Show simple item record

dc.contributor.advisorØstrem, Solveig
dc.contributor.authorGulbrandsen, Anne-Mette
dc.date.accessioned2020-11-25T14:39:52Z
dc.date.available2020-11-25T14:39:52Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9244
dc.descriptionMaster i barnehagepedagogikken
dc.description.abstractMål: Temaet for denne masterstudien er barns danningsprosesser i barnehagen, og barnehagens rammevilkår. Oppgaven tar utgangspunkt i Wilhelm von Humboldts forståelse av danning som en vekselvirkende prosess mellom individet og omgivelsene. Oppgaven legger vekt på tidligere forskning og teoretiske perspektiver som kan knyttes til denne forståelsen av danning. Formålet har vært å undersøke hvordan et utvalg barnehagelærere oppfatter vilkårene for å støtte opp om barns danningsprosesser i barnehagen. Med bakgrunn i politiske satsinger på mer standardisert og målrettet form for pedagogikk, samt strukturelle politiske og kommunale føringer som kan ha betydning for det daglige arbeidet i barnehagen, har jeg undersøkt følgende forskningsspørsmål: Hvordan kan barnehagelæreren støtte opp om barns danningsprosesser i barnehagen, og hvilken betydning kan barnehagens rammevilkår ha? Metode: Masterstudien har en kritisk hermeneutisk forskningstilnærming. Jeg retter et kritisk blikk på politiske satsinger og føringer for barnehagen, og søker kunnskap gjennom tidligere forskning, teoretiske perspektiver og ved fortolkning av barnehagelærernes erfaringer og beskrivelser av barns danningsprosesser og barnehagens rammevilkår. I studien har jeg gjennomført kvalitative forskningsintervjuer med 7 barnehagelærere fra fem kommuner i Norge. Resultater: Funnene viser at arbeidet med å fremme barns danningsprosesser er mangfoldig og berører flere sider ved barnas liv i barnehagen. Informantenes beskrivelser og erfaringer knytter seg til barnas muligheter for lek, spontanitet og fellesskap, samt hvilke temaer, fag og læringsformer barna presenteres for, og får erfaringer med i barnehagen. Funnene viser at lav bemanning, høyt sykefravær, store barnegrupper, økonomi og økt fokus på systematisk og målrettet pedagogikk i barnehagen kan begrense mulighetene for å støtte opp om barns danningsprosesser.en
dc.description.abstractObjectives: This Master thesis examines childrens bildung processes in the kindergarten, as well as the kindergartens framework. The thesis is based on Wilhelm von Humboldt's understanding of bildung as an interactive process between the individual and the surroundings. This thesis emphasises previous research and theoretical perspectives that can be tied to this understanding of bildung. The purpose of this thesis has been to examine how a selective group of kindergarten teachers perceive the terms to support children's bildung processes in kindergarten. Based on political commitments to more standardized and targeted form of pedagogy, as well as structural political and regional guidelines that can be of importance for the day to day work in kindergarten, i have studied the following research question: How can kindergarten teachers support children´s bildung processes, and what is the importance of the kindergartens framework in relation to children´s bildung processes? Method: This master thesis has a critical hermeneutic research approach. Political commitment and guidelines for the kindergarten has been reviewed with a critical look. Knowledge has been obtained through previous research, theoretical perspective and interpretation of kindergarten teachers experience and descriptions of children's bildung processes and the kindergartens framework. The data collected in this study was through qualitative interviews using 7 kindergarten teachers from 5 different regions in Norway. Results: The results show that work to further childrens bildung processes are divers and affect multiple aspects of children's lives in the kindergarten. The experience and descriptions of the participants relate to the children's opportunity to play, be spontaneous and experience fellowship, as well as which themes, subjects and teaching methods the children are exposed to. The results show that low staffing, high leave of absence due to illness, larger groups of children, economy as well as increased focus on systematic and targeted pedagogy can limit the possibilities to support children's bildung processes.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectDanningen
dc.subjectBarnen
dc.subjectRammevilkåren
dc.subjectBarnehagelærereen
dc.titleBarns danningsprosesser i barnehagen. En kvalitativ studie om arbeidet med barns danningsprosesser i barnehagenen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record