier og skoleleder leder ...
 • Et sted å være, noe å gjøre 

  Brattbakk, Ingar; Tolstad, Ingrid M.; Ruud, Marit Ekne (AFI FoU-resultat 2016:04, rapport, 2016)
  Dette notatet er et resultat av at Seksjon for Kultur, Miljø og Byutvikling i Fredrikstad kommune ønsket ekstern bistand til å gjennomføre et medvirkningsopplegg for barn og unge på Sellebakk. Oppdraget var knyttet til ...
 • Mestring i arbeidet 

  Svare, Helge; Klemsdal, Lars (AFI FoU-resultat 2011, rapport, 2011)
  Hva er mestring. Hvordan skape økt mestring på arbeidsplassen. Hva er en mestringsgruppe. Hvordan Steen, Arild Henrikte en mestringsgruppe. Hvordan forløper et mestringsmøte. Sammenhengen mellom mestring og helse. Individuell ...
 • Funksjonshemming og arbeidsliv i tre bransjer 

  Andreassen, Tone Alm; Haualand, Hilde; Widding, Steinar (AFI Notat 2007:12, rapport, 2007)
  Dette notatet er et resultat av prosjektet ”Funksjonshemming, arbeidsliv og velferdsstat”, et samarbeid mellom Forskningsstiftelsen Fafo og Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Hensikten med prosjektet, som er finansiert ...
 • Arbeidsmiljø i skole og barnehage, en bibliografi for perioden 1995 - 2006 

  Holte, Hilde H.; Grimsmo, Asbjørn (AFI Notat 2006:5, rapport, 2006)
  Nordisk litteratur om arbeidsmiljø i skole og barnehage i perioden 1995-2006 ble identifisert gjennom søk i de nordiske biblioteksdatabasene. Aktuelle studier ble vurdert i forhold til denne bibliografien med utgangspunkt ...
 • Hva kan vi lære av gode eksempler på seniorpolitikk? 

  Steinum, Trude (AFI AFI FoU-resultat 2008, rapport, 2008)
 • Bedriftsdemokrati og eierskap 

  Falkum, Eivind; Drange, Ida (AFI FoU-resultat 2018:04, rapport, 2018)
  I den første delrapporten til Medbestemmelsesbarometeret 2017 satt vi endringer i arbeidslivsrelasjoner i fokus. I denne andre delrapporten viser vi hvordan ulike eierformer i arbeidslivet henger sammen med relasjonene ...
 • Medbestemmelse, konflikt og integritet 

  Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten (AFI FoU-resultat 2018:07, rapport, 2018)
  I dette notatet ser vi, med utgangspunkt i Medbestemmelsesbarometeret og annen forsknings­basert kunnskap, nærmere på tre arbeidslivsforhold av betydning for virksom­heters arbeidsmiljø og produktivitet; konflikter, ...
 • Jakten på de gode modeller 

  Gamperiene, Migle; Bull, Helga (AFI Notat 2006:4, rapport, 2006)
  Inkludering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet er en sentral politisk målsetting i de fleste europeiske land. I Norge adresseres dette problemområdet til blant annet IA-avtalens delmål 2. ”Flexicurity” ...

View more