Show simple item record

dc.contributor.advisorStorhaug, Marit
dc.contributor.advisorJøsok, Evy
dc.contributor.authorMelnes, Silje
dc.date.accessioned2020-06-11T09:34:40Z
dc.date.available2020-06-11T09:34:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/8695
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractI læreplanen for samfunnsfag fastslåes det at de fire hovedområdene i faget, ‘Utforskeren’, historie, geografi og samfunnskunnskap, skal ses i sammenheng og utfylle hverandre. Denne oppgaven har som hensikt å undersøke hvordan lærere og elever opplever fagintegrasjon i samfunnsfag. Følgende problemstilling ligger til grunn: Hvilke muligheter og utfordringer knytter seg til integrasjon mellom fagområdene, slik lærere og elever opplever det? I møte med fem lærerinformanter som til daglig arbeider i grunnskolen, får vi innblikk i deres forhold til og fortolkninger av læreplanen, og hvordan de forsøker å skape sammenheng i faget. Elevperspektivet trekkes også inn med et fokusgruppeintervju der seks ungdomsskoleelever diskuterer sine erfaringer med samfunnsfag som et integrert fag. Mine lærerinformanter gir uttrykk for at de har god kjennskap til alle deler av læreplanverket og at de forholder seg til overordnede mål i sitt arbeid med kompetansemålene. Lærerne gir oss innblikk i ulike utfordringer de møter når de forsøker å realisere læreplanens intensjon om å undervise på varierte måter for å skape helhet og sammenheng i fagstoffet. Lærebøkene har en sentral stilling i deres samfunnsfagundervisning og var det tematiske utgangspunktet, men supplert med andre læremidler som muliggjør helhetlig forståelse av samfunnet. Elevene opplevde at lærerne deres gjorde det faglige innholdet i undervisningen interessant og meningsfullt for dem. De ga eksempler på hvordan lærerne deres forsøkte å vise at fagområdene henger sammen og utfyller hverandre. Oppgaven ser undervisningen i et danningsperspektiv. Jeg trekker inn nyere forskning som indikerer en endring av pedagogisk praksis og idealer i retning av en mer tradisjonell, lærerstyrt pedagogikk. Dette skjer også i samfunnsfag til tross for metodefriheten og hovedområdet Utforskerens føringer om å bygge samfunnsfaglig forståelse gjennom nysgjerrighet, undring og skapende aktiviteter. Min studie og tidligere forskning, har gitt meg innblikk i mulige årsaker til at vi står overfor dette paradokset. Lærerne tilskriver en omfattende og utydelig læreplan mye av ansvaret. De peker her på sammenhengen mellom overordnede mål og læreplanen i faget, så vel som innad i faget. Lærebøkene bidrar heller ikke til å binde faget sammen. Lærerne imøteser en læreplan som tydeligere kommuniserer intensjonen om helhetlig, samfunnsfaglig forståelse og varierte arbeidsmåter, slik at den tradisjonelle klasseromspraksisen utfordres og at danningsmandatet kan realiseres.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for grunnskole- og faglærerutdanningen
dc.relation.ispartofseriesSKUT;2019
dc.subjectFagintegrasjonen
dc.subjectSamfunnsfagen
dc.subjectLærerperspektiven
dc.subjectElevperspektiven
dc.subjectKunnskapsløfteten
dc.subjectLærebøkeren
dc.subjectGrunnopplæringen
dc.subjectHistorieen
dc.subjectGeografien
dc.subjectSamfunnskunnskapen
dc.titleSamfunnsfag – et fag av mange fagen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record