Show simple item record

dc.contributor.advisorFredriksen, Bendik
dc.contributor.authorIsene, Jenny Kristine Lille
dc.date.accessioned2020-11-05T16:10:07Z
dc.date.available2020-11-05T16:10:07Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9186
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractDette er en masteroppgave i skolerettet utdanningsvitenskap med fordypning i musikk og musikkdidaktikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Formålet med forskningen er å se nærmere på hvordan lærere tilpasser opplæringen i musikkfaget, og hvilke tanker og refleksjoner de gjør rundt dette. Det er skrevet lite om tilpasset opplæring rettet til musikkfaget, derav min interesse for temaet. Jeg går inn i forskningen med en forforståelse av at lærere synes det er vanskelig å tilpasse opplæringen i musikkfaget, og at lærerne fokuserer mer på å få de «svakere» elevene opp på nivå med resten av klassen. I denne oppgaven ønsker jeg å se om dette stemmer, i tillegg til hvilke metoder og strategier lærerne bruker for å få tilpasset opplæringen. Tilpasser opplæring gjelder alle elever i skolen, og det skal tilpasses etter elevenes evner og forutsetninger. Elevens evner og forutsetninger er derfor en naturlig å ta med i en oppgave om tilpasset opplæring. Inkludering og differensiering er også emner som dukker opp i litteraturen. I denne studien har jeg gjennomført en kvalitativ undersøkelse med tre lærere. Lærerne er fra tre ulike skoler, og jobber på ungdomsskolen med musikk som et av undervisningsfagene. Jeg har brukt et semistrukturert intervju i min undersøkelse. For å belyse resultatene mine bruker jeg litteratur fra blant annet tilpasset opplæring, den didaktiske relasjonsmodellen og fagsyn i musikk, i tillegg til tidligere forskning. På bakgrunn av intervjuene, har jeg kommet frem til ulike måter lærerne tilpasser undervisningen på og at flere av disse er like. Alle lærere uttrykker at tilpasset opplæring kan være en utfordring. De fleste lærere trekker frem «nivådeling» og «nivådifferensiering» som metode. Elevenes motivasjon er også et tema i intervjuene. Gruppestørrelse dukket opp som et vesentlig poeng hos alle, da antall elever og tilgjengelige lærere i timen virket som et vesentlig poeng for god tilpasset opplæring. Antall elever i musikkfaget har også påvirket læreres valg av undervisningsinnhold i musikktimene. Forskjellene hos lærerne ligger i deres egne forutsetninger og organiseringen av musikkundervisning på skolene. Det er også ulik vektlegging av opplevelser med enkeltelever.en
dc.description.abstractThis is a master thesis in School-Oriented Educational Science at Oslo Metropolitan University, and the English title of the thesis is «Teachers Use of Adapted Education in the Music Classroom». The purpose of the research is to look more closely at how teachers use adapted education in the music classroom, and teachers thoughts and reflections around this. There is little research on adapted education aimed at the music classroom, hence my interest for the subject. My understanding is that teachers find it difficult to adapt the education in the music classroom, and that teachers focus on getting the «weaker» students up to a level with the rest of the class. In this thesis I want to see if this is correct. In addition, I want to examin what methods and strategies the teachers use to adapt the music classroom. Adapted education applies to all students in school, and must be adapted to students’ abilities and prerequisites. The student's abilities and prerequisites are therefore natural to include in a thesis on adapted education. Inclusion and differentiation are also topics that appear in literature. This study is a qualitative. I have interviewed three teachers which are from three different schools, and work in secondary school with music as one of the teaching subjects. I have used a semi-structured interview in my research. Relevant research and theory have been used in my study. Based on my interviews I have found different ways the teachers adapt their education, and that several of them are the same. All teachers express that adapted education can be a challenge. Most teachers point out "level differentiation" as a method. Students' motivation is also a topic in the interviews. Group size emerged as a significant point for everyone, as the number of students and available teachers per hour seemed significant for good adapted education. The number of students in the music profession has also influenced the teachers' choice of teaching content in music lessons. Teachers own prerequisites and their organization of music education in schools, are differences between the three teachers in the study. There is also different emphasis on experiences with individual students.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectTilpasset opplæringen
dc.subjectDifferensieringen
dc.subjectInkluderingen
dc.subjectMusikkundervisningen
dc.subjectNivådifferensieringen
dc.subjectElevforutsetningeren
dc.titleLæreres bruk av tilpasset opplæring i musikkundervisningenen
dc.title.alternativeTeachers Use of Adapted Education in the Music Classroomen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record