Show simple item record

dc.contributor.advisorØgreid, Anne Kristine
dc.contributor.authorJohansen, Ida-Kristin Kåsa
dc.date.accessioned2020-10-28T10:32:20Z
dc.date.available2020-10-28T10:32:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9133
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg undersøkt om samskriving er et formålstjenlig verktøy å bruke for å jobbe med argumenterende skriving på grunnskolens mellomtrinn, ved å utforske problemstillingen: «Forskning viser at elever har vanskelig for å finne motargumenter. Vil motstemmene bli tydeligere når elevene skriver sammen i par?». Studien er en kvalitativ studie, og forskningstilnærmingen kan betraktes som et pedagogisk designeksperiment bestående av tre faser: Først en forberedende fase hvor et teoribasert undervisningsopplegg ble utformet. I den neste fasen ble dette opplegget prøvd ut i en klasse med 23 elever på 5. trinn. Til sist ble elevtekstene analysert. I tillegg ble utvalgte elever intervjuet for å skaffe en dypere innsikt i deres tanker og erfaringer rundt en slik skriveoppgave. Teorier om demokratisk danning, kritisk tenkning, argumentasjon, i tillegg til skolens grunndokumenter danner oppgavens teoretiske rammeverk, og utgjør det didaktiske fundamentet for undervisningsopplegget. I det teoribaserte undervisningsopplegget er det lagt vekt på at elevene skal skrive en argumenterende tekst sammen i par. Gjennom forarbeidet, som innebærer gjennomgang og undervisning i argumentasjon, idémyldring i plenum og arbeid med tenkeramme, får elevene direkte undervisning i strategier for å planlegge oppbyggingen av en argumenterende tekst. I den påfølgende samskrivingsoppgaven er elevene nødt til å samhandle, argumentere og reflektere, for å finne veien fra start til mål. I tillegg til å få støtte fra hverandre eller lærer, har elevene tilgang til støttende materiell i form av tenkeramme og vurderingskriterier som skaper en global tekststruktur. Elevene uttrykte positivitet og glede rundt det studerte undervisningsopplegget. Analysen viser at elevene har klart å konstruere tekster hvor de inkluderer argumenter for og imot en sak. I tillegg kommer det frem i tekstene at elevene har klart å fremsette motargument som blir tilbakevist. Analysen viser imidlertid at elevtekstene dominerer av svakt funderte påstander, som ikke blir tilstrekkelig begrunnet. Å arbeide med argumentasjon er avgjørende når skolen skal nærme seg tekst i et kritisk perspektiv, og på den måten stimulere og utvikle elevenes demokratiske danning. Min designstudie er et bidrag som viser en måte lærere kan arbeide med argumentasjon på i dette perspektivet i grunnskoleopplæringen.en
dc.description.abstractIn this master thesis I have been exploring whether co-writing is a useful tool in argumentative writing at the elementary school level, exploring the issue: “Research shows that students have difficulty finding counter-arguments. Will the counter voices become clearer when students write together in pairs?” The undergone study is a qualitative study and the research approach can be regarded as an educational design experiment consisting of three phases: First, a preparatory phase in which a theory-based teaching approach was designed. In the next phase, this program was tested in a class with 23 pupils in the 5th grade. Finally, the students texts were analyzed. In addition, selected students are interviewed to gain a deeper insight into their thoughts and experiences around such a writing assignment. Theories of democratic formation, critical thinking, argumentation, as well as the school’s foundational documents form the thesis theoretical framework and creates the didactic foundation of the educational program. In the theory-based educational design, it is emphasized that students should write an argumentative text together in pairs. Through the preliminary work, which involves reviewing and teaching argumentation, brainstorming ideas in plenary and an using a cognitive frame, students are given direct instruction in strategies for planning an argumentative text. In the subsequent co-writing assignment, students are required to interact, argue and reflect to find their way from start to finish. In addition to receiving support from one another or a teacher, students have access to supportive material in the form of a cognitive frame and assessment criteria that creates a global text structure. The students expressed positivity and joy around the studied teaching program. The analysis shows that the students have been able to construct texts where they include arguments for and against a case. In addition to that, it is stated in the texts that the students have managed to make a counter-argument that is later refuted. However, the analysis shows that the students texts are dominated by weakly founded statements that are not sufficiently justified.Working with argumentation is crucial when the school is to approach text in a critical perspective, thereby stimulating and developing students’ democratic formation. My design study is a contribution that illustrates a way teachers can work with argumentation in this perspective in elementary school education.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectArgumentasjonen
dc.subjectSamskrivingen
dc.subjectKritisk tenkningen
dc.subjectDemokratisk danningen
dc.subjectFagfornyelseren
dc.title"Man får liksom dobbel hjerne". En kvalitativ studie av hvordan fire læringspar benytter samskriving som et verktøy i arbeidet med en argumenterende tekst.en
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record