Show simple item record

dc.contributor.advisorMisfeldt, Morten
dc.contributor.advisorBjerke, Annette
dc.contributor.authorKristiansen, Sverre
dc.date.accessioned2018-11-27T12:21:00Z
dc.date.available2018-11-27T12:21:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6392
dc.descriptionMaster i skolerettet utdanningsvitenskapen
dc.description.abstractDet er liten tvil om at kommunikasjon er en viktig del av matematikkfaget på skolen. Det berører alle elevene og er en viktig forutsetning for læring. Samtidig viser forskning at det finnes store forbedringspotensialer når det kommer til kommunikasjonen som ofte forekommer. I denne masteroppgaven ser jeg nærmere på kommunikasjonen som foregår i matematikkundervisningen. Gjennom aksjonsforskningen tar jeg meg inn i undervisningen og i fellesskap med to ulike lærere jobber vi for å utvikle kommunikasjonen i deres klasserom og besvare min problemstilling: kan samtaletrekkene legge til rette for en mer faglig fokusert kommunikasjon i matematikklasserommet? Og eventuelt hva de kan tilføre eller hvorfor de ikke har noe å tilføre. Jeg tar for meg dette alternative kommunikasjonsmønsteret og ser hvordan dette kan bidra til å få en mer faglig fokusert kommunikasjon og løfte samtalen i matematikkundervisningen. Med utgangspunkt i observasjoner fra klasserommet og diskusjoner med mine to deltagere sitter jeg igjen med flere funn. Samtaletrekkene som er brukt som intervensjon i oppgaven viser seg å ha flere bidrag til kommunikasjonen. Av funnene kommer det frem at samtaletrekkene bidrar med en konkret kommunikasjonsmodell som fungerer som en hjelp og støtte i kommunikasjonen med elevene. Deltagerne satt pris på hvordan samtaletrekkene bidro til å drive kommunikasjonen fremover ved å gi dem et konkret mønster å følge. På denne måten kan samtaletrekkene være et alternative eller supplement til kjente og mye brukte kommunikasjonsmønstre. Samtaletrekkene legger i stor grad til rette for diskusjoner og resonnementer fra elevene, som kan føre til mye god læring. Samtidig viser de hvordan fokuset på kommunikasjonen økte og hvordan dette la til rette for gode elevbidrag i undervisningen. Ved at elevene får mulighet til å bidra i undervisningen øker muligheten for gode læringssituasjoner, der elevene får utviklet språket og sine matematiske ferdigheter. Men vi ser samtidig hvordan lærerens matematiske kunnskaper er avgjørende for at samtaletrekkene skal utnyttes optimalt. Det ligger et stort ansvar på læreren både når det kommer til å gripe fatt i elevutspill, men og når det handler om å tørre. Det er viktig at læreren tør å legge opp til en undervisning der svarene og resonnementene ikke er gitt på forhånd. På denne måten øker muligheten for gode samtaler som legger til rette for læring.en
dc.description.abstractThere is little doubt that communication is an important part of school mathematics. It affects all students and it is important for learning. At the same time, research shows that there are major improvement potentials when it comes to the communication that often occurs. In this master thesis I look at the communication that takes place in mathematics education. Through action research I step into two classrooms and together with two teachers we work to develop communication in their classroom, and answer my research question: can the talk moves facilitate a more focused communication in the math classroom? I will then see what they can add or why they dont have anything to supply. I take a closer look on an alternative communication pattern and see how this can help to get a more focused communication in mathematics education. Based on observations from the classroom and discussions with my two participants, I'm left with different findings. The “talk moves” that are used as intervention in the assignment appear to have many contributions to the communication. From my findings, it appears that the talk moves contribute with a concrete communication model that serves as support in the communicating with the students. My participants appreciated how the talk moves helped the communication going forward by giving them a concrete pattern to follow. In this way the conversation features can be an alternative or complement to well-known and widely used communication patterns. My findings also show that the talk moves draw largely facilitate discussions and reasoning from the students, which can lead to a lot of good learning situations. At the same time, they show how the focus on communication increased, and how this facilitated good student contributions. But at the same time, we see how the teacher's mathematical knowledge is crucial for good use of the talk moves. There is a great responsibility for the teacher when it comes to taking care of the students contributions. It is also important that the teacher dares to make lessons where answers and reasoning are not given in advance. In this way, the possibility of good conversations that facilitates learning increases.en
dc.language.isonben
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.subjectMatematikken
dc.subjectKommunikasjonen
dc.subjectKommunikasjonsmønstreen
dc.subjectSamtaletrekken
dc.subjectAksjonsforskningen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Allmennpedagogikk: 281en
dc.titleEt alternativt kommunikasjonsmønster i matematikksamtalenen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record