Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorFlottorp, Vigdis
dc.contributor.advisorMeaney, Tamsin Jillian
dc.contributor.authorFerstad, Sigve
dc.date.accessioned2020-10-29T15:56:10Z
dc.date.available2020-10-29T15:56:10Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9151
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractFormålet med denne studien har vært å undersøke hvilke begrunnelser minoritetsspråklige foreldre har for å sende barna sine til lørdagsskole for å lære matematikk. For å se nærmere på dette har det blitt gjennomført en kvalitativ studie, der tre minoritetsforeldre har blitt intervjuet. De tre minoritetsforeldrenes som det tas utgangspunkt i, sender barna sine til henholdsvis russisk, tamilsk og japansk lørdagsskole. For å få innsikt i deres tanker og begrunnelser for deltagelsen i lørdagsskolen, ble det gjennomført et semi-strukturert intervju. På grunnlag av manglende forskning på dette feltet, og spesielt i Norge, ble denne studien sett på som innledende, der den er aktuell for både forskere og lærere. I denne forskningen har det blitt tatt utgangspunkt i Etienne Wenger (1998) sine teorier om praksisfellesskap og tilhørighetsforhold. Praksisfellesskapet i dette tilfellet er minoritetsforeldre som ønsker å sende barna sine til lørdagsskole for å lære matematikk. Datamaterialet fra intervjuene med minoritetsforeldrene ble derfor analysert med utgangspunkt i tilhørighetsforholdene, der det ble gjort funn i følgende kategorier med tilhørende underkategorier: engasjement (relasjoner), fantasi (bilder av oss selv og bilder av muligheter) og innordning (diskurs og kompleksitet). Som språklige indikatorer ble det brukt teorier fra Anna Sfard (2001, 2007, 2009) for å si noe om diskurs og Richard Skemp (1976) for å si noe om ulike typer forståelser. Hovedfunnene i denne forskningen viste at det var en kompleks situasjon å si noe om praksisfellesskapet, der de innad hadde ulike meninger om hva som var viktig for dem. Ønsket om en god utdanning viste seg å være viktig for praksisfellesskapet, med ulike nyanser for hvordan de argumenterte for å bruke matematikkundervisningen i lørdagsskolen for å oppnå dette. Praksisfellesskapet så også ut til å ha spesifikke aspekter som de foretrakk i matematikkundervisningen i lørdagsskolen. Dette kunne være hva matematikk skulle være og hvordan det skulle undervises. Aspekter som instrumentell læring, kritisk tenkning og generelt bedre undervisningsmetoder fra læreren, var eksempel på dette. Matematikklæring var ofte en sekundær årsak for hvorfor foreldre i praksisfellesskapet valgte å sende barna sine til lørdagsskoler. Den primære årsaken var at barna skulle praktisere morsmålet. Forskningen viste også at barna selv ikke ønsket deltakelse i lørdagsskolen for å lære matematikk i samme grad som foreldrene, der det innad i praksisfellesskapet var ulike tilnærminger til hvorfor barna deltok, og hvordan det ble sørget for deres deltakelse.en
dc.description.abstractThe purpose of this research is to examine why minority-language parents send their children to Saturday school to learn mathematics. To take a closer look at this, a qualitative study has been conducted, in which three minority parents were interviewed. The three parents send their children to Russian, Tamil and Japanese Saturday schools. In order to gain insight into their thoughts and justifications for participation in Saturday school, a semi-structured interview was conducted. Given the quite limited research in this, and especially in Norway, this initial research has implications for both researchers and teachers. This research has used Etienne Wenger's (1998) theory of community of practice and modes of belonging. The community of practice in this case is minority parents who want to send their children to Saturday school to learn mathematics. The data from the interviews with minority parents were therefore analyzed using the modes of belonging, where there were findings in the categories with associated subcategories: engagement (relationships), imagination (pictures of ourselves and pictures of opportunities) and alignment (discourse and complexity). Theories from Anna Sfard (2001, 2007, 2009) and Richard Skemp (1976) were used highlight the different types of mathematical understanding which were seen as part of the discourse aspect of the alignment mode in the communities of practice. The main findings of this research showed that it was a complex situation to say something about the community of practice, where they had different opinions about what was important to them. However, a future education turned out to be important for this community of practice, where there were various nuances of how they argued about using mathematics education in Saturday school to achieve this. The community of practice also seemed to have specific aspects that they preferred in mathematics teaching in Saturday school. This could be about what mathematics is and how it should be taught. Examples such as instrumental learning, critical thinking and generally better teaching methods from the teacher. Mathematics learning was often a secondary reason, behind the need for their children to learn their home language, for why parents in the community of practice chose to send their children to Saturday schools, but the many comments about it showed it was important. The results also showed that the children themselves did not want Saturday school attendance to learn math to the same degree as their parents, where within the community of practice there were different approaches to why the children participated and how their participation was supported.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectLørdagsskoleren
dc.subjectMatematikkundervisningen
dc.subjectMinoritetsspråklige foreldreen
dc.subjectSaturday schoolsen
dc.subjectSupplementary schoolsen
dc.subjectShadow schoolsen
dc.titleMinoritetsspråklige foreldres begrunnelser på barnas deltagelse i lørdagsskole for å lære matematikken
dc.title.alternativeMinority-language parents' reasons for their children's participation in Saturday school for learning mathematicsen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel