• «Alenetiltak» i barnevernet. Kartlegging av omfang og tilbud 

   Gundersen, Tonje; Ellingsen, Dag (NOVA-notat;1: 2022, Report, 2022)
   I dette notatet har vi undersøkt forekomsten av barn og unge som har bodd eller bor alene på en institusjon, og hvor oppholdet har vart mer enn 6 uker. Vi vil i det følgende kalle dem «aleneboere», til forskjell fra der ...
  • Deltakelse i Erasmus+: Aktiv Ungdom-programmet 2014–2020 i Norge 

   Huang, Lihong; Bøhler, Kjetil Klette (NOVA-Notat;5:2021, Report, 2021)
   Dette notatet rapporterer resultater knyttet til effekten av deltagelse i det europeiske programmet Erasmus+: Aktiv Ungdom programmet (2014–2020) som er myntet på internasjonalt ungdomsarbeid. Data er samlet inn via ...
  • Helt ærlig. Effekter 

   Jøsok, Evy; Tolgensbakk, Ida (NOVA-notat;2: 2022, Report, 2022)
   Helt Ærlig-prosjektet har vært godt likt av alle involverte, og oppleves som en suksess av de som har vært med lokalt i de til nå to rundene prosjektet har vært gjennomført. Både skolesiden og lokalpolitikksiden gir ...
  • Helt Ærlig. Evaluering av Redd Barnas prosjekt 

   Jøsok, Evy; Tolgensbakk, Ida (NOVA-Notat;3:2021, Report, 2021)
   Denne evalueringen av pilotprosjektet Helt Ærlig! ble gjort av Evy Jøsok og Ida Tolgensbakk på oppdrag fra Redd Barna. Målet var å undersøke om man oppnådde å styrke kunnskap, holdninger, ferdigheter og verktøy som vil ...
  • Homo sapiens, homo ludens. Festskrift til Lars Grue 75 år 

   Eriksen, John; Grue, Jan; Solstad Vedeler, Janikke (NOVA-notat;4: 2022, Report, 2022)
   I anledning Lars Grues 75-års dag, gir NOVA ut notatet Homo sapiens, homo ludens. I alt 17 bidragsytere dekker hans faglige virksomhet om forskning om funksjonshemming og hyller Grue som det lekende menneske han er. Med ...
  • Hva skyldes kommuneforskjellene? En analyse av arbeidsdeltakelsen blant flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten 

   Elstad, Jon Ivar (Notat;6:2021, Report, 2021)
   Notatet undersøker forskjellene mellom 50 større kommuner i hvor godt flyktninger og familiegjenforente innvandrere fra Afrika og Midtøsten er inkludert i arbeidslivet. Analyser av Statistisk sentralbyrås registerdata viser ...
  • Hvordan har ungdom, ungdomskultur og ungdomsarbeid blitt påvirket av pandemien? 

   Bøhler, Kjetil Klette; Huang, Lihong (NOVA-notat;7: 2021, Report, 2021)
   Denne forskningsrapporten undersøker hvordan ungdom, ungdomskultur og ungdomsarbeid har blitt påvirket av pandemien med utgangspunkt i kvalitative intervjuer, spørreskjemadata og en litteraturstudie av eksisterende forskning ...
  • Levekår blant voksne med ADHD 

   Bjørnshagen, Vegar (NOVA-notat;5:2022, Report, 2022)
   Dette notatet presenterer funn fra en litteraturgjennomgang og en nettbasert spørreundersøkelse om levekår og livskvalitet blant voksne med ADHD, spesielt med hensyn til helse, utdanning og arbeid. Spørreundersøkelsen ble ...
  • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020. Teknisk rapport 

   Høgestøl, Asle; Skjervheim, Øivind (NOVA-Notat;3: 2022, Report, 2022)
   Dette notatet er en teknisk beskrivelse av Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 som ble gitt ut som NOVA-rapport 2/22.
  • Velferdstjenester, stønader og informasjon til familier med barn med funksjonsnedsettelser under covid-19. En kvalitativ undersøkelse 

   Bøhler, Kjetil Klette; Ugreninov, Elisabeth (NOVA-Notat;4/2021, Report, 2021)
   Etter at pandemien slo inn over Norge i mars 2020 og det første sjokket gav seg, ble det økende oppmerksomhet rundt hvilke konsekvenser nedstengingen av velferdstjenester hadde for sårbare grupper og barn med funksjonsne ...