Show simple item record

dc.contributor.advisorEriksen, Harald
dc.contributor.authorMidtbøen, Sondre
dc.date.accessioned2020-10-28T15:11:48Z
dc.date.available2020-10-28T15:11:48Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9141
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg undersøkt hvordan elever bruker tilbakemeldinger til å endre tekst Dette har jeg gjort i forankring av Opplæringslova §3-1 som sier: Elevar (…) har rett til vurdering. Retten til vurdering inneber både ein rett til underveisvurdering og sluttvurdering (…) (Opplæringslova, 1998). Slik det står i utdraget fra Opplæringslova, har elever rett til vurdering. Det skilles ofte mellom formativ og summativ vurdering, som handler om underveis- og sluttvurdering. Det er underveisvurdering jeg har undersøkt i, og dette har jeg forankret i en forskningsbasert oppfatning om at tilbakemeldinger er læringsfremmende dersom de blir gitt i en skriveprosess. Jeg har lagt det sosiokulturelle perspektivet til grunn som den mest gjeldende læringsteorien til å forklare hvordan læring skjer ved å ta til seg tilbakemeldinger. Det empiriske materialet består av fire elevers utkast og ferdigstilte tekster, samt fire elevintervju og ett lærerintervju. Utkastene viser hvordan elever har fått tilbakemeldinger og gjennom de ferdigstilte tekstene får jeg vite hvordan elevene har endret tekstene og dermed tatt til seg og brukt tilbakemeldingene til å forbedre tekst. Elevintervjuene utdyper endringene elevene gjør til den ferdigstilte teksten. I tillegg har jeg utført lærerintervju som kan supplere det som kommer fram i elevintervjuene. Studien viser at elever gjør flest endringer på lokalt nivå, og de aller fleste endringene gjøres fordi læreren har bedt om det. Som Hattie og Timperley (2007) sier, tilbakemeldinger påvirker læring og det er derfor et nyttig verktøy å bruke.en
dc.description.abstractIn this master’s thesis I have examined how students use feedback to make text revisions. I have done this base don the Education Act §3-1 that, in Norwegian, says: Elevar (…) har rett til vurdering. Retten til vurdering inneber både ein rett til underveisvurdering og sluttvurdering (…) (Opplæringslova, 1998). The Act is about how students are entitled to assessment. Students have the right to get formative and summative feedback. I have done research on of how giving feedback to students will impact their possibilty to enhance learning. In a research-based belief feedback has great impact if given in a writing process. The sociocultural theory is explained to be the most influencal learning theory to explain how feedback impacts learning. The thesis’ material consists of four students drafts and completed texts, as well as four interviews and one teacher interview. The drafts show how students have received feedback and through the completed texts I got to know how the students have changed the texts and thus accepted and used the feedback to revise text. The student interviews elaborate on the changes students make to the completed text. In addition, I have conducted teacher interviews that can supplement what emerges in the student interviews. The study shows that students make the most changes at the local level of the text, and most of the changes are made because the teacher has asked for it. As Hattie and Timperley (2007) says, feedback is powerful and has great impact if used correct and is therefore a useful tool to use.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectTilbakemeldingeren
dc.subjectEndringeren
dc.subjectVurderingeren
dc.subjectMargkommentareren
dc.subjectSluttkommentareren
dc.subjectLærerinitierte endringeren
dc.subjectIkke-lærerinitierte endringeren
dc.title"Styrken i tilbakemeldinger". En kvalitativ studie av hvordan fire elever bruker tilbakemeldinger til å endre utkast.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record