• 800Gjeld 

   Poppe, Christian (SIFO oppdragsrapport;4-2010, Report, 2010)
   800gjeld — eller 800 45353 — er en nyopprettet telefonbasert tjeneste hvor personer med økonomiske problemer kan ringe og få råd og hjelp til selvhjelp, herunder veiledning om hvor de kan henvende seg lokalt for å få bli ...
  • Assessing the Levels of Financial Capability and Financial Well-being in Ireland. A report to the Competition and Consumer Protection Commission (CCPC), Ireland 

   Kempson, Elaine; Poppe, Christian (Oppdragsrapport;15-2018, Research report, 2018)
   Denne rapporten analyserer økonomisk trygghet i Irland, basert på data samlet inn i januar og februar 2018. Innbyggerne i Irland forventes å ta ansvar for sin eget økonomiske trygghet, både i nåtid og i fremtiden. Likevel ...
  • Assessing the Levels of Financial Capability and Financial Well-being in Norway. A summary report 

   Kempson, Elaine; Poppe, Christian (Oppdragsrapport;19-2018, Research report, 2018)
   Denne rapporten handler om ‘financial well-being’ — økonomisk trygghet på norsk. Rapporten gir et oversiktsbilde av økonomisk trygghet i Norge i 2017, basert på en tidligere rapport: Kempson E, Poppe C. SIFO rapport ...
  • Avslag på gjeldsordning 

   Poppe, Christian (Rapport;1-2022, Report, 2022)
   Saksbehandlingen av søknader om gjeldsordning er en silingsprosess hvor i overkant av 40 prosent får avslag. Analysene i denne rapporten bygger på en lokal opptelling av antall avslagssaker i 2019 ved to embeter. Formålet ...
  • Betalingsproblemer 1999-2000 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 1-2001, Report, 2001)
   I kjølvannet av voksende gjeldsbyrder, renteoppgang, prisøkninger på bl.a. bensin og boliger, og forestående innstramminger over statsbudsjettet ble år 2000 et år hvor husholdningenes betalingsproblemer igjen ble satt på ...
  • Betalingsproblemer i et sosialt perspektiv 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 10-2006, Report, 2006)
   Nummer: 10-2006
  • Betalingsproblemer og livsfaser 

   Poppe, Christian (Fagrapport 2-2014, Report, 2014)
   Nummer: 2-2014 Tilknyttede prosjekter Financialisation of Social Welfare
  • Dyrtid 4: Det er ikke over ennå. Husholdenes økonomiske trygghet i august 2023 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (SIFO-rapport;11-2023, Report, 2023)
   Generelt ser vi en beskjeden bedring i husholdenes økonomiske trygghet sammenlignet med mars 2023. Men den økonomiske tryggheten er mye lavere enn før dyrtiden, særlig for de som stilte svakest i utgangspunktet og som ...
  • Dyrtid III. Husholdenes økonomiske trygghet i mars 2023 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (SIFO-rapport;3-2023, Report, 2023)
   Et økende økonomisk, sosialt og helsemessig skille vokser fram i det norske samfunnet — mellom en halvpart som er økonomisk trygge, hvor livet mer eller mindre fortsetter som før, og en voksende minoritet på 18 prosent av ...
  • Dyrtid under oppseiling II. Husholdenes økonomiske trygghet i 2022 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (Rapport;8-2022, Report, 2022)
   Det siste året har det vært en markant nedgang i husholdenes økonomiske trygghet. Nedgangen er langt større enn den vi så under korona-pandemien. Nesten alle hushold har fått merke at levekostnadene har økt til dels betydelig ...
  • Dyrtid under oppseiling. Hvordan takler husholdene de økende levekostnadene? 

   Poppe, Christian; Kempson, Elaine (Rapport;5-2022, Report, 2022)
   De fleste husholdene har til nå klart seg bra selv om prisene på mange viktige livsområder har økt samtidig. Men siden januar har 28% fått noe dårligere økonomi og 5% mye dårligere økonomi. Viktigste årsak er kombinasjonen ...
  • Gjeldsordninger i velstands-Norge 

   Tufte, Per Arne; Poppe, Christian (Oppdragsrapport 7-2005, Report, 2005)
   Analysen er basert på en gjennomgang av 193 gjeldsordningssaker ved Oslo byfogdembete — 97 fra 1999 og 96 fra 2004. Sammensetningen av søkergruppen på de to måletidspunktene sammenliknes for å identifisere variasjoner i ...
  • Gjeldsordninger under press 

   Poppe, Christian (Oppdragsrapport 3-2005, Report, 2005)
   Analysen er basert på en gjennomgang av 78 endringssaker ved Oslo byfogdembete i 2003. Rapporten tar bl.a. for seg begrunnelsene for begjæringene, de økonomiske endringene som er skjedd i skyldnernes økonomi siden ...
  • Hvordan går det med folks økonomi i koronatider? 

   Poppe, Christian (Rapport;5-2020, Research report, 2020)
   Denne rapporten omhandler resultater fra den første spørreundersøkelsen i en serie av surveyer om effekter av koronakrisen for folks privatøkonomi. Etter de første tre ukene er 8 prosent av husholdene — eller 192.000 hushold ...
  • Hvorfor øker antall gjeldsordningssaker i Oslo? 

   Lavik, Randi; Poppe, Christian (Report, 2013)
   Antall åpnede gjeldsordningssaker i Oslo har steget fra 180 i 1999 og 212 i 2004 til 445 i 2011. Ved å sammenligne et representativt antall åpnede saker fra de tre årene har den foreliggende rapporten som mål å identifisere ...
  • Inngåtte gjeldsordninger ved tre namsfogdembeter i 2017 

   Poppe, Christian (SIFO Rapport;2019:02, Research report, 2019-05-28)
   Til nå har den forskningsbaserte kunnskapen om hvordan gjeldsordningsloven fungerer som sikkerhetsnett nesten utelukkende vært bygget på empiri fra Oslo. Med denne studien, som bygger på data fra andre steder i Norge, har ...
  • Kompetansesenteret for gjeldsrådgivning i Nord-Trøndelag. Sluttrapport fra en følge-evaluering 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (Rapport;8-2020, Research report, 2020)
   Nord-Trøndelag-prosjektet har vært et unikt prosjekt i norsk sammenheng. Dette er det eneste eksemplet på en regional sentralisering av kreditorforhandlingene, hvor 23 kommuner i Nord-Trøndelag samarbeider gjennom sju ...
  • Lånefinansiert forbruk i Norge anno 2019 

   Poppe, Christian; Borgeraas, Elling; Bakkeli, Nan Zou (Rapport;13-2019, Research report, 2019)
   Rapporten anlegger et helhetsperspektiv på lån til forbruk, og er basert på premisset om at t husholdenes opptak og bruk av lån gjennom ulike låneprodukter forutsetter en sosial aksept. Analysene omhandler to hovedprobl ...
  • Låneopptak og betalingsproblemer. Husholdningenes risiko-eksponering under høykonjunkturen 1995-1998 

   Poppe, Christian (Arbeidsnotat 6-1999, Report, 1999)
   Perioden 1995–98 var en markant oppgangstid for Norge, med både sysselsettingsvekst og reallønnsvekst. Den økonomiske krisen som innledet dette tiåret var et tilbakelagt stadium. Men så kom renteoppgangen høsten 1998, og ...
  • Ny start med fullført gjeldsordning 

   Poppe, Christian (Report, 2010)
   Den foreliggende studien er en analyse av hvordan det har gått med de som har gjennomført en gjeldsordning, og bygger på intervjuer med 271 personer som avsluttet sine ordninger i løpet av 2007. Intervjuene ble gjennomført ...