• All European countries are not the same. The Dublin Regulation and onward migration in Europe 

   Takle, Marianne; Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 12/15, Report, 2015)
   This report describes a Dublin System on the brink of a major crisis. The report examines the significance of the Dublin Regulation for the onward migration of asylum seekers within Europe, based on data collected in Norway, ...
  • Barn i familier med fluktbakgrunn. Sluttrapport: tiltak for inkludering, medvirkning og tilhørighet 

   Mathisen, Tina; Seeberg, Marie Louise; Fretheim, Ingeborg Sofie; Harsheim, Ingrid Gaarder; Falch, Nina Skrove (NOVA Rapport;3/2024, Report, 2024)
   Denne rapporten avslutter forskningsprosjektet «Barn med fluktbakgrunn - tiltak for inkludering og tilhørighet». Rapporten belyser situasjonen til barn og unge i familier med fluktbakgrunn i Norge, og hvordan de kommunale ...
  • Barn og unge i familier med fluktbakgrunn. Erfaringer med inkludering og tilhørighet 

   Mathisen, Tina; Seeberg, Marie Louise; Skiple, Alida (NOVA Rapport;12/2023, Research report, 2023)
   Rapporten belyser hvilke erfaringer barn og unge med fluktbakgrunn har med inkludering i Norge. Vi finner at barna har behov for mer støtte i bosettingsfasen, særlig knyttet til fritidsaktiviteter. Skolen er en viktig ...
  • "Det er kunnskapene mine dere trenger, ikke språket mitt" 

   Dahle, Rannveig; Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 24/05, Report, 2005)
   Denne rapporten er et resultat av prosjektet «Arbeidsplasser i helse- og omsorgssektoren: kjønn, klasse, etnisitet». Prosjektet, som ble gjennomført fra 2003 til 2005, var finansiert gjennom Norges forskningsråds program ...
  • Evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall» 

   Seeberg, Marie Louise; Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (NOVA Rapport 3/15, Report, 2015)
   Rapporten er en evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall.» Målet med tiltaket er å hjelpe skoler til å utvikle læringsmiljøet på skolene slik at ...
  • Gjensidig trivsel, glede og læring 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Seeberg, Marie Louise; Solberg, Anne; Bakketeig, Elisiv (NOVA Rapport 26/11, Report, 2011)
   NOVA har på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdeparte-mentet gjennomført en evaluering av mentorordningen Nattergalen, en ordning som i 2008 ble iverksatt som et treårig prøveprosjekt ved åtte høgskoler/universitet ...
  • Kunnskapsstatus (1990–2010): Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge 

   Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport;2011:08, Research report, 2011-02)
   Hensikten med dette prosjektet har vært å gå gjennom og lage en oversikt over forskningsbasert kunnskap om etnisk diskriminering av barn og unge i Norge, og å identifisere områder der det er behov for mer forskning. Arbeidet ...
  • "Litt vanskelig at alle skal med!" 

   Seeberg, Marie Louise; Hassan, Sahra Cecilie (NOVA Rapport 3/12, Research report, 2012)
   NOVA og NIFU evaluerer tilbudet om leksehjelp 1.-4. trinn, som ble innført fra høsten 2010 i alle landets grunnskoler. Det overordnede formålet med evalueringen er å finne ut hvordan leksehjelpen utformes på skolene, og ...
  • Siste skanse 

   Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 7/10, Report, 2010)
   Rapporten presenterer resultatene fra en kvalitativ undersøkelse på oppdrag fra Brenna-utvalget. Retten til barnehageplass ble lovfestet i 2009. Likevel finnes det familier som ikke benytter seg av denne rettigheten. Hvilke ...
  • Små barns hverdager i asylmottak 

   Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 14/09, Report, 2009)
   Små barns hverdager i asylmottak ligger langt unna hverdagen for andre barn i samme aldersgruppe i Norge. Foreldrene er fattige, tilværelsen preget av midlertidighet, usikkerhet og mangel på struktur, og boforholdene er ...
  • Strategisk mottaksplassering og treffsikker bosetting: tidlige grep for integrering av flyktninger i kommunene 

   Seeberg, Marie Louise; Aasen, Berit; Bell, Justyna; Hyggen, Christer; Tolgensbakk, Ida (2020;2, Research report, 2020)
   Denne rapporten tar for seg to deloppdrag fra IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Det ene delprosjektet handler om hvordan plasseringen av asylsøkere i statlige mottak kan planlegges og utføres på en måte som ...
  • Tracing UMAs' families 

   Danielsen, Kirsten; Seeberg, Marie Louise (NOVA Rapport 19/06, Report, 2006)
   This report is a study of different European countries' practices and experiences in tracing the parents or other caregivers of separated minor asylum seekers. The term "unaccompanied minor asylum seekers" (UMAs) refers ...