Show simple item record

dc.contributor.advisorSkundberg, Øystein
dc.contributor.authorOlsen, Anne Lise
dc.date.accessioned2020-11-04T09:29:34Z
dc.date.available2020-11-04T09:29:34Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9173
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractTema i denne masteroppgaven er lesbiske, homofile og transpersoners opplevelse av kroppsøvingsfaget. Nærmere bestemt hvilke tanker og refleksjoner to lesbiske, to homofile og to transpersoner i den videregående skolen har i møte med kroppsøvingsfaget. Disse tankene, refleksjonene og erfaringene danner grunnlaget for oppgavens resultat. I denne oppgaven har jeg benyttet en kvalitativ metode, i form av intervjuer for å innhente informasjon og data. Denne informasjonen har dannet grunnlaget for datamaterialet som videre vil svare på min problemstilling. Informantene har jeg innhentet ved å benytte meg av snøball-metoden. Tidligere forskning tilsier at holdninger til LHBTQ-personer har blitt mer positive, og at denne minoriteten i større grad er akseptert i dagens samfunn (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet [Bufdir], 2019a). I denne oppgaven vil jeg spesifikt gå nærmere inn på lesbiske, homofile og transpersoner (LHT). Bakgrunnen for denne begrensningen er at jeg var interessert i å forske på tvers av seksuell legning og kjønnsidentitet. Vi blir i dag mer eksponert for LHT-personer gjennom blant annet filmer, reklamer, bøker og sosiale medier, noe som i stor grad kan bidra til normalisering og akseptering av denne minoriteten. Til tross for dette viser forskning at LHT-personer til stadighet fremdeles utsettes for trakassering og mobbing i skolesammenheng. Begrepet «Jævla homo» er kjent som det mest brukte skjellsordet i dagens skole (Bufdir, 2018b). Kroppsøvingsfaget skiller seg fra de andre fagene i skolen, ved at kroppen skal være senteret for læring. Faget inkluderer også ulike arenaer, som blant annet garderobe med skifting og dusjing etter endt time. Informantene trekker frem garderobesituasjonen som et at de mest utfordrende aspektene ved kroppsøvingsfaget, fordi det blant annet foreligger en rekke myter og fordommer med tanke på lesbiske, homofile og transpersoners seksuelle legning og kjønnsidentitet. Disse mytene og fordommene kan bidra til usikkerhet rundt egen identitet og selvfølelse. Med andre ord er et av hovedfunnene i denne masteroppgaven at samtlige av informantene opplevde ubehag og/eller utfordring med tanke på garderobesituasjonen i kroppsøvingsfaget. Dette stemmer overens med mine egne tanker og erfaringer som lesbisk fra videregående skole i forkant av dette forskningsprosjektet. Resultatene i denne masteroppgaven indikerer at det kan være utfordrende og vanskelig å danne et inkluderende kroppsøvingsmiljø for LHT-elever. Bakgrunnen for dette er ofte fordi disse elevene, foruten om transelever, ikke deler deres seksuelle legning med lærere eller andre ansatte i skolen. Likevel er skolen pliktig å tilrettelegge for alle elever ut fra deres forutsetninger og behov. De lesbiske og homofile informantene begrunner mangel på informasjon om seksuell legning til lærere og elever, med at det ikke er noe behov for spesiell tilrettelegging i undervisningssammenheng.en
dc.description.abstractThe topic for this thesis is how lesbians, homosexuals and transgenders experience physical education (PE). Past research indicates how perceptions of LHBTQ-people - including lesbians, homosexuals and transgenders (LHT) - has become increasingly positive, and how the acceptance of this minority thus has grown (Bufdir, 2019a). Among others, society is more exposed to people identifying as LHT through movies, commercials, books, and on social media, which contributes to the normalization and acceptance of this group. Despite this, research also shows how LHT-people are still subjected to harassment and violence, and how expressions like «you fucking faggot» are commonly used in today’s school environment (Bufdir, 2018b). As such, this thesis aims to discover the thoughts, reflections and experiences from two lesbians, two homosexuals and two transgenders regarding PE in upper secondary school. The six research participants were located using the snowball-technique, while a qualitative research method in terms of interview were applied to collect their thoughts and reflections. This data creates the foundation for the presented results, and ultimately, a respond to the research problem. As for PE, this subject is what differentiates the most compared to other school classes in that it is the body that is the centre for learning. PE also relates to multiple arenas, including the changing rooms, which is substantially different from traditional classroom education. The changing room situation is also highlighted by the research participants as one of the most challenging aspects of PE. This relates back to prejudice about lesbians, homosexuals, and transgenders sexual orientations and gender identity, which can cause uncertainty and affect self-esteem. One of the main findings in this thesis thus relates to how each of the research participants expressed to have experiences discomfort or challenges when it came to the changing rooms. This is also consistent with personal experiences as a lesbian in upper secondary school, prior to this research project. The thesis’ general results thus show how it can be challenging to create an environment for inclusion in PE for those who do not share the same sexual orientation as the majority of teachers and classmates. Even so, the school is required to facilitate to accommodate all students, based on their prerequisites and needs. Several of the research participants highlights how increased knowledge about various sexual orientations and gender identities among teachers and students can be a good initiative for inclusion. However, the students have never felt the need for special treatment during class.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectSeksuelle legningeren
dc.subjectKjønnsidentiteteren
dc.subjectFenomenologien
dc.subjectKroppsøvingen
dc.subjectHeteronormativiteten
dc.subjectHegemonisk maskuliniteten
dc.subjectInkluderingen
dc.subjectSkolemiljøeren
dc.subjectSexual orientationsen
dc.subjectGender identitiesen
dc.subjectPhenomenologyen
dc.subjectPhysical educationen
dc.subjectHeteronormativityen
dc.subjectHegemonic masculinityen
dc.subjectInclusionen
dc.subjectSchool environmentsen
dc.subjectLHBTQen
dc.titleEn kvalitativ studie om lesbiske, homofile og transpersoners opplevelser i kroppsøvingsfaget i den videregående skolenen
dc.title.alternativeA qualitative study of lesbians, homosexuals and transgenders experiences in PEen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record