Recent Submissions

 • Arbeids- og velferdstjenestene: En forenklet kunnskapsoversikt over arbeidsinkluderingssystemet 

  Sadeghi, Talieh; Thørrisen, Mikkel M.; Bråthen, Magne; Finne, Joakim; Fossestøl, Knut; Skarpaas, Lisebet Skeie; Karlsen, Elisabeth; Ødemark, Ingjerd L. (AFI-rapport;2023:19, Research report, 2023-11)
  Denne rapporten er en forenklet kunnskapsoversikt over arbeids- og velferdstjenestene med et fokus på arbeidsinkludering. Oversikten gir en fremstilling over temaer det forskes på, forskningens omfang og utvikling, ...
 • Arbeidsmiljø og arbeidshelse – en forenklet kunnskapsoversikt 

  Nordberg, Tanja; Tallerås, Kim; Seglem, Karoline; Drange, Ida; Massey, David; Enehaug, Heidi; Lescoeur, Kristine; Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Nilsen, Wendy (AFI Rapport;2023:18, Report, 2023)
 • The Norwegian version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III): Initial validation study using a national sample of registered nurses 

  Ose, Solveig Osborg; Lohmann-Lafrenz, Signe; Bernstrøm, Vilde Hoff; Berthelsen, Hanne; Marchand, Gunn Hege (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Background Employers are legally obligated to ensure the safety and health of employees, including the organizational and psychosocial working environment. The Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III) covers ...
 • Covid, work reorganisation and trust: the importance of employment relations 

  Drange, Ida; Falkum, Eivind; Wathne, Christin Thea (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The world met the COVID-19 pandemic with various national stra- tegies to handle the crisis. In Norway, upon the advice of health authorities, the government imposed a societal lockdown on 12 March 2020. This had major ...
 • Vekterbransjens samfunnsbidrag i Norge 

  Andersen, Bengt; Storm-Mathisen, Frøja (AFI-rapport;2023:16, Report, 2023-09-19)
  Vekter- eller sikkerhetsbransjen blir en stadig mer og mer synlig sektor og aktør i det norske samfunnet. I denne rapporten ser vi nærmere på om sikkerhetsbransjens samfunnsbidrag er kjent, anerkjent og ikke minst ...
 • Hvem skal kjøre bussen? 

  Legard, Sveinung; Ingelsrud, Mari Holm; Underthun, Anders (AFI-rapport;2023:17, Working paper, 2023-09)
  Studien avdekker omfanget og konsekvensene av deltidsarbeid blant distriktsbussjåfører i Norge. Rapporten viser at omtrent en tredjedel av bussjåførene i Distrikts-Norge jobber deltid, noe som er høyere enn i byene og ...
 • Gode relasjoner og godt miljø i skolen? 

  Frode, Restad; Selma Therese, Lyng (AFI-rapport;2023:12, Report, 2023-06)
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har siden 2021 bistått Lørenskog kommune med dokumentasjon, evaluering og utvikling av GROM-prosjektet. I denne rapporten oppsummerer vi erfaringer og gir anbefalinger til ...
 • - Det kan slå begge veier. Bedriftsdemokrati i NAFs område 

  Hagen, Inger Marie; Dahl, Elin Moen (AFI Rapport;2023:14, Research report, 2023-05)
  Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte på virksomhetsnivå er en sentral del av den norske modellen. Tema i denne rapporten er hvordan det står til med dette samarbeidet i de bransjer som inngår i området til Norsk ...
 • Samfunnsøkonomiske gevinster ved økt sysselsetting av personer med funksjonsnedsettelse – en oppdatert analyse 

  Legard, Sveinung; El-Amrani, Saliha; Gleinsvik, Audun (AFI-rapport;2023:13, Report, 2023-05-02)
  En rapport bestilt av Likestillings- og mangfoldsutvalget har analysert samfunnsøkonomiske virkninger av økt sysselsetting blant personer med funksjonsnedsettelser. Sysselsettingsgraden i denne gruppen er betydelig lavere ...
 • Sikkerhet og trygghet i vekterarbeid - Vekteres vilkår for oppgaveløsning 

  Wathne, Christin Thea; Hagen, Inger Marie; Haugland, Ingrid; Gundhus, Helene O. I. (AFI-rapport;2023:11, Report, 2023-04-14)
  Dette prosjektet utforsker vekternes opplevelse av arbeidet sitt, med særlig fokus på arbeidsbetingelser, sikkerhet og trygghet. Prosjektet bygger på kvalitative og kvantitative data, og er finansiert av Norsk Arbeidsmandsforbund ...
 • Evaluering av: «Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid» 

  Solberg, Anne Grethe (AFI-rapport;2023:10, Report, 2023-03-24)
  AFI har evaluert «Kurs i rolleforståelse og partssamarbeid» som har til hensikt å desentralisere arbeidet med å redusere arbeidsmiljørelatert sykefravær. Kursdeltakere var verneombud, tillitsvalgte og ledere fra sykehjem ...
 • Programteori som redskap for evaluering av tiltak i skolesektoren. Temanotat 4: En gjennomgang av lokal kompetanseutvikling for grunnopplæringa (desentralisert ordning for kompetanseutvikling) 

  Fossestøl, Knut (AFI-rapport;2023:04, Report, 2023-03-24)
  I denne rapporten foretar vi en programteoretisk gjennomgang av desentralisert ordning for kompetanseutvikling. Programteori er en retning innenfor evalueringsforskningen som søker å tydeliggjøre tiltakseiers forståelse ...
 • Medvirkning med mening Ung medvirkning og innovasjon som kommunal kompetanse – og kilde til konflikt i by- og stedsutvikling 

  Landsverk Hagen, Aina; Andersen, Bengt; Alves, Daniele E.; Berge Lorenzen, Sara; Dalseide, Astri M. (AFI-rapport;2023:09, Report, 2023-03-16)
  For å sikre at barn og unge i Oslo kommune får medvirket og sagt sin mening, har AFI bistått i Utdanningsetatens arbeid med å få medvirkning inn i Osloskolen. Oppdraget har hatt spesielt fokus på medvirkning i forbindelse ...
 • Unges mulighet til å medvirke: En samskapt studie av ungdoms deltagelse og engasjement i norske kommuner 

  Landsverk Hagen, Aina; Lindseth Bygdås, Arne; Berge Lorenzen, Sara; Solbu Trætteberg, Håkon; Thau, Mads; Løvgren, Mette; Ottarsen Nøstvik, Hedda; Arvola Kvammen, Isak; Lundestad Haugen, Mia; Heijnis, Tjibbe; Slåttrem, Adrian; Kallevåg, Karina; Lodden, Tuva; Cambell Sandvand, Sara; Screeche-Powell, Keira; Røgeberg, Emil Mathieu; Simpson, Safia; Østberg, Karsten (AFI-rapport;2023:03, Report, 2023-03-15)
  Denne rapporten presenterer resultater fra studien U+MxV (Ung medvirkning) i totalt åtte norske kommuner. Forskningsprosjektet har hatt tett involvering av unge medforskere fra seks av kommunene i både datainnsamling og ...
 • Unge med oppfølgingsbehov: Opplevelser av samhandling med NAV 

  Sadeghi, Talieh; Egeland, Cathrine; Landsverk Hagen, Aina (AFI-rapport;2023:06, Report, 2023-03-08)
  Denne rapporten handler om unge som får oppfølging fra NAV. Ved hjelp av en landsdekkende spørreundersøkelse har vi kartlagt og analysert de unges opplevelser av samhandling med NAV, med et fokus på digitale tjenester. ...
 • Journalistundersøkelsen 2022 

  Lillebråten, Andreas; Hoff Bernstrøm, Vilde (AFI-rapport;2023:08, Report, 2023-03-08)
  31. oktober 2022 ble medlemsundersøkelsen sendt ut til Norsk Journalistlag (NJ) sine 6229 yrkesaktive medlemmer. Totalt fikk vi inn 2070 svar, som gir en svarprosent på 33 prosent. Rapporten presenterer her datamaterialet ...
 • Norskopplæring med flerspråklig støtte. En pilotstudie 

  Tøge, Anne Grete; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Malmberg-Heimonen, Ira; Søholt, Susanne (AFI-rapport;2022:08, Report, 2023-03-01)
  Dette er en sluttrapport fra forskningsprosjektet «Opsjon 1 - Pilotering av utvalgte tiltak fra evaluering av tilskudd til utvikling av kommunale integreringstiltak». Rapporten beskriver implementeringen av et tiltak, ...
 • Hvordan opplever aldersgruppen 55+ å søke ny jobb? 

  Solberg, Anne Grethe (AFI-rapport;2023:07, Report, 2023-02-17)
  Senter for seniorpolitikk ønsket svar på hvordan seniorer 55+ opplevde det å søke jobb. 37 personer (56 – 71 år) med god utdannelse og lang arbeidskarriere ble intervjuet. Ærlige tilbakemeldinger når seniorene ikke gikk ...
 • IA Bransjeprogram i næringsmiddelindustrien – hva har vi lært? Erfaringer og underveisrefleksjoner tre år inn i programperioden 

  Yde Aksnes, Siri; Enehaug, Heidi; Frøyland, Kjetil (AFI-rapport;02, Report, 2023-02-01)
  Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har på oppdrag fra NHO Mat og Drikke systematisert erfaringene fra arbeidsmiljøarbeid i 12 bedrifter knyttet til IA-bransjeprogram i næringsmiddelindustrien (2020-2022). I denne rapporten ...
 • Medbestemmelsesbarometeret 2022: Hva nå? Mikromodellens møte med nye utfordringer 

  Moen Dahl, Elin; Hagen, Inger Marie (AFI-rapport;2023:05, Report, 2023-01-24)
  Norsk arbeidsliv står overfor store utfordringer. Arbeidslivsmodellen er et av de viktigste redskapene for å håndtere disse utfordringene. Modellen skal virke på flere nivåer – fra sentralt trepartssamarbeid og helt ned ...

View more