• Algorithms by and for the Workers: Towards a Fair, Democratic and Humane Digitalization of the Workplace 

   Juego, Bonn; Kuldova, Tereza Østbø; Oosterwijk, Gerard Rinse (Peer reviewed; Research report, 2024)
   Driven by the logic of competition in global capitalism, digitalisation is revolutionising the workplace, introducing both opportunities and challenges. This policy study reflects on the complex interplay between technology ...
  • Arbeidsinkludering og mentor - inkluderingskompetanse gjennom samskaping 

   Spjelkavik, Øystein; Enehaug, Heidi; Klethaugen, Pål; Schafft, Angelika (AFI Rapport;2020:01, Research report, 2020-01)
   Prosjektet handler om hvordan NAV utvikler inkluderingskompetanse gjennom samarbeid med mentorer på arbeidsplasser i inkluderingsforløp for brukere med store støttebehov. I et utvalg saker samarbeider NAV-veileder tett med ...
  • Arbeidsinkludering og mentor. Andre delrapport i prosjektet "Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene ved hjelp av «naturlig bistand» (mentor)" 

   Enehaug, Heidi; Klethaugen, Pål; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat;2019:04, Research report, 2019-04)
   Prosjektet «Samarbeid om utvikling av inkluderingskompetanse i virksomhetene» er et treårig forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av FoU-midler fra NAV. Prosjektperioden er august 2016 til august 2019. Dette er den ...
  • Arbeidsplassen som læringsarena. Kartlegging: Oppfatninger av læringskultur blant Deltas medlemmer 

   Steen, Arild Henrik; Solberg, Anne Grethe (AFI FoU-resultat;2020:02, Research report, 2020-05)
   Arbeid er livgivende og mange tilbringer mye tid på arbeidsplassen. På denne arenaen er vi kreative, produktive, utvikler oss og er sosiale. Samtidig er dagens arbeidsliv krevende. Den stadig raskere teknologiutviklingen ...
  • Betydningen av vanlig arbeid for samfunnsinkludering av barn og unge: En avgrenset sammenstilling av forskningsbasert kunnskap 

   Frøyland, Kjetil; Pedersen, Eirin (AFI FoU-resultat;2019:07, Research report, 2019-07)
   På tross av mange satsinger innenfor flere velferdssektorer framstår marginaliseringen av unge som en vesentlig både norsk og internasjonal utfordring, og en stadig større andel sliter med å fullføre skole og finne arbeid. ...
  • Eldre arbeidstakere og lengre arbeidskarrierer – refleksjoner om ledere og HR-medarbeideres rolle 

   Frøyland, Kjetil; Salomon, Robert H. (AFI FoU-resultat;2019:09, Research report, 2019-10)
   Gjennom to karriereservicekurs for eldre arbeidstakere, initiert av Senter for Seniorpolitikk og arrangert av karriererådgivningskonsernet AS3, kom det fram at deltakende seniorer gjennomgående hadde godt utbytte av et ...
  • Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging 

   Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta; Hanssen, Gro Sandkjær; Skrede, Joar; Staven, Helle Dyrendahl; Mamelund, Svenn-Erik (AFI FoU-resultat;2020:04, Research report, 2020)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet har, i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån, Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR, OsloMet) og Norsk instiutt for kulturminneforskning (NIKU), ...
  • Faglig skjønn under press. Fire casestudier og en sammenfatning 

   Kuldova, Tereza Østbø; Drange, Ida; Enehaug, Heidi; Falkum, Eivind; Underthun, Anders; Wathne, Christin Thea (AFI Rapport;2020:06, Research report, 2020-09)
   Denne rapporten presenterer funn og analyser fra fire casestudier om medbestemmelse, ledelse, styringsmekanismer og bruken av faglig skjønn. De fire casene omfatter helseforetak, politiet, universitets- og høgskolesektoren ...
  • “Familie for første gang”/Norwegian Nurse-Family Partnership (NFP) Pilot. Final Report on a Four-Year Real-Time Evaluation 

   Pedersen, Eirin; Gottschalk Ballo, Jannike; Nilsen, Wendy (AFI Report;2020:03, Research report, 2020)
   The Work Research Institute (AFI) at OsloMet – Oslo Metropolitan University, Norway, conducted a four-year real-time evaluation (2016-2019) of the implementation of the Nurse-Family Partnership (NFP) programme in Norway. ...
  • Frie yrker, lite medbestemmelse? Medlemsundersøkelse av medvirkning og medbestemmelse blant Forskerforbundets medlemmer i statlig tariffområde høsten 2018 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultat;2019:02, Research report, 2019-01)
   I 2016 ble Medbestemmelsesbarometeret etablert som en årlig representativ undersøkelse i norsk arbeidsliv. Bak Medbestemmelsesbarometeret sto Forskerforbundet sammen med Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), Lederne, ...
  • Heltidskultur i kommunal helse og omsorg. Et spørsmål om fordeling av arbeid. 

   Ingelsrud, Mari Holm; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultat;2019:05, Research report, 2019-05)
   Denne rapporten er skrevet av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet – storbyuniversitetet på vegne av Delta. Dataene består av innledende intervjuer med leder, tillitsvalgte og ansatte på to arbeidsplasser ...
  • Hverdagsliv og familieliv i Norge i 2020 

   Pedersen, Eirin; Egeland, Cathrine (AFI FoU-resultat;2020:01, Research report, 2020-03)
   I denne studien har vi undersøkt barnefamiliers hverdag, gjennom 15 semi-strukturerte intervjuer med barnefamilier i og i nærheten av Oslo. Vi finner at barnefamilienes hverdag er preget av krevende hverdagslogistikk, ...
  • Konsekvenser av atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid 

   Ingelsrud, Mari Holm; Hansen, Per Bonde; Underthun, Anders (AFI Rapport;2020:08, Research report, 2020-11)
   Hvilke konsekvenser har atypiske tilknytningsformer for arbeidsforhold og partssamarbeid på virksomhetsnivå? Denne rapporten tilnærmer seg dette spørsmålet ved å se på forskjeller i arbeidsforhold mellom sysselsatte i ulike ...
  • Kulturpolitikk og festivaler 

   Takle, Marianne; Henningsen, Erik; Bøhler, Kjetil Klette; Bergsli, Heidi; Knudsen, Jan Sverre; Dokken, Therese; Røberg, Karl Ingar Kittelsen (Chapter; Research report, 2023)
   Denne rapporten drøfter om Kulturrådets tilskuddsordninger til festivaler fungerer etter hensikten som kunst- og kulturpolitisk virkemiddel. Det sentrale spørsmålet vi reiser, er: I hvilken grad og hvordan fører tilskuddet ...
  • Kvalitetsarbeid i Supported Employment-tjenester 

   Bakkeli, Vidar; Frøyland, Kjetil; Spjelkavik, Øystein (AFI-rapport;2020:04, Research report, 2020-08)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Proba fikk våren 2019 i oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet å gjøre en undersøkelse av erfaringer, styrker og svakheter ved «ulike systemer for kvalitetssikring» av SE-tilnærminger ...
  • Ledelse og organisering av innovasjonsprosesser i Gran og Lunner kommuner. En casestudie av implementering av hverdagsmestring i helse og omsorg 

   Wittrock, Christian; Ingelsrud, Mari Holm; Norvoll, Reidun (AFI Rapport;2020:02, Research report, 2020-02)
   Rapporten behandler konkrete problemstillinger og dilemmaer rundt innovasjonsarbeid i to norske kommuner, med hverdagsmestring som case. Vi har gjennom fokusgrupper, spørreskjema, dialogkonferanser og workshops undersøkt ...
  • Lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart: En kartlegging 

   Underthun, Anders; Ingelsrud, Mari Holm (AFI Rapport;07/2019, Research report, 2019-12)
   Rapporten er en kartlegging av lønn og arbeidsforhold i norsk luftfart. Med norsk luftfart menes i denne sammenhengen yrkesgrupper som inngår i kommersiell passasjertrafikk, og inkluderer piloter, kabinansatte, flyteknikere, ...
  • Medbestemmelsesbarometeret 2019 

   Falkum, Eivind; Hansen, Per Bonde; Ingelsrud, Mari Holm; Wathne, Christin Thea; Nordrik, Bitten; Drange, Ida (AFI FoU-resultat;2019:03, Research report, 2019-04)
   Rapporten formidler resultater og analyser fra Medbestemmelsesbarometeret, som ble gjennomført i 2018. Rapporten presenterer utvikling og endringer i arbeidstakeres medbestemmelse og medvirkning slik vi har målt det på ...
  • Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet 

   Hellang, Øyvind; Jentoft, Nina; Ricke, Michael Aloysius; Fossestøl, Knut; Bakkeli, Vidar; Borg, Elin; Legard, Sveinung (Rapport Norge;34, Research report, 2019)
   Denne rapporten omhandler partnerskapet i Nav-kontor, hvordan det fungerer, hvilke mulighetsrom det har og hvordan et fungerende partnerskap kan bidra til å utvikle Nav-kontorene. KS har satt i gang dette FoU-prosjektet ...
  • Norsk Ledelsesbarometer 2019 

   Enehaug, Heidi; Nordrik, Bitten; Falkum, Eivind (AFI Rapport;05/2019, Research report, 2019-10)
   Norsk Ledelsesbarometer undersøker hvordan medlemmene av forbundet Lederne, opplever sin arbeidsplass og sine arbeidsforhold. Undersøkelsen benytter både kvalitativ og kvantitativ datainnsamling. I rapporten diskuteres ...