Recent Submissions

 • How does women's health matter? A qualitative study on women's health issues in relation to work participation. Experiences and perspectives from nurses and managers in a Norwegian hospital 

  Gjellestad, Marianne; Enehaug, Heidi; Haraldstad, Kristin; Nilsen, Vegard; Helmersen, Migle (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  In this article, we explore associations between women’s health and participation in working life, work ability and sickness absence. Through interviews with nurses and hospital manag- ers, we identified three main ...
 • A scoping review of school leadership practices in Lesson Study 

  Borg, Elin; Finne, Joakim (Peer reviewed; Journal article, 2024)
  There is growing interest in the value of teacher–learning communities for practice improvement. Lesson Study is an approach to build capacity, strengthen professional communities among teachers, and improve teaching. ...
 • Aldersmangfold som ressurs? Kompetanseutvikling blant seniorer i kunnskaps- og teknologibransjen 

  Lundberg, Camilla S.; Bakkeli, Vidar (AFI-rapport;2024:05, Report, 2024-06-04)
  På oppdrag for Senter for Seniorpolitikk, arbeidsgiverorganisasjonen Abelia og arbeidstakerorganisasjonen Tekna har Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet undersøkt hvordan virksomheter innenfor kunnskaps- og teknologibransjen ...
 • Arbeidsavklaringspenger – en sammenstilling og oppsummering av kunnskap på området 

  Sadeghi, Talieh; Bakkeli, Vidar; Bråthen, Magne; Hansen, Helle Cathrine; Gjersøe, Heidi Moen; Köhler-Olsen, Julia Franziska; Ødemark, Ingjerd Legreid; Thørrisen, Mikkel Magnus; Karlsen, Elisabeth (AFI-rapport;2024:11, Report, 2024-05-06)
  Våren 2023 fikk Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å utarbeide en kunnskapsoppsummering over området arbeidsavklaringspenger (AAP). Resultatene viste at det har ...
 • «Jeg vil ikke ha oppmerksomhet, men jeg vil ikke være usynlig» 

  Lundberg, Camilla S.; Sørlie, Anniken; Egeland, Cathrine; Solberg, Anne Grethe (AFI-rapport;2024:09, Report, 2024-04-15)
  På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har Arbeidsforskningsinstituttet og Institutt for sosialfag ved OsloMet – storbyuniversitetet gjennomført studien. Ett formål var å utvide kunnskapsgrunnlaget om ...
 • Handbook of Youth Citizen Social Science. Working with Young People and the Local Community for Social Change 

  Borgström, David; Canto-Farachala, Patricia; Landsverk Hagen, Aina; Norvoll, Reidun; Rådmark, Lina; Lorenzen, Sara Berge (Research report, 2024)
 • Medbestemmelsesbarometeret 2023: Organisering av arbeidsgiveriet 

  Hagen, Inger Marie; Moen Dahl, Elin (AFI-rapport;2024: 08, Report, 2024-04-08)
  Forholdet mellom ledelse og tillitsvalgte er kjernen i den norske samarbeidsmodellen. Men hvilken rolle spiller HR i denne relasjonen? Hvilke oppgaver og hvilket ansvar har HR i partssamarbeidet? Rapporten bygger på ...
 • Fra rutinebasert til reflektert praksis 

  Spjelkavik, Øystein; Enehaug, Heidi; Lunde Helgesen, Håvard; Schafft, Angelika (AFI-rapport;2024:07, Report, 2024-04-04)
  Prosjektet «Inkluderingskompetanse som samskaping» (2020–2023) ble finansiert av FoU-midler fra NAV. Åtte NAV-kontor var involvert i å utvikle «hybridveilederpraksis» i skjæringspunktet mellom en tradisjonell tiltaksorientert ...
 • 7 råd fra ungdommer i Lillestrøm 

  Lorenzen, Sara Berge; Kitterød, Hilde Rønnaug; Kjeller, Malthe Helgren; Borrebæk, Victoria Bakstad; Evensen, Scott Jåfs; Hammeren, Hans-Nikolai; Koubaa, Rim; Nielsen, Nanna; Samborski, Leszek; Saman, Dunja; Vollebæk, Pernille (AFI-rapport;2024:06, Report, 2024-03-08)
  Hvordan er det å være ungdom i Lillestrøm kommune og hva er viktig for ungdom? I denne rapporten presenterer vi resultater fra forskningsprosjektet «Ung forskning i Lillestrøm». I prosjektet har forskere ved Arbeidsforsk ...
 • Evaluering av ny kompetansemodell Delrapport 3: Har endringene i oppfølgingsordningen bidratt til å gjøre ordningen mer treffsikker? 

  Høydal, Øyunn Syrstad; Myrvold, Trine; Lyng, Selma; Borg, Elin (AFI-rapport;2024:04, Report, 2024-02-27)
  Rapporten er en evaluering av virkningene av oppfølgingsordningen, og betydningen av de siste endringene i ordningen. Gjennom oppfølgingsordningen får kommunene tilbud om støtte og veiledning over en periode på tre år. ...
 • Evaluering av forsøk med to-språklig undervisning 

  Finne, Joakim; Høydal, Øyunn Syrstad (AFI-rapport;2024:03, Report, 2024-01-19)
  Prosjektets hovedmål har vært å evaluere et forsøk med tospråklig undervisning i VG 1 på tre videregående skoler i Viken fylke. Dette er et tilbud der elevene får undervisning på engelsk i fag som samfunnsfag, naturfag og ...
 • Evaluering av IPS ung 

  Malmberg-Heimoen, Ira; Bråthen, Magne; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein; Tøge, Anne Grete (AFI-rapport;2024:01, Report, 2024-01-16)
  På oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVDir) har Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet gjennomført en evaluering av IPS ung. Evalueringen hadde som hovedmål å undersøke om IPS ung fungerer ...
 • Temanotat 5: Samarbeid og involvering i tilskuddsordningen for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 

  Borg, Elin; Wiggen, Kjersti Stabell; Restad, Frode (Report, 2023-12)
  OsloMet – Storbyuniversitetet har fått i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å evaluere de desentraliserte ordningene for kompetanseutvikling for skole og yrkesfag, samt oppfølgingsordningen. Dette temanotatet handler om ...
 • Partssamarbeid i renholdsbransjen 

  Dahl, Elin Moen; Hagen, Inger Marie; Bygdås, Arne Lindseth (AFI-rapport;2024:02, Report, 2024-01)
  Denne rapporten presenterer nå-situasjonen for partssamarbeidet i de ti virksomhetene som deltar i prosjektet Ren Tilstedeværelse. Rapporten innledes med en beskrivelse av sentrale trekk ved den norske arbeidslivsmodellen ...
 • Heltid, deltid og sykefravær: Litteratursøk mot nordisk offentlig sektor og innspill til videre forskning 

  Ellingsen, Dag; Grønås-Werring, Morten; Nørvåg, Marie (AFI-rapport;2023:15, Report, 2023-12)
  Målet med prosjektet har vært å finne studier som kan belyse forholdet mellom heltid- og deltidsarbeid og sykefravær i kommunal/offentlig helse- og sosialsektor i Norge og Norden. Gjennom søk i fagfellevurderte artikler ...
 • Arbeids- og velferdstjenestene: En forenklet kunnskapsoversikt over arbeidsinkluderingssystemet 

  Sadeghi, Talieh; Thørrisen, Mikkel M.; Bråthen, Magne; Finne, Joakim; Fossestøl, Knut; Skarpaas, Lisebet Skeie; Karlsen, Elisabeth; Ødemark, Ingjerd L. (AFI-rapport;2023:19, Research report, 2023-11)
  Denne rapporten er en forenklet kunnskapsoversikt over arbeids- og velferdstjenestene med et fokus på arbeidsinkludering. Oversikten gir en fremstilling over temaer det forskes på, forskningens omfang og utvikling, ...
 • Arbeidsmiljø og arbeidshelse – en forenklet kunnskapsoversikt 

  Nordberg, Tanja; Tallerås, Kim; Seglem, Karoline; Drange, Ida; Massey, David; Enehaug, Heidi; Lescoeur, Kristine; Bernstrøm, Vilde Hoff; Alves, Daniele Evelin; Nilsen, Wendy (AFI Rapport;2023:18, Report, 2023)
  Dette er en forenklet kunnskapsoversikt om arbeidsmiljø og arbeidshelse i norsk arbeidsliv i perioden 2012–2022. I rapporten presenteres kjennetegn ved den norske forskningen på arbeidsmiljø og arbeidshelse. Rapporten ...
 • The Norwegian version of the Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III): Initial validation study using a national sample of registered nurses 

  Ose, Solveig Osborg; Lohmann-Lafrenz, Signe; Bernstrøm, Vilde Hoff; Berthelsen, Hanne; Marchand, Gunn Hege (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  Background Employers are legally obligated to ensure the safety and health of employees, including the organizational and psychosocial working environment. The Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ III) covers ...
 • Covid, work reorganisation and trust: the importance of employment relations 

  Drange, Ida; Falkum, Eivind; Wathne, Christin Thea (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  The world met the COVID-19 pandemic with various national stra- tegies to handle the crisis. In Norway, upon the advice of health authorities, the government imposed a societal lockdown on 12 March 2020. This had major ...
 • Vekterbransjens samfunnsbidrag i Norge 

  Andersen, Bengt; Storm-Mathisen, Frøja (AFI-rapport;2023:16, Report, 2023-09-19)
  Vekter- eller sikkerhetsbransjen blir en stadig mer og mer synlig sektor og aktør i det norske samfunnet. I denne rapporten ser vi nærmere på om sikkerhetsbransjens samfunnsbidrag er kjent, anerkjent og ikke minst ...

View more